Referens lista

REFERENS LISTA

I – OPĆI PODACI:

 1. Naziv: FINconsult d.o.o za finansijsko-računovodstveni i upravljački konsalting
 2. Adresa: Ul. Armije R BiH br. 15, 75000 Tuzla
 3. Tel/fax: 035/277-275
 4. E-mail: finconsult@bih.net.ba
 5. ID broj: 4209808770009
 6. PDV broj: 209808770009
 7. Broj zaposlenih: 8
 8. Vlasništvo kapitala: 100% privatno vlasništvo
 9. Kontakt osoba: Ismet Kalić, direktor, mob. 061/963-917
 10. Broj rješenja: 032-0-Reg-17-001633
 11. Registarski broj: 1 – 13908 

II – OSNIVANJE I RAZVOJ :

FINconsult ima sedamnaest godina uspješnog poslovanja. Osnovan je oktobra 2004. godine. Osnovna djelatnost je pružanje usluga edukacije u finansijsko-računovodstvenoj profesiji i usluga poslovnog konsaltinga. Sjedište firme je u Tuzli sa podružnicama u Sarajevu i Srebrenici.

Zaposlenici FINconsulta su profesionalci sa odgovarajućom stručnom kompetencