UPUTE AUTORIMA

Međunarodno indeksiran naučno-stručni časopis “Poslovni konsultant” objavljuje stručne i naučne radove iz područja ekonomije i biznisa. Uredništvo časopisa  prima samo neobjavljene radove. Radovi se dostavljaju na jednom od naših jezika (bosanskom, srpskom i hrvatskom) u A4 formatu, elektronskom poštom (e-mailom). Uredništvo pridržava pravo da rad redakcijski prilagodi propozicijama i standardima časopisa i književnog jezika, odnosno engleskog jezika, kao i zahtjevima EBSCO Publishing-a, gdje je indeksiran časopis

Rukopisi se upućuju elektronskim putem na e-mail: 

finconsult@bih.net.ba

Da bi radovi bili objavljeni, moraju zadovoljiti navedene kriterije:

I. PODACI O AUTORU:

 1. Obim radova (uključujući sažetak, popis literature, bilješke i mjesta za grafičke priloge) smije iznositi najviše jedan autorski arak (do 16 kucanih stranica A4 formata).
 2. Na početku rada treba navesti titulu, ime i prezime autora, sa osnovnim podacima autora u fusnoti (npr: Dr. sc. Ime Prezime1). 
 3. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, te e-mail adresa.

II. FORMATIRANJE TEKSTA RADA:

 1. Cijeli tekst treba biti u Times New Roman fontu, veličina 12, bez proreda.
 2. Uvod i zaključak ne numerisati. 
 3. Prvi red pasusa ne uvlačiti.
 4. Sve fusnote su bez proreda, Times New Roman 10.

III. TABLICE I SLIKE:

 1. Tablice i slike unose se na predviđeno mjesto u radu.
 2. Tablice i slike moraju biti izrađene crno-bijelo
 3. Za tablice preporučujemo crna slova na bijeloj pozadini, bez sivih nijansi.
 4. Tablice i slike ne smiju biti skenirane.
 5. Sve slike treba dostaviti odvojeno od samog rada, u cdr i pdf formatu
 6. Obavezno navesti izvor ispod svake slike/tablice.
 7. Formatiranje slika treba biti usklađeno, dakle sve slike i tabele u radu trebaju da budu koherentne, da čine jednu vizulenu cjelinu (korištenje iste vrste i veličine slova u naslovu slike, korištenje istih ili sličnih stilskih elemenata)
 8. Kao i u tekstu rada, u slikama koristiti font Times New Roman, prikladne veličine

IV. REFERENCE, FUSNOTE, LITERATURA:

 1. Reference citiranih dijelova teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Reference se stavljaju u zagrade i sadrže prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju navoda, stranicu, na primjer: (Babi, 2005) odnosno (Babi, 2005, 129) ili se navodi redni broj citiranog djela u popisu literature uz naznaku stranice, na primjer: 6, str.12.
 2. Bilješke (fusnote) se označavaju arapskim brojkama u tekstu i pozicioniraju se na istoj stranici na dnu teksta.
 3. U popisu literature navode se svi korišteni izvori, i to abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati (a, b, c i sl.) u zagradi iza godine izdanja. Ukoliko je više autora zajedničkog rada, na ovom se mjestu navode prezimena sa početnim slovom imena abecednim redom. Koristite se sljedećim primjerima:

Za knjige:

Vukonić, B., (2005), Naziv knjige, izdavač. 

Za časopise:

Novković, S., (1999), Transition from self-management to employee ownership in Croatia: A Survey, Ekonomska istraživanja, 12 (1-2): 57-68. (12 označava volumen/godište/ časopisa, (1) broj sveska unutar godišta, a 57-68 paginaciju rada u tekstu).

V. KLJUČNE RIJEČI RADA:

Navesti do najviše osam riječi na našem i engleskom jeziku. 

VI. SAŽETAK RADA:

Sažetak rada treba sadržavati do 100 riječi (do pola stranice kucanog teksta A4 formata). U sažetku se navode svrha i ciljevi rada, metode, struktura rada, osnovni rezultati i zaključak o mogućoj primjeni rezultata. Svaki rad mora imati sažetak na nekom od naših jezika i engleskom jeziku.