EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

FINconsult je završio sa 39. ciklusom Edukacije za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu i Tuzli. Naredni 40. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga održati će se u periodu novembar 2023. – januar 2024. godine u Sarajevu i Tuzli.
Prijave u toku!
Obuka se provodi in class (u učionici) i online.

Prijave u toku.

Cilj edukacije je osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i obrtnika. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, kandidati će steći praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja, vođenju poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika, te sačinjavanju poreznih prijava.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 11 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

Online prijave na: www.finconsult.ba.

 Ciljevi

 • Osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga
 • (Pre-Do) kvalifikacija za administrativno-finansijske i knjigovodstveno – računovodstvene poslove.

Višestruka korisnost

 • Sticanje praktičnog znanja neophodnog za vođenje poslovnih knjiga
 • Znatno povećena šansa za dobijanje posla
 • Prekvalifikacija na aktuelnije i traženije zanimanje i poslove
 • Podizanje nivoa samopouzdanja i stručne kompetencije u obavljanju knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
 • Podrška po završetku kursa (pri pokretanju vlastitog biznisa – servisa za knjigovodstvene usluge, podrška pri zaposlenju, u riješavanju računovodstvenih problema u poslu i sl.) od strane “FINconsult”-a.

Koncept rada

 • Jedinstvena metodologija koja spaja teoriju i praksu računovodstvene profesije
 • Koncept rada se sastoji iz dva dijela:
 1. Upoznavanje sa pojmovima i tehnikom knjiženja poslovnih promjena, kroz praktične primjere i uz korištenje adekvatne dokumentacije,
 2. Knjiženje praktičnih primjera na računaru u aplikativnim programima (finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i kreiranje finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)
 • Predznanje iz knjigovodstva nije neophodno (kandidat može biti bilo koje struke)
 • Za svakog polaznika je obezbijeđen računar sa aplikativnim programima (nije neophodno poznavanje rada na računaru.

Validnost

 • Po završetku edukacije i položenom testu kandidati dobivaju certifikat – uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga na računaru.

Najveća vrijednost ove edukacije je u tome da polaznici stiču praktična znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i finansija, što im daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa. Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 2.250 osoba, od kojih je preko 90 % pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90 % je u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

 Moduli

Program edukacije se sastoji iz 11 modula:

 1. FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata)
 2. MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO (nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošak materijala, ulaz – izlaz materijala)
 3. PLATE I NAKNADE, AUTORSKI UGOVORI I UGOVORI O DJELU (Porezne kartice, Obračun plate i izrada specifikacija, popuna virmana za plaćanje plata i doprinosa, Obračun autorskih ugovora i ugovora odjelu i izrada specifikacija)
 4. TRGOVAČKO (ROBNO) KNJIGOVODSTVO (nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, prodaja robe)
 5. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE (naplata, isplata, blagajnički izvještaj/blagajnički dnevnik)
 6. PDV EVIDENCIJE (KUF, KIF i PDV prijava, elektronsko dostavljanje KUF i KIF),
 7. ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I OBRAČUN FINANSIJSKOG REZULTATA
 8. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).
 9. POSLOVNE KNJIGE PODUZETNIKA I OBRTNIKA ( Knjiga prihoda  rashoda KPR, Knjiga prometa KP, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI, Evidencija o potraživanjima i obavezama)
 10. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PODUZETNIKA I GRAĐANA (Godišnja porezna prijava poreza na dohodak)
 11. OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA (Popunjavanje i izrada poreznog bilansa kroz aplikativni program na osnovu Bilansa uspjeha).

Edukacija  se realizuje u periodu od 11 sedmica, sa ukupno 50 nastavnih časova, sedmično po dva blok časa (4 časa).

Predavači 

 1. Dr. sc. Ismet Kalić, OR
 2. Mr. sc. Šerif Isović, OR
 3. Selma Hadžić, dipl. oec., CR
 4. Elvira Ribić, bacc. oec., CR
 5. Mr.sc. Amra Jašarević.

Cijena edukacije i način plaćanja  

Cijena edukacije: 800 KM + PDV

Mogućnost plaćanja u ratama za fizička lica (tri rate)

 • I rata – prije početka edukacije
 • II rata – poslije prvog mjeseca
 • III rata – na kraju edukacije

Pravna lica vrše uplatu prije početka edukacije po predračunu.

Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju. 

Dodatne informacije:

Sarajevo,
Telefon/Fax: 033/204-769;
E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba;

Tuzla,
Telefon/Fax: 035/277-275;
E-mail: finconsult@bih.net.ba;
Online prijave na: www.finconsult.ba