OPĆE INFORMACIJE (USLOVI) – OR

Profesionalno-stručno zvanje ovlašteni revizor može steći osoba koja ima završen diplomski ili dodiplomski studij i zvanje certificiranog računovođe s važećom licencom, s najmanje tri godine praktičnog iskustva u ovom zvanju ili tri godine praktičnog iskustva kod ovlaštenog revizora uz sudjelovanje u najmanje dvije revizije godišnje, te položene ispite predviđene za ovo zvanje. Praktično iskustvo se dokazuje uvjerenjem poslodavca.

3.1. Ispitima se dokazuje obvezna razina profesionalne stručnosti za samostalno davanje mišljenja o fer i korektnom prikazu financijskih izvještaja koji su predmet revizije.

3.2. Ako kandidat zadovoljava navedene uvjete, on mora potpisati izjavu o prihvaćanju obveze poštivanja važećeg međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe i stalnog kontinuiranog profesionalnog razvoja predviđenog za ovo profesionalno zvanje.

3.3. Pored znanja i iskustva utvrđenih za certificiranog računovođu, ovlašteni revizor treba posjedovati dopunska aktualna znanja o MSFI i Međunarodnim standardima revizije, te tehnikama revizije financijskih izvještaja.

3.4. Program za polaganje profesionalno-stručnih ispita predviđenih za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora, obvezno obuhvaća sljedeće predmete:

  • Napredno upravljačko računovodstvo,
  • Napredna revizija,
  • Napredno financijsko izvještavanje,
  • Napredni financijski menadžment i
  • Strategijski menadžment.

3.4.1. Na osobni pisani zahtjev osobama iz točke 2.1a), a koja su stekla doktorat znanosti iz oblasti računovodstva, poslovnih financija ili revizije i ispunjavaju uvjete iz točke 3. ove odluke te koje imaju objavljena najmanje tri rada iz oblasti teorije i prakse računovodstva u časopisima priznatim od strane Komisije, ili koja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u univerzitetskoj nastavi kao nastavnik na predmetu revizija financijskih izvještaja, računovodstvo ili poslovne financije, priznaje se zvanje – ovlašteni revizor.

3.4.2. Na osobni pisani zahtjev osoba pod tačkom 2.1b) koje je završila studij iz oblasti računovodstva, revizije ili poslovnih financija i koje imaju objavljen najmanje jedan rad iz oblasti teorije i prakse računovodstva u časopisima priznatim od strane Komisije, imaju pravo na redukciju ili oslobađanje od polaganja ispita iz točke 3.4. izuzev predmeta Napredna revizija.

3.4.3. Uvjeti i postupak u vezi s redukcijom ili oslobađanjem od polaganja ispita ili priznavanja zvanja bit će detaljno propisani posebnim pravilnikom Komisije.

3.5. Praktično iskustvo može se stjecati prije, tijekom ili nakon polaganja ispita, s tim da kandidat ne može steći profesionalno-stručno zvanje dok ne ispuni zahtjeve u svezi s praktičnim iskustvom.

3.5.1.   Nakon stjecanja zvanja certificiranog računovođe kandidat može pristupiti polaganju ispita za stjecanje zvanja ovlašteni revizor, ali mu entitetski savezi nakon položenih ispita neće izdati certifikat ovlaštenog revizora dok ne ispuni uvjete vezano za praktično iskustvo i dostavi dokaz o istom.