Unesite pristupne podatke

 
Facebook

REFERENS LISTA

 

 

REFERENS LISTA

 

 

I - OPńÜI PODACI:

 

 1. Naziv: FINconsult d.o.o za finansijsko-rańć¬ćunovodstveni i upravljańć¬ćki konsalting
 2. Adresa: Ul. Armije R BiH br. 15, 75000 Tuzla
 3. Tel/fax: 035/277-275
 4. E-mail: [email protected]
 5. ID broj: 4209808770009
 6. PDV broj: 209808770009
 7. Broj zaposlenih: 7
 8. Vlasništvo kapitala: 100% privatno vlasništvo
 9. Kontakt osoba: Ismet Kalińá, direktor, mob. 061/963-917
 10. Broj rješenja: 032-0-Reg-12-002049  
 11. Registarski broj:1-13908

 

II – OSNIVANJE I RAZVOJ :

 

Edukativno-konslutantska kuńáa FINconsult Tuzla je ostvarila dvanaest godina uspješnog poslovanja. FINconsult je osnovan oktobra 2004. godine. Osnovna djelatnost firme je pruŇĺanje usluga edukacije u finansijsko-rańć¬ćunovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Sjedište firme je u Tuzli sa podruŇĺnicom u Sarajevu.

 

Zaposlenici FINconsulta su profesionalci sa odgovarajuńáom struńćnom kompetencijom i dugogodišnjim iskustvom. FINconsult ima sedam zaposlenih osoba i više od ¬ćńćetrdeset vanjskih saradnika i konsultanata, univerzitetskih profesora i eksperta iz prakse, koji se angaŇĺiraju ovisno o potrebama. FINconsult je tehniĬćki potpuno osposobljen i raspolaŇĺe vlastitim poslovnim prostorom, odgovarajuńáom informatińć¬ćkom i tehnińćkom opremom.

 

FINconsult je prva i do sada jedina edukativno-konsultantska kuńáa u BiH, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u finansijsko-rańć¬ćunovodstvenoj profesiji u BiH, i to:

 

 • Edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-rańć¬ćunovodstvenoj profesiji: certificirani rańćunovodstveni tehnińćar (CRT), certificirani rańć¬ćunovońĎa (CR) i ovlašteni revizor (OR)
 • Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) certificiranih rańć¬ćunovodstvenih tehnińćara, certificiranih rańćunovońĎa i ovlaštenih revizora
 • Edukacija za vońĎenje poslovnih knjiga.

 

FINconsult u proteklih trinaest godina je postao prepoznatljiv po uspješnosti u pruŇĺanju usluga poslovnog konsaltinga: rańćunovodstveni, porezni, finansijski i upravljańć¬ćki konsalting. Pored pruŇĺanja usluga poslovnog konsaltinga uspješnim firmama na podruńć¬ćju TK, Sarajevskog kantona i Brńć¬ćko distrikta, istińću se uspješno realizirani projekti uvońĎenja menadŇĺment informacionog sistema (MIS) podrŇĺanim od TAM-BAS-a (EBRD) najuspješnijim izvozno orjentiranim firmama na Tuzlanskom kantonu. FINconsult je prva domańáa konsultantska kuńáa koja je uspješno realizirala projekat “Detaljan pregled, analiza i davanje preporuka  za buduńái sistem i procese u Odjeljenju za Javni registar pri Vladi Brńćko distrikta BiH” za Vladu Brńć¬ćko distrikta BiH, ńć¬ćime smo pokazali da moŇĺemo uspješno realizirati projekte i u javnom sektoru.

 

U cilju ostvarenja kontinuirane edukacije finansijsko-rańć¬ćunovodstvene i menadŇĺerske profesije u BiH, kao jedna od vodeńáih edukativno-konsultantskih kuńáa, veńá 9 godinu tj. od januara 2009. godine izdajemo meńĎunarodno indeksirani  nauńć¬ćno-struńć¬ćni ńć¬ćasopis „Poslovni konsultant“. Svrha Poslovnog konsultanta je blagovremena informisanost i praktińć¬ćna upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike, kao i podrška jańć¬ćanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti rańć¬ćunovodstva, finansija, revizije, menadŇĺmenta, poreskih propisa, regulative i standarda EU, te opńáih i specijalistińć¬ćkih oblasti upravljanja i poslovanja.

