MODEL PLANA KOMUNIKACIJE SA KANDIDATIMA ZA OBUKU

Prijava kandidata za obuku iz računovodstvene profesije se vrši online putem zvanične web stranice FINconsulta: www.finconsult.ba. Kandidati za obuku popunjavaju elektronski prijavni obrazac unošenjem osobnih  podataka. Prijave kandidata dolaze na e- mail adresu: prijave@finconsult.ba. Nakon prijema prijave Referent za edukacije u FINconsultu kontaktira kandidata putem telefona i daje potrebne informacije vezane za obuku.

Komunikacija sa potencijalnim i prijavljenim kandidatima se realizira kroz  sljedeće načine komunikacije:

  1. Putem zvaničnih e-mail adresa FINconsulta u kancelarijama u Tuzli i Sarajevu: finconsult@bih.net.ba i finconsult.sa@bih.net.ba
  2. FINconsult ima uspostavljen sistem za kontinuiranu podršku  svim prijavljenim kandidatima za edukacije iz računovodstvene profesije u Tuzli i Sarajevu:

u Tuzli: Fata Kalić, referent za edukacije, putem mobitela broj: 062/389-904 i fiksnog telefona: +387-35-277-275,  e-mail adrese: edukacije@finconsult.ba,

– u  Sarajevu:  Amra Jašarević, šef poslovnice FINconsulta u Sarajevu i Aldina Husić, referent za edukacije poslovnice FINconsulta u Sarajevu, putem mobitela broj:062/740-067, fiksnog telefona: +387-33-204 -769  i zvanična e -mail adrese poslovnice Sarajevo: finconsult.sa@bih.net.ba; edukacije.sa@finconsult.ba

  1. FINconsult ima otvorenu komunikaciju sa potencijalnim i prijavljenim kandidatima za obuku iz računovodstvene profesije putem direktnog kontakta sa direktorom FINconsulta dr. Ismetom Kalićem, putem mobilnog telefona 061/963-917 koji se nalazi na web sajtu FINconsulta i koji je dostupan 24/7. Također, komunikacija sa direktorom FINconsulta je omogućena i putem e- mail adrese: finconsult@bih.net.ba i ismet@finconsult.net.ba
  2. FINconsult ima uspostavljen sistem komunikacije sa kandidatima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji tokom cijelog trajanja obuke, kao i po završetku obuke.  Praktično ta komunikacija i podrška traje sve dok kandidat ne položi sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini i dobije odgovarajući certifikat CR ili OR.