Godišnji plan seminara

OKVIRNI GODIŠNJI PRIJEDLOG PROGRAMA KPE
ZA 2023. GODINU

Programski odbor KPE/KPR:

 1. Prof.dr.sc. Senada Kurtanović, ovlašteni revizor, Bihać
 2. Prof.dr.sc. Ismet Kalić, ovlašteni revizor, Tuzla
 3. Mr.sc. Šerif Isović, ovlašteni revizor, Sarajevo
 4. Mr.sc. Asmir Mujanović, ovlašteni revizor, Brčko
 5. Almira Hurić, dipl.oec., ovlašteni revizor, Tuzla
 6. Elvira Ribić, bacc. oec., certificirani računovođa, Tuzla

  1.1. Oblik edukacije:  Edukacija će se realizirati u tri oblika:
  – Seminara/webinara
  – Simpozija
  – Radionica
  – Savjetovanja
  – Kurseva i drugih oblika primjerenih KPE/KPR.

1.2. Pregled tema sa programom odnosno sadržajem edukacije, vrstom i oblikom edukacije, opisom nastavnih metoda i korištenih učila, ciljem edukacije, ishodima učenja i brojem bodova/sati:

Naslov teme/
Vremensko trajanje/
Vrijeme održavanjaSadržaj edukacije-tematske cjeline
Oblast

Oblik edukacije/
Opis nastavnih metoda i korištenih učila
Cilj edukacije/
Ishodi učenjaBroj bodo-va/
sati
1.

Godišnji obračun –
sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih  izvještaja i prijava za 2022., sprečavanje računovodstve-nih manipulacija kod sačinjavanja finansijskih izvještaja, te primjena novih propisa. 
 Vremensko trajanje:
Jedan dan
(od 10-16,45 sati)
 
Vrijeme održavanja:
Januar 2023. godine
1.      Godišnji obračun i sastavljanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu u skladu sa MRS/MSFI i relevantnim propisima
Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2022.
Izvještaj o ukupnom rezultatu za period 01.01-31.12.2022.
Izvještaj o gotovinskim tokovima za period 01.01-31.12.2022.
Izvještaj o promjenama u kapitalu za period 01.01-31.12.2022. 
Zabilješke uz finansijske izvještaje i računovodstvene politike za period 01.01-31.12.2022.
Dodatni Računovodstveni izvještaj – Aneks za period 01.01.-31.12.2022.
 
2.      Sastavljanje ostalih izvještaja i prijava uz Godišnji obračun za 2022. godinu
 
Sačinjavanje izvještaja o naknadama i članarinama za 2022. godinu
Sačinjavanje godišnjeg statističkog izvještaja za 2022.
Sačinjavanje godišnjeg izvještaja o investicijama za 2022.
Sačinjavanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i ostala aktuelna pitanja u vezi sa Godišnjim obračunom za 2022.
 
3. Sačinjavanje i podnošenje finansijskih izvještaja za  2022. godinu u Brčko distriktu BiH
 

 
4. Predaja finansijskih i ostalih izvještaja za 2022. godinu FIA
 
 
 
5.Sprečavanje računovodstvenih prijevara i
   manipulacija u finansijskim izvještajima za 2022.
 
 
 
 
6. Primjena novih relevantnih propisa u BiH (FBiH, RS, Brčko distrikt BiH)
 
Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja

Informaci-jske tehnologije (IT)
 
Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative
Seminar/
Webinar
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
( Prezentacija u Power Pointu –Online live putem ZOOM platforme/ Edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP)
Ciljevi edukacije: Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za izadu godišnjeg obračuna, sačinjavanje i dostavljanje finansijskih i ostalih izvještaja za 2022./
Sticanje znanja i vještina za  sprječavanje računovodstvenih manipulacija u finansijskim izvještajima./ Upoznavanje sa primjenom novih relevantnih propisa.