 

Odlukom Komisije za rańć¬ćunovodstvo i reviziju BiH br.107/16, Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-rańć¬ćunovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu.

 

Uredništvo ńćasopisa je formirano na meńĎunarodnom nivou, dok je ńć¬ćasopis indeksiran u dvije najveńáe meńĎunarodno priznate baze EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. Do sada je nekoliko stotina kompanija i fizińćkih lica sa podruńćja Tuzlanskog kantona, Ze-Do kantona, Brńć¬ćko Distrikta, Sarajevskog kantona i šire, sa podruńć¬ćja cijele BiH i inozemstva, veńá prepoznalo kvalitet i korisnost sadrŇĺaja ńć¬ćasopisa Poslovni konsultant, i ima godišnju pretplatu na ńć¬ćasopis.

 

Naša je osnovna misija potpuna posveńáenost razvoju profesionalaca, jańć¬ćanju kapaciteta i struńćno osposobljavanje finansijsko-rańćunovodstvene i menadŇĺrske profesije u BiH, izgrańĎujuńái kontinuirano prijateljski poslovan odnos sa našim korisnicima usluga.

 

 

III - POSLOVNI PROSTOR I OPREMA

 

Firma raspolaže vlastitim poslovnim prostorom od 55 m2 sa svom potrebnom infrastrukturom, u ulici Armije R BiH br. 15, Tuzla i zakupljenim prostorom od 552 m, u ulici Asima Ferhatovića br. 2 u Sarajevu. Po potrebi, za provoÄ‘enje edukacija kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-raĬćunovodstvenoj profesiji u BiH, uzima se u zakup uĬćionica u OŠ “BrĬćanska Malta“ u Tuzli. Oprema firme se sastoji od:

 

 • Lap-top (7 kom).
 • Projektor (3 kom).
 • RaĬćunara (35 kom).
 • Uredska oprema (kopir aparati, fax, skener, štampaĬć, uredski namještaj i ostala oprema)
 • Oprema i uĬćila za edukaciju (whiteboard 2 kom., flipchart 2 kom., i drugo)
 • RaĬćunovodstveni aplikativni programi za obuku, koji  su modularno povezani (softverske kuće „SPIN“ Tuzla).

 

 

IV– DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI I ISKUSTVA NA EDUKACIJAMA

 

1. Edukacija za voÄ‘enje poslovnih knjiga se realizuje od osnivanja, tj. od oktobra 2004. godine i traje. Program edukacije se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 Ĭćasova:

 1. Finansijsko knjigovodstvo,
 2. TrgovaĬćko (robno) knjigovodstvo,
 3. Materijalno knjigovodstvo,
 4. BlagajniĬćko poslovanje,
 5. PDV evidencije
 6. Finansijski izvještaji.

 

PredavaĬći su:

 1. Doc.dr.Ismet Kalić
 2. Mr. sc. Šerif Isović
 3. Mr. sc. Erna Delić
 4. Mr. sc. Muamer Bešić
 5. Muhedin Garanović, dipl.oec.
 6. Selma Hadžić, dipl.oec.
 7. Elvira Ribić, bacc.oec.

 

Edukacija za voÄ‘enje poslovnih knjiga se realizira dva puta godišnje (maj-juli, novembar-januar). U periodu od dvanaest godina, ovu edukaciju je pohaÄ‘alo više od 1.500 osoba.

 

2. “Kurs o PDV-u” je realiziran u decembru 2005. godine, a pohaÄ‘alo ga je 28 polaznika, sa ukupno 36 održanih Ĭćasova. 

 

3. Mercy Corps Scotland, Tuzla – pet projekta edukacije „VoÄ‘enje malog biznisa sa izradom biznis plana“ (u periodu 2005.-2009.), u kojima je educirano oko 300 polaznika-malih poduzetnika iz oblasti finansija i raĬćunovodstva, te održano oko 400 Ĭćasova edukacije. TakoÄ‘e, za Mercy Corps su održana dva jednodnevna seminara pod nazivom „Reforma javnog menadžmenta i budžetskog/proraĬćunskog raĬćunovodstva“ i „Primjena  PDV-a i posljedice uticaja na javni sektor“ za predstavnike općina sjeveroistoĬćne Bosne tj. uposlenim u finansijsko-raĬćunovodstvenim službama (april - maj 2006. godine).

 

4. Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla - dva projekta  edukacije; prvi projekat - edukacija korisnika koji se nalaze u projektnoj oblasti malih biznisa - DUCTCH 2006-SAR0065203; i drugi projekat - usluge konsaltinga u oblasti finansija, raĬćunovodstva i upravljanja poljoprivrednim zadrugama, u okviru implementacije mjera ekonomske održivosti – DUTCH 2006-SAR00588843.

 

5. Univerzitet u Tuzli, Business Start Up Centar, modul „Finansijski menadžment i raĬćunovodstvo“ (2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.). Održana predavanja i konsultacije u trajanju od 40 radnih dana, sa ukupnim brojem od 260 održanih nastavnih Ĭćasova.

 

6. Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) - Edukativno-konsultantska kuća FINconsult realizira seminare u okviru KPE od poĬćetka 2007 godine, u skladu sa odobrenjem UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH.

 

U 2007. godini je održano 4 seminara/radionice u: Tuzli, GraĬćanici i Jelahu-Tešnju, na temu:

 

 • „Godišnji obraĬćun za 2006. Godinu“ 30 i 31. januara 2007. godine po odluci UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-4/07
 • “ObraĬćun poreza na dobit za 2006. godinu” 13.03.2007. godine po odluci UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-9/07
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2007. godini i usklaÄ‘ivanja sa MRS/MSFI“ 03.07.2007. godine po odluci UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-22/07
 • „Revizija finansijskih izvještaja (stanje i perspektive) i novi sistemi oporezivanja dobiti preduzeća i dohotka graÄ‘ana“ 13., 14. i 15.11.2007. godine po odluci UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-29/07

 

U 2008. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala po 6 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešanju i BrĬćkom. Seminari su održani uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun i sastavljanje finansijskih izvještaja za 2007. godinu“, odobrenje br.: OD-3/08
 • „ObraĬćun poreza na dobit za 2007. godinu“, odobrenje br.: OD-8/08
 • „RaĬćunovodstveni/porezni tretman stalnih sredstava i direktni porezi“, odobrenje br.: OD-15/08
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2008. godini“, odobrenje br.:OD-19/08
 • „PraktiĬćna primjena Pravilnika  o provedbi Zakona o porezu na dohodak i novi obraĬćun doprinosa“, odobrenje br.: OD-26/08
 • „ObraĬćun i plaćanje poreza na plaću/dohodak i doprinosa od 01.01.2009. godine i pripremne radnje za godišnji obraĬćun“, odobrenje br.: OD-33/08.

 

U 2009. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala po 6 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešanju i BrĬćkom. Seminari su održani uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih izvještaja i poreznih prijava za 2008. godinu“. Odobrenje br. OD-5/09 od 12.01.2009. godine
 • „ObraĬćun i prijava poreza na dobit za 2008. godinu i promjena novih poreza u BiH“. Odobrenje br: OD-9/09 od 05.03.2009. godine
 • „Upravljanje zalihama i troškovima u uslovima ekonomske krize i oporezivanje dohodaka u BiH“. Odobrenje br: OD-14/09 od 01.06.2009. godine
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2009. godini, javne nabavke u BiH i porezne aktualnosti“. Odobrenje br: OD-18/09 od 19.06.2009. godine
 • „Porezno okruženje u BiH – stanje i perspektive i novi Zakon o raĬćunovodstvu i reviziji u FBiH“. Odobrenje br:OD-25/09 od 16.10.2009. godine
 • „PraktiĬćna primjena zakona o raĬćunovodstvu i reviziji i pripremne radnje za godišnji obraĬćun 2009. godine“. Odobrenje br: OD-29/09 od 26.11.2009. godine.

 

U 2010. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult  u okviru KPE je održala po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešanju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih izvještaja i poreznih prijava za 2009. godinu“. Odobrenje br. OD-3/10 od 11.01.2010. godine
 • „Poslovni ambijent i porezno okruženje u BiH-stanje i perspektive“. Odobrenje br: OD-9/10 od 05.03.2010. godine
 • „Upravljanje rizicima u poslovanju i jaĬćanje konkurentne sposobnosti preduzeća u BiH“. Odobrenje br: OD-17/10 od 21.05.2010. godine
 • „Fiskalizacija u Federaciji BiH i druge porezne aktuelnosti“. Odobrenje br:OD-29/10 od 27.09.2010. godine
 • „PraktiĬćna provedba fiskalizacije u Federaciji BiH, novi Kontni okvir i obrasci financijskih izvještaja, pripremne radnje za godišnji obraĬćun 2010“. Odobrenje br: OD-42/10 od 26.11.2010. godine

 

U 2011. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult  u okviru KPE je održala po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju i BrĬćkom. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2010. godinu“. Odobrenje br. OD-3/11 od 12.01.2011. godine
 • „ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2010. i praktiĬćna primjena novog AnalitiĬćkog kontnog plana“. Odobrenje br. OD-7/11 od 25.02.2011. godine
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2011. godini, budžetiranje kapitala, primjena IT sistema u raĬćunovodstvu“. Odobrenje br. OD-20/11 od 01.06.2011. godine
 • „PraktiĬćna primjena izmjenjenih i dopunjenih MRS/MSFI u BiH, novi izgled financijskih izvještaja u BiH i financijsko izvještavanje u EU, porezne i druge aktuelnosti“. Odobrenje br. OD-32/11 od 21.10.2011. godine
 • „ObraĬćun završene i nezavršene proizvodnje uĬćinaka, pripremne radnje za godišnji obraĬćun-predbilansne radnje i inventarisanje za 2011. Godinu i porezne aktuelnosti“. Odobrenje br. OD-38/11 od 08.12.2011. godine

 

U 2012. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult  u okviru KPE je održala po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju i BrĬćkom. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2011. godinu“. Odobrenje br. OD-4/12 od 10.01.2012. godine
 • „ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2011. i primjena IT sistema u raĬćunovodstvu i reviziji. Odobrenje br.OD-10/12 od 23.02.2012. godine
 • „Polugodišnji obraĬćun u 2012., upravljanje troškovima kvaliteta, raĬćunovodstveni obuhvat tekuće imovine, izvori finansiranja preduzeća u BiH“. Odobrenje br.OD-23/12 od 23.05.2012. godine
 • „PraktiĬćna primjena MSFI sa MSP, dugotrajna imovina, prekid poslovanja, upravljanje tekućom imovinom i izmjene poreznih propisa“. Odobrenje br. OD-33/12 od 28.09.2012. godine
 • „Porezno raĬćunovodstvo, uloga finansija i raĬćunovodstva u praktiĬćnoj primjeni benchmarking sistema u bh.preduzećima, pripremne radnje za godišnji obraĬćun - predbilansne radnje i inventarisanje za 2012., planiranje revizije i predrevizijske radnje – praktiĬćna iskustva, izmjene i dopune propisa iz oblasti PDV-a, te aktuelnosti u vezi sa carinama i akcizama“. Odobrenje br. OD-43/12 od 30.11.2012. godine.

 

U 2013. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 6 seminara/savjetovanja i jedan meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2012. godinu“. Odobrenje br. OD-5/13 od 10.01.2013. godine.
 • ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za  2012. Godinu i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja. Odobrenje br. OD-8/13 od 15.02.2013. godine.
 • 1.MeÄ‘unarodni simpozij: "JaĬćanje konkurentnosti bosanskohercegovaĬćkih preduzeća i implementacija standarda Evropske unije u BIH". Odobrenje br. OD-16/13 od 08.03.2013. godine. Simpozij održan na Vlašiću, BiH.
 • "Polugodišnji obraĬćun u 2013.godini, aktuelnosti iz prakse finansijsko-raĬćunovodstvene profesije, izmjene poreznih propisa". Odobrenje br. OD-25/13 od 24.05.2013. godine.
 • "RaĬćunovodstveno izvještavanje u turbulentnim uslovima, evidentiranje troškova u proizvodnim, uslužnim I trgovaĬćkim preduzećima-problemi u praksi, glavni uzroci nedostatka novca, te izmjene poreznih propisa". Odobrenje br. OD-42/13 od 03.10.2013. godine.
 • “Pripremne radnje za godišnji obraĬćun za 2013. godinu, mjesto i uloga eksterne i interne revizije i kontrole, javne nabavke-problemi u praksi, izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-52/13 od 28.11.2013. godine.

