POREZNI KONSALTING

  • Savjetovanja u vezi sa vođenjem knjigovodstvenih evidencija u sistemu PDV-a: Knjige KUF i KIF, u vezi sa načinom obračuna i plaćanja PDV-a, popunjavanjem i podnošenjem mjesečne poreske prijave, odnosno zahtjeva za povrat PDV-a ili prenosa potraživanja kredita u naredni porezni period,
  • Savjetovanje u vezi sa porezom na dobit: obračun obaveze, reinvestiranje, obračun akontacije, porezne olakšice,
  • Savjetovanja u vezi sa porezima i doprinosima na plaću i iz plaće, ostali poreski konsalting vezan za poreze
  • Obračun i plaćanje poreza na dohodak.
  • Obračun i plaćanje poreskih obaveza samostalnih poduzetnika i obrta