Ishodi učenja:
Učesnici seminara/webinara osposobljeni da samostalno izrade godišnji obračun i sačine finansijske i ostale izvještaje za 2022. godinu, u skladu sa MRS/MSFI  i relevantnim  propisima, uz primjenu etičkih vrijednosti i stavova, na novim obrascima finansijskih izvještaja./ Učesnici seminara osposobljeni za dostavljanje finansijskih izvještaja FIA , uz korištenje informacijsko komunikacijskih  tehnologija-IKT
8
2.Obračun i prijava poreza na dobit, poreza na dohodak i poreza na imovinu za 2022. godinu,  dostavljanje poreznih prijava poreznoj upravi, izvještaj o transfernim cijenama za 2022.,

evazija poreza, novi relevantni propisi
 
 
 
Vremensko trajanje:
Jedan dan
(od 10-16 sati)
 
 
Vrijeme održavanja:
Februar/Mart 2023. godine


 

 1. Godišnji obračun i prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Izrada Poreznog bilansa i popuna propisanih obrazaca
Prijava poreza na dobit  za 2022. godinu
Obračun akontacije poreza na dobit za 2023. godinu
Priprema priloga uz prijavu poreza na dobit (dokazi po osnovu korištenja poticaja i ostalo)
 
2. Godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu      
·         Godišnja prijava poreza na dohodak (GIP-1051)
·         Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053)
·         Obračun akontacije poreza na dohodak za 2023. godinu
·         Ažuriranje  pojedinačnih evidencija i poslovnih knjiga;
·         Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju poreznu  prijavu
 
3. Izrada  konsolidovane prijave poreza na dobit za 2022. godinu  i  Godišnja prijava poreza na imovinu za 2023. Godinu
 
4. Godišnji obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2022. godinu, te poreza na imovinu za 2023.  u Brčko distriktu BiH
 
5. Izrada izvještaja i studije o transfernim cijenama za 2022.
….
6. Praktični primjeri postupanja računovođa kod sačinjavanja poreznih prijava u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom
 
 
..
7. Dostavljanje poreznih prijava online uz korištenje IT sistema i informacijsko komunikacijskih tehnologija –IKT, Poreznoj  upravi za 2022.
 
 
8. Primjena novih poreznih i drugih relevantnih propisa
Informaci-jske tehnologije (IT)
 
Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative


Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja
Seminar/
Webinar
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
 
( Prezentacija u Power Pointu –Online live putem ZOOM platforme, edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP)
Ciljevi edukacije:
Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje i dostavljanje poreznih prijava poreznim upravama za 2022. godinu./ Sticanje znanja i vještina za izradu izvještaja o transfernim cijenama./ Upoznavanje sa primjerima postupanja pri izradi poreznih prijava u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom

Ciljevi edukacije:
Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje i dostavljanje poreznih prijava poreznim upravama za 2022. godinu./ Sticanje znanja i vještina za izradu izvještaja o transfernim cijenama./ Upoznavanje sa primjerima postupanja pri izradi poreznih prijava u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom.

Ishodi učenja:
Učesnici seminara osposobljeni da samostalno sačine porezni bilans, prijavu poreza na dobit, prijavu poreza na dohodak za 2022. godinu., te prijavu poreza na imovinu za 20203. godinu./
Učesnici seminara usvojili znanja i vještine za izradu izvještaja o transfernim cijenama za 2022./  Učesnici seminara upoznati sa načinom dostave poreznih prijava poreznoj upravi uz korištenje  informacijsko komunikacijskih tehnologija -ITK./
 
 
7-8
3.
Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu,  pranje novca i siva ekonomija u BiH, kodeks etike,   primjena ekonometrije i statistike
i novi propisi
Vrijeme trajanja:
Jedan dan
(od 10-16 sati)
 
Vrijeme održavanja:
Mart/April  2023. godine
1. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu.
 
2. Primjena propisa i MRS/MSFI relevantnih za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja 
 
 
3. Mjesto i uloga računovođa i revizora u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
 
 
4.  Računovodstvene prevare i evazija poreza, sa reperkusijama evazije poreza na prikupljanje javnih prihoda
 
 

 
5. Primjena i poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe – propisi i praksa
 
 
 
 
6. Primjena ekonometrije i statistike na rješavanju specifičnih poslovnih problema finansijsko-računovodstvene profesije
 
 
7. Primjena novih relevantnih propisa


Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja
 

Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Organizaci-jska i poslovnih znanja
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative
Seminar/

Webinar
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
 
( Prezentacija u Power Pointu –Online live putem ZOOM platforme, edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP)

Ciljevi edukacije:
Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje i dostavljanje konsolidovanih  finansijskih izvještaja za 2022. godinu./ Sticanje znanja i vještina u sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti./ Upoznavanje sa međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe, te mogućnostima primjene ekonometrije i statistike./ 
Ishodi učenja:
Učesnici seminara osposobljeni da samostalno sačine i dostave konsolidovane finansijske izvještaje za 2022./
Učesnici seminara upoznati sa ulogom u usprečavanju pranja novca, te sa međunarodnim kodeksom etike.
7
4.Upravljanje novčanim tokovima, interna revizija i kontrola, model organizacionog ponašanja, procjena vrijednosti imovine,

primjena novih propisa
 
 
 
 
 
 
Vrijeme trajanja:
Jedan dan
(od 10-16 sati)
 
Vrijeme održavanja:
Maj / Juni 2023. godine
1. Upravljanje novčanim tokovima u doba finansijske  krize – strateški i operativni aspekt
·         Energetska  i finansijska kriza
·         Inflacija i recesija
·         Strateški aspekt upravljanja novčanim tokovima
·         Operativni aspekt upravljanja novčanim tokovima
·         Metode i tehnike za efikasno upravljanje novčanim tokovima
 
2. Postupanje u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom u doba finansijske  krize – novi izazovi profesije
  
3.  Interna revizija i interna kontrola u javnom  i privatnom sekoru u savremenim uslovima poslovanja
 
 
4. Model organizacionog ponašanja u našim bh. preduzećima vs preduzećima zemalja u okruženju i EU

5. Procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i oprema i izrada izvještaja prema međunarodnim standardima vrednovanja

6. Primjena novog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina- normativni okvir i aspekti inspekcijskog nadzora
 
7. Primjena ostalih novih relevantnih propisa
 
Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja
 
 
 
Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Ostala relevantna znanja –Oblast interne revizije
 
Organizaci-jska i poslovnih znanja

Ostala relevantna znanja –Oblast ekonomske procjene vrijednosti
 
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative
Seminar/
Webinar
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
( Prezentacija u Power Pointu –Online live putem ZOOM platforme, edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP i odgovori na pitanja i u pisanom obliku)
Ciljevi edukacije:
Osavremenjavanje znanja i vještina za za strateško i operativno upravljanje novčanim tokovima, upoznavanje sa profesinalnim etičkim kodeksom, te mjestom i ulogom  interne kontrole i interne revizije,  savremenim modelima organizovanja i metodama i tehnikama procjene vrijednosti imovine.
Ishodi učenja:
Učesnici seminara razumiju osnove strateškog i operativnog upravljanja novčanim tokovima./Učesnici seminara razumiju ulogu i značaj  interne kontrole i interne revizije,
osnovne metode i tehnikama procjene vrijednosti imovine.
7
5.


Finansije, računovodstvo, i menadžement
u  doba energetske i finansijske  krize i pojave recesije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijeme trajanja:
Tri dana
(prvi i  drugi dan od 10-16 sati, treći dan od 9-12 sati)
Vrijeme održavanja:
 
Septembar  2023. godine
1.      Savremeni finansijski menadžment u uslovima energetske i finansijske krize
 
2.      Upravljanje potraživanjima od kupaca, dobavljačima i zalihama u doba recesije
 
3.      Upravljačko računovodstvo u kriznim  uslovima poslovanja
 
4.      Savremena revizija – privatni vs. javni sektor
 
5.      Izazovi upravljanja investicionim i poslovnim rizicima u doba recesije
 …
6.      Izazovi upravljanja preduzećem u doba energetske, finansijske krize i recesije
 
Izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u 1.      doba recesije
 
2.      Metode za kreiranje i upravljanje promjenama u organizacijama u doba energetske, finansijske krize i recesije
 
3.      Korporativno upravljanje i održivost poslovanja u kriznim uslovima – krizni menadžment
 
4.      Društvena odgovornost kompanija i briga menadženta za ekološka pitanja u doba krize
5.      Internet prodaja i drugi oblici prodaje na daljinu
 
12.   Savremeni menadžment i digitalno poslovanje
 
13. Savremeno korporativno upravljanje i poslovna
     etika

  14. Savremeni IT sistemi i njihova primjena u modernim  finansijama, računovodstvu i reviziji
 
   15. Primjena IT u donošenju   strateških, taktičkih  i operativnih odluka u doba krize
 
   16. Bh. privreda pred izazovom digitalne ekonomije – napredni svijet i mi
 
      17. Digitalizacija poslovnih procesa i digitalna tehnologija

       18. Primjena Dokument Management Sistems -DMS  u finansijama, računovodstvu i reviziji
 
19. Podnošenje PDV i D-PDV prijave elektronskim putem – unapređenje sistema IKT
 
20. Podnošenje eKUF i eKIF UIO – unapređenje sistema IKT
 
21.  Novine u elektronskoj  komunikaciji sa UIO, kao i  korištenje elektronskog potpisa
 
 
….
  
   22. Kriprovalute u svijetu – stanje i perspektive
 
   23. Računovodstvo kriptovaluta – stvarna potreba ili pomodarstvo
 
   24. EU  fondovi i šta nam donosi kandidatski status
 
    25. Kako unaprijediti znanja i vještine u pisanju projekata i povlaćenju sredstava iz  pristupnih fondova EU
….
   26. Profesionalna etika internih revizora
          -primjeri dobre prakse

 27. Primjena Međunarodnih standarda interne
        revizije – stanje i perspektive
 
 28. Savremeni trendovi interne revizije –
    agilna interna revizija 
 
    29. Trendovi i izazovi djelovanja malih odjela
          interne revizije
 
30. Inauguracija i funkcionisanje odjela interne revizije – propisi i praksa
….
 
31. Poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe-primjeri iz prakse  u BiH i zemalja u okruženju
 
32. Nova relevantna regulativa finansijsko-računovodstvene profesije u BiH


 
 
Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja
 
 
 
 
 
 
Organizaci-jska i poslovnih znanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaci-jske tehnologije (IT)
Ostala relevantna znanja
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostala relevantna znanja- Interna revizija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative

Simpozij
 
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja Simpozija
( Prezentacija u Power Pointu – kombinovano-Inclass/Online putem ZOOM platforme, edukacijski materijal:
-prezentacije u PP
– Zbornik radova u PDF) 
 
 
 
 
 
 
Ciljevi edukacije:
 
Osavremenjavanje znanja i jačanje kompentencija iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, poreza, MRS/MSFI, MrevS, IPSAS, menadžmenta, primjene IT u računovodstvu i reviziji, organizacijskih i poslovnih znanja, te ostalih znanja i vještina primjenjivih u doba energetske i finansijske krize, te moguće pojave recesije u svijetu.
 
Ishodi učenja:
Učesnici simpozija usvojili nova znanja i podigli razinu stručne kompetencije, te stekli uvid u stanje i perspektive daljeg razvoja savremenih finansija, računovodstva, revizije./ 
 Učesnici simpozija stručno kompetentniji da  primjene savremene metode i tehnika iz oblasti finansija, menadžmenta, IT, te da  razumiju uticaj energetske krize, finansijske krize, inflacije, te eventualnu pojavu recesije na upravljanje finansijama, upravljanje poslovanjem, primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te uticaj na finansijsko izvještavanje.  
 
.
16-17
6.Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru, budžetsko računovodstvo, upravljačko računovodstvo javnog sektora, revizija subjekata  javnog sektora,  procjena vrijednosti preduzeća, primjena novih propisa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijeme trajanja:
Jedan dan
(od 10-16 sati)
 
Vrijeme održavanja:

Oktobar 2023. godine
1. Finansijsko upravljanje i kontrola-FUK u javnom sektoru – propisi i praksa

 
2. Budžetsko računovodstvo – modificirani model vs. akrualni model
 
3. Upravljačko računovodstvo javnog sektora – stanje i perspektive razvoja
4. Revizija subjekata javnog sektora
 ….
 
5. Procjenu vrijednosti preduzeća, poslovanja i poslovnih udjela u skladu sa međunarodnim standardima vrednovanja
 
6. Procjena nadoknadive vrijednosti imovine u skladu sa zahtjevima MRS /MSFI
7. Postupanje računovođa i revizora  u javnom sektoru u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom
 
 
 
8. Primjena novih propisa
 
Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja

Oblast ekonomske procjene vrijednosti
 
 
Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
( Prezentacija u Power Pointu –Online live putem ZOOM platforme, edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP i odgovori na pitanja i u pisanom obliku)
 
Ciljevi edukacije:
Osavremenjavanje znanja i vještina iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, budžetskog i upravljačkog računovodstva, te upoznavanje sa  ulogom  revizije subjekata javnog sektora i  procjenom vrijednosti preduzeća.
Ishodi učenja:
Učesnici seminara razumiju  osnove finansijskog upravljanja i kontrole,
budžetskog i upravljačkog računovodstva, te su upoznati sa metodama procjene vrijednosti preduzeća.
7-8
7.


Primjena MRS/MSFI, MSFI za MSP, IPSAS i MRevS, upravljanje obrtnim kapitalom,   upravljanje rizicima, novi priopisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijeme trajanja:
Jedan dan
(od 10-16 sati)
 
Vrijeme održavanja:
Novembar 2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      Praktična primjena MRS/MSFI, te novi  i izmjene i dopune postojećih MRS/MSFI u 2023.
 
2.      Primjena Uputstva kojim se daju smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja privredna društva -MSFI za MSP
 
3. Primjena međunarodnih standarda javnog sektora (IPSAS)- stanje i perspektive
 
4. Primjena MRevS, te standarda kontrole kvalitete-stanje i perspektive
 
  5. Upravljanje obrtnim kapitalom u cilju očuvanja
      likvidnosti preduzeća
 
  6. Upravljanje operativnim, tržišnim i rizikom
      likvidnosti u savremenim uslovima poslovanja
  …
7. Poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u kontekstu dosljedne primjene MRS/MSFI
 
 
 
8. Primjena novih propisa
Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja

Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
( Prezentacija u Power Pointu – Online live putem ZOOM platforme, edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP)
Ciljevi edukacije:
Osavremenjavanje znanja i vještina iz oblasti primjene MRS/MSFI, IPSAS i MRevS,te
upravljanja obrtnim kapitalom i likvidnošću.

Ishodi učenja:
Učesnici seminara stekli
uvid u praktičnu primjenu MRS/MSFI,  IPSAS i  MRevS, te podigli razinu stručne kompetencije u upravljanju obrtnim kapitalom i upravljanju rizicima.7-8
8. Pripremne, predbilansne i kontrolne  radnje godišnjeg obračuna za 2023., popis imovine i obaveza, upravljanje zalihama i potraživanjima od kupaca u skladu sa relevantnim MRS/MSFI, upravljanje ljudskim resursima i promjenama u organizaciji,
eksterna ocjena funkcije interne revizije i primjena novih propisa.
 
 
Vrijeme trajanja:
Jedan dan
(od 10-16 sati)
 
Vrijeme održavanja:
Decembar 2023. godine
1. Pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2023. – predbilansne i kontrolne radnje, te specifičnosti obračunskog perioda
 
Inventarisanje – godišnji popis imovine i obaveza, te komfirmacija potraživanja od kupaca sa 31.12.2023.
 
Upravljanje zalihama (sa posebnim osvrtom na primjenu MRS 2- Zalihe)  i potraživanjima od kupaca (sa posebnim osvrtom na MSFI 15- Prihodi od ugovora sa kupcima i MSFI 9 -finansijski instrumenti) – računovodstveni i porezni aspekt

      4.  Upravljanje ljudskim resursima/potencijalima
            i upravljanje promjenama u organizacijama
 
 
       5. Eksterna ocjena funkcije interne revizije 

 
     6. Postupanje u skladu sa profesionalnim etičkim
        kodeksom kod provođenja eksterne
        i interne revizije
 
7. Zakonito obavljanje trgovinske djelatnosti -normativni okvir i aspekti inspekcijskog nadzora
 
     8. Primjena novih propisa
Računovo-dstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja

 Organizaci-jska i poslovnih znanja
 
Ostala relevantna znanja –Oblast interne revizije
 
Poznavanje i primjena etičkih vrijednosti i stavova
 
Poznavanje i primjena relevantne regulative
Predavanje,  diskusija i odgovori na pitanja u toku trajanja seminara/webinara
( Prezentacija u Power Pointu –Online live putem ZOOM platforme, edukacijski materijal: seminarski priručnik u PDF, prezentacije u PP i odgovori na pitanja i u pisanom obliku)
Ciljevi edukacije:
Osavremenjavanje znanja i vještina  u provođenju pripremnih radnji godišnjeg obračuna za 2023.,  upravljanju zalihama i potraživanjima i ljudskim potencijalima, te
upoznavanje sa elementima eksterne ocjena funkcije interne revizije.
 
Ishodi učenja:
Učesnici seminara stekli
znanja i vještine za provođenje predbilansnih radnji,
upravljanje zalihama i potraživanjima i
upravljanje ljudskim potencijalima, te
upoznati sa ključnim  elementima eksterne ocjena funkcije interne revizije.
7-8

PREGLED planiranih tema po oblastimaU Okvirnom Godišnjem prijedlogu programa KPE/KPR za 2023. godinu zastupljene su teme iz svih oblasti predviđenih Godišnjim planom  kontinuirane profesionalne edukacije za 2023. donešenog od strane UO Saveza broj: GKPE-1/12-2022. U nastavku su planirane teme razvrstane po ključnim oblastima:

a)Računovodstvena, revizijska, finansijska i druga s njima povezana znanja

1. Godišnji obračun i sastavljanje finansijskih izvještaja za 2022. godinu u skladu sa MRS/MSFI i relevantnim propisima

2. Sastavljanje ostalih izvještaja i prijava uz Godišnji obračun za 2022. godinu

3. Sačinjavanje i podnošenje finansijskih izvještaja za  2022. godinu u Brčko distriktu BiH

 4.  Godišnji obračun i prijava poreza na dobit za 2022. godinu

5. Godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu      

6. Izrada  konsolidovane prijave poreza na dobit za 2022. godinu  i  Godišnja prijava poreza na imovinu za 2023. Godinu

7. Godišnji obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2022. godinu, te poreza na imovinu za 2023.  u Brčko distriktu BiH

8. Izrada izvještaja i studije o transfernim cijenama za 2022.

9. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

10. Primjena propisa i MRS/MSFI relevantnih za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja 

11. Mjesto i uloga računovođa i revizora u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

12.  Računovodstvene prevare i evazija poreza, sa reperkusijama evazije poreza na prikupljanje javnih prihoda

13. Upravljanje novčanim tokovima u doba finansijske  krize – strateški i operativni aspekt

14. Savremeni finansijski menadžment u uslovima energetske i finansijske krize

15. Upravljanje potraživanjima od kupaca, dobavljačima i zalihama u doba recesije

16.Upravljačko računovodstvo u kriznim  uslovima poslovanja

17. Savremena revizija – privatni vs. javni sektor

18. Izazovi upravljanja investicionim i poslovnim rizicima u doba recesije

19. Finansijsko upravljanje i kontrola-FUK u javnom sektoru – propisi i praksa

20. Budžetsko računovodstvo – modificirani model vs. akrualni model

21. Upravljačko računovodstvo javnog sektora – stanje i perspektive razvoja

22. Revizija subjekata javnog sektora

23. Praktična primjena MRS/MSFI, te novi  i izmjene i dopune postojećih MRS/MSFI u 2023.

24. Primjena Uputstva kojim se daju smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja

      privredna društva -MSFI za MSP

25. Primjena međunarodnih standarda javnog sektora (IPSAS)- stanje i perspektive

26. Primjena MRevS, te standarda kontrole kvalitete-stanje i perspektive

27. Upravljanje obrtnim kapitalom u cilju očuvanja likvidnosti preduzeća

28. Upravljanje operativnim, tržišnim i rizikom likvidnosti u savremenim uslovima poslovanja

29. Pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2023. – predbilansne i kontrolne radnje, te specifičnosti obračunskog perioda

30. Inventarisanje – godišnji popis imovine i obaveza, te komfirmacija potraživanja od kupaca sa 31.12.2023.

31. Upravljanje zalihama (sa posebnim osvrtom na primjenu MRS 2- Zalihe)  i potraživanjima od kupaca (sa posebnim osvrtom na

       MSFI 15- Prihodi od ugovora sa kupcima i MSFI 9 -finansijski instrumenti) – računovodstveni i porezni aspekt

b) Oblast poznavanja i primjene profesionalnih etičkih vrijednosti i stavova

U skladu sa popozicijama Javnog poziva predviženo je minimalno sedam sati edukacije na godišnjem nivou iz oblasti profesionalne etike, a planirane teme su:

1. Sprečavanje računovodstvenih prijevara i  manipulacija u finansijskim izvještajima

2. Praktični primjeri postupanja računovođa kod sačinjavanja poreznih prijava u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom

3. Primjena i poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe – propisi i praksa

4. Poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe – primjeri iz prakse u BiH i zemalja u okruženju

5. Postupanje računovođa i revizora  u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom u javnom sektoru

6. Poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u kontekstu dosljedne primjene MRS/MSFI i relevantnih

    propisa

7. Postupanje u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom kod provođenja eksterne i interne revizije

c) Organizacijska i poslovna znanja

 1. Primjena ekonometrije i statistike na rješavanju specifičnih poslovnih problema finansijsko-računovodstvene profesije
 • Model organizacionog ponašanja u bh. preduzećima vs preduzećima zemalja u okruženju i EU
 • Izazovi upravljanja preduzećem u doba energetske i finansijske krize i recesije
 • Izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u doba recesije
 • Metode za kreiranje i upravljanje promjenama u organizacijama u doba energetske, finansijske krize i recesije
 • Korporativno upravljanje i održivost poslovanja u kriznim uslovima – krizni menadžment
 • Društvena odgovornost kompanija i briga menadženta za ekološka pitanja u doba krize
 • Internet prodaja i drugi oblici prodaje na daljinu

      9.   Upravljanje ljudskim resursima/potencijalima i upravljanje promjenama u organizacijama

     10.  Savremeni menadžment i digitalno poslovanje

      11. Savremeno korporativno upravljanje i poslovna etika

d) Informacijske tehnologije (IT)

1. Predaja finansijskih i ostalih izvještaja za 2022. godinu Finansijsko-informatičkoj agenciji –FIA

     uz korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija –IKT

2. Dostavljanje poreznih prijava online uz korištenje IT sistema i informacijsko komunikacijskih tehnologija –IKT,

    Poreznoj  upravi za 2022.

3. Podnošenje PDV i D-PDV prijave elektronskim putem – unapređenje sistema IKT

4. Podnošenje eKUF i eKIF UIO – unapređenje sistema IKT

5.  Novine u elektronskoj  komunikaciji sa UIO, kao i  korištenje elektronskog potpisa

6. Savremeni IT sistemi i njihova primjena u modernim  finansijama, računovodstvu i reviziji

7. Primjena IT u donošenju strateških, taktičkih  i operativnih odluka u doba krize

8. Bh. privreda pred izazovom digitalne ekonomije – napredni svijet i mi

9. Digitalizacija poslovnih procesa i digitalna tehnologija

10. Primjena Dokument Management Sistems – DMS  u finansijama, računovodstvu i reviziji

e) Poznavanje i primjena relevantne regulative

Novi, izmenjeni i dopunjeni propisi relevantni za rad finansijsko-računovodstvene profesije, te kontinuirano praćenje propisa i njihova praktična primjena predviđeni su u svih 8 navedenih oblika edukacije prikazanih u prethodnoj tabeli, kao posljednje teme seminara/webunara ili simpozija, a odnose se na:    

 1. Primjena relevantne regulative vezane za finansije, finansijsko izvještavanje, računovodstvo i reviziju
 2. Relevantna regulativa vezana za finansijsko upravljanje i kontrolu – FUK u javnom sektoru i budžetsko računovodstvo
 3. Propisi vezani za direktne i indirektne poreze i doprinose
 4. Relevantna regulativa vezana za primjenu informacionih tehnologija
 5. Regulativa vezana za radno-pravne odnose
 6. Propisi vezani za javne nabavke
 7. Relevantna regulative vezana za platni promet i sprečavanje pranja novca
 8. Primjena ostale relevantna regulative računovodstvene profesije.
 9. f) Ostala relevantna znanja
 10. Planirane teme koje se odnose na Oblast ekonomske procjene vrijednosti:
 11. 1. Procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
 12. 2. Procjena vrijednosti ostale imovine
 13.  3. Izrada izvještaja o procjeni prema međunarodnim standardima vrednovanja
 14. 4. Metode i tehnike za procjenu vrijednosti preduzeća
 15. 5. Metode i tehnike za procjenu vrijednosti poslovanja
 16. 6. Metode i tehnike za procjenu poslovnih udjela u skladu sa međunarodnim standardima vrednovanja
 17. 7. Procjena nadoknadive vrijednosti imovine u skladu sa zahtjevima MRS /MSFI
 18. 8. Ostala relevantna područja ekonomske procjene vrijednosti

Planirane teme koje se odnose na Oblast interne revizije:

1. Interna revizija i interna kontrola u javnom  i privatnom sekoru u savremenim uslovima poslovanja

 2. Profesionalna etika internih revizora – primjeri dobre prakse

 3. Primjena Međunarodnih standarda interne revizije – stanje i perspektive

 4. Savremeni trendovi interne revizije – agilna interna revizija 

 5. Savremena interna revizija – način provođenja interne revizije

 6. Trendovi i izazovi djelovanja malih odjela interne revizije

 7. Inauguracija i funkcionisanje odjela interne revizije u javnom sektoru – propisi i praksa

 8. Eksterna ocjena funkcije interne revizije 

g) Ostala nespomenuta relevantna znanja

U oblast Ostala nespomenuta relevantna znanja svrstane su sljedeće planirane teme:

   1. Kriprovalute u svijetu – stanje i perspektive

   2. Računovodstvo kriptovaluta – stvarna potreba ili ..

   3. EU  fondovi i šta nam donosi kandidatski status

   4. Kako unaprijediti znanja i vještine u pisanju projekata i povlaćenju sredstava iz  pristupnih fondova EU