 

U 2014. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 seminara/savjetovanja i  jedan meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2013. godinu“. Odobrenje br. OD-5/14 od 9.01.2014. godine.
 • “ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za  2013. godinu i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja”. Odobrenje br. OD-9/14 od 25.02.2014. godine.
 • 2.MeÄ‘unarodni simpozij: “Izazovi finansijsko-raĬćunovodstvene i menadžerske profesije u BIH-mogućnosti i ograniĬćenja”. Odobrenje br. OD-15/14 od 13.03.2014. godine.
 • “Polugodišnji obraĬćun u 2014., aktuelnosti iz prakse finansijsko-raĬćunovodstvene profesije, specifiĬćni tretmani u sistemu PDV-a I izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-27/14 od 2.6.2014. godine
 • “PraktiĬćna primjena MRS/MSFI u BiH, finansijsko upravljanje i finansijska konsolidacija, aktuelni propisi od znaĬćaja za rad finansijsko-raĬćunovodstvene profesije i porezne aktuelnosti”. Odobrenje br. OD-43/14 od 3.10.2014. godine.
 • “Pripremne radnje za godišnji obraĬćun za 2014. godinu, obraĬćun troškova I upravljanje troškovima po projektima, inspekcijski nadzor, novi zakon o javnim nabavkama I drugi relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-53/14 od 02.12.2014. godine.

 

U 2015. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 seminara/savjetovanja i  jedan meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu“. Odobrenje br. OD-3/15 od 7.01.2015. godine.
 • “ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za  2014. godinu, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa”. Odobrenje br. OD-12/15 od 25.02.2015. godine.
 • 3.MeÄ‘unarodni simpozij: “Pripreme BH. ekonomije za ulazak u EU”. Odobrenje br. OD-19/15 od 20.03.2015. godine.
 • “Polugodišnji obraĬćun u 2015., vremenska razgraniĬćenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgoÄ‘ene porezne obaveze, meÄ‘unarodni ugovori i porez po odbitku, izmjene poreznih i drugih propisa”. Odobrenje br. OD-32/15 od 26.5.2015. godine
 • “Finansijsko-raĬćunovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi Zakon o radu i njegova primjena, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-44/15 od 23.9.2015. godine
 • “Pripremne radnje godišnjeg obraĬćuna za 2015. godinu, upravljanje gotovim novcem, propisi i praksa novog Zakona o privrednim društvima”. Odobrenje br. OD-58/15 od 24.11.2015. godine.

 

U 2016. godini, edukativno - konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 5 seminara/savjetovanja i jedan meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom, GradaĬćcu i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2015. godinu i primjena novih propisa“. Odobrenje br. OD-1/16 od 6.01.2016. godine.
 • “ObraĬćun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za  2015. godinu, novi zakon o porezu na dobit i novi opći kolektivni ugovor i drugi novi propisi.” Odobrenje br. OD-10/16 od 25.02.2016. godine.
 • 4. MeÄ‘unarodni simpozij: „Uloga finansijsko-raĬćunovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja bh. privrede“.  Odobrenje br. OD-14/16 od 11.4.2016. godine.
 • „Novi Zakon o raĬćunovodstvu i reviziji, praktiĬćna primjena novog Zakona o porezu na dobit, pripreme za polugodišnji obraĬćun u 2016., naplata potraživanja faktoringom, aktuelne izmjene i primjena poreznih i drugih propisa“. Odobrenje br.  OD-27/16 od 30.5.2016. godine.
 • „Finansijsko-raĬćunovodstveno poslovanje po novim propisima, novi pravilnici o porezu na dobit i transfernim cijenama i ostali relevantni propisi“. Odobrenje br. OD-40/16 od 20.09.2016. godine.
 • Novi zakoni o  porezu na dohodak, doprinosima, raĬćunovodstvu i reviziji, pravilnici o primjeni zakona o porezu na dobit i transfernim cijenama, pripremne radnje godišnjeg obraĬćuna za 2016 godinu“. Odobrenje br. OD-64/16 od 08.12.2016. godine.

 

U 2017. godini, edukativno - konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održala 3 seminara/savjetovanja i jedan meÄ‘unarodni simpozij u: Tuzli, GraĬćanici, Jelahu-Tešnju, BrĬćkom, GradaĬćcu i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza raĬćunovoÄ‘a, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obraĬćun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2016. godinu i novi porezni i drugi propisi". Odobrenje br. OD-5/17 od 09.01.2017. godine.
 • "SaĬćinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2016., izvještaj o transfernim cijenama,  izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih  propisa". Odobrenje br. OD-10/17 od 20.02.2017. godine.
 • 5. MeÄ‘unarodni simpozij "Reformski procesi u BiH - poslovni ambijent i porezno okruženje - stanje i perspektive". Odobrenje br.OD-26/17 od 23.03.2017. godine.
 • „Primjena novih i izmjenjenih MRS/MSFI, polugodišnji obraĬćun u 2017., primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, nacrti novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima, aktuelne izmjene propisa“. Odobrenje br. OD-37/17 od 05.06.2017. godine.

 

7. Komisija za raĬćunovodstvo i reviziju BiH je odlukom broj 31/07 od 20.04.2007. godine dala odobrenje FINconsult-u za vršenje obuke kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji u BiH, u skladu sa Jedinstvenim programom obuke za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji (CRT, CR i OR).

 

U toku 2007. godine  FINconsult je uspješno organizirao dva ciklusa edukacije kandidata za sticanje zvanja CRT i CR (u periodu maj-juni za Julski ispitni rok i periodu oktobar-novembar za Novembarski ispitni rok). 

 

U periodu od 15.03.2008 do 30.04.2008. FINconsult je uspješno realizirao treći ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT), certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR) i ovlašteni revizor (OR).

 

U periodu od 15.09.2008 do 30.10.2008 FINconsult je uspješno realizirao Ä¬ćetvrti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2009. godine FINconsult je uspješno realizirao peti i šesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 18-01 od  05.02.2009. godine, u periodu od 01.03-30.04.2009. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT), certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR) i ovlašteni revizor (OR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 85/09 od  26.08.2009. godine, u periodu od 01.09.-30.10.2009. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR) 

 

U toku 2010. godine FINconsult je uspješno realizirao sedmi i osmi ciklus edukacije kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 84-1/10 od 20.09.2010. godine, u periodu od 25.09-31.10.2010. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT), certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR), sedmi ciklus i ovlašteni revizor (OR), treći ciklus.

 

U toku 2011. godine FINconsult je uspješno realizirao deveti i deseti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 22-4/11 od  21.02.2011. godine, u periodu od 01.03-30.04.2011. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 95-2/11 od  13.09.2011. godine, u periodu od 15.09.-30.10.2011. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2012. godine FINconsult je uspješno realizirao jedanaesti i dvanaesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 19-2/12 od  09.03.2012. godine, u periodu od 10.03-30.04.2012. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 107-3/12 od  25.09.2012. godine, u periodu od 25.09.-31.10.2011. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2013. godine FINconsult je uspješno realizirao trinaesti i Ĭćetrnaesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 54-2/13 od  18.03.2013. godine, u periodu od 20.03-30.04.2013. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 91/13 od  02.10.2013. godine, u periodu od 05.10.-31.10.2013. godine sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2014. godine FINconsult je uspješno realizirao petnaesti i šesnaesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 43-2/14 od  20.03.2014. godine, u periodu od 22.03-30.04.2014. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 95-2/14 od  24.09.2014. godine, u periodu septembar-oktobar 2014. godine sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovodstveni tehniĬćar (CRT) i certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2015. godine FINconsult je uspješno realizirao sedamnaesti i osamnaesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 33/15 od  25.03.2015. godine, u periodu od 28.03-30.04.2015. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to:  certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: 33/15 od  25.03.2015. godine, u periodu septembar-oktobar 2015. godine sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2016. godine FINconsult je uspješno realizirao devetnaesti i dvadeseti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: OD-13-3/16 od 18.3.2016. godine, u periodu od 19.03-30.04.2016. godine, sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR). TakoÄ‘e u skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: OD-13-3/16 od  18.03.2016. godine, u periodu septembar-oktobar 2016. godine sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

U toku 2017. godine FINconsult je uspješno realizirao dvadeset i prvi ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH broj: OD-30-2/17 od 30.3.2017. godine, u periodu od 19.03-30.04.2017. godine, sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji, i to: certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR).

 

Prema zvaniĬćnim podacima prolaznost kandidata educiranih u edukativno-konsultantskoj kući FINconsult na ispitima za sticanje zvanja u raĬćunovodstvenoj profesiji je iznad prosjeka prolaznosti u BiH, uzimajući u obzir sva tri mjesta gdje se održavaju ispiti tj. Sarajevo, Mostar i Banja Luka.

 

 

V – OPIS OSTALIH AKTIVNOSTI (KONSALTING USLUGE)

 

Finansijski, raĬćunovodstveni, porezni i upravljaĬćki  konsalting FINconsult pruža domaćim i stranim kompanijama, od samog osnivanja tj. oktobra 2004 godine.

 

VI – VANJSKI SARADNICI: PREDAVAÄŒI I KONSULTANTI

 

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult angažira sljedeće vanjske saradnike, predavaĬće i konsultante:

 

 1. Prof. dr. Jozo Sović, Internacionalni univerzitet u Travniku
 2. Prof.dr. Senada   Kurtanović, Ekonomski fakultet u Bihaću
 3. Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet u Tuzli
 4. Prof.dr. Teodor Petrović, Ekonomskoi fakultet u BrĬćkom
 5. Prof. dr. Rajko Radović,  Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini
 6. Prof.dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet u Tuzli
 7. Prof. dr.Safet Kozarević, Ekonomski fakultet u Tuzli
 8. Prof. dr.Emira Kozarević, Ekonomski fakultet u Tuzli
 9. Prof. dr. Senad Fazlović, Ekonomski fakultet u Tuzli
 10. Dr.sc. Ševal Alić, UiNO, Regionalni centar Tuzla
 11. Dr.sc. Jozo Piljić, UiNO, Regionalni centar Tuzla
 12. Hajrudin Hadžimehanović, Federalno ministarstvo finansija, Sarajevo
 13. Dr.sc.Zlatan Begić, dipl.ing.el., BH Telecom
 14. Dr.sc.Nermina Babajić, dipl. Pravnik, DD “SpreĬća” Tuzla
 15. Mr.sc.Fikret Hasanović, Porezna uprava F BiH
 16. Mr.sc. Enver ĆosiĬćkić, dipl.pravnik, direktor DD“ SpreĬća“ Tuzla
 17. Mr.sc. Amra Gadžo, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
 18. Mr.sc. Amira Pobrić, Ekonomski fakultet u BrĬćkom
 19. Mr. sc. Šerif Isović, ovlašteni revizor, Porezna uprava FBiH, Sarajevo
 20. Mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan, Središnji ured, Porezna uprava F BiH
 21. Mr.sc. Erna Delić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
 22. Mr.sc. Edin Zahirović, IPIA, Tuzla
 23. Ekrem Duranović, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće „Lucida“, Sarajevo
 24. Senaid Mujkić, dipl. pravnik, UniCredit Banka BH, Tuzla
 25. Sabaheta Imamović, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće “Vincent“ Tuzla
 26. Sead Hadžić, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće „Respekt“ Tuzla
 27. Amira Jusufović, ovlašteni revizor, "Proconto" d.o.o. Tuzla
 28. Meliha Mustafić, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće "Ecomer", Tuzla
 29. Muhedin Garanović, dipl.oec, certificirani raĬćunovoÄ‘a, šef raĬćunovodstva Rijaseta IZ u BiH, Sarajevo
 30. Mato LuĬćić, dipl. oec., direktor Direkcije za finansije BrĬćko distrikta BiH
 31. Osman Osmanović, dipl. oec., direktor Trezora BrĬćko distrikta BiH
 32. Slavica Vujić, dipl.oec., Direkcija za finansije BrĬćko distrikta BiH
 33. Danica Pajić, dipl.oec., Poreska uprava BrĬćko distrikta BiH
 34. Nekir Suljagić, dipl.oec., Glavni revizor Ureda za reviziju institucija BrĬćko distrikta BIH
 35. Admir Ćebić, dipl.oec., Agencija za javne nabavke BiH
 36. Alma Kaloper, dipl. oec., Pododjeljanje za  javne nabavke BrĬćko distrikta BiH
 37. Amir Rahmanović, dipl.oec., certificirani trener javnih nabavki
 38. Nahid Unkić, CR, Ekonomski fakultet u Tuzli
 39. Selma Hadžić, CR, direktorica Studio MI, Sarajevo
 40. Mujesira Brkan, CR, direktorica “WORK MM” Sarajevo

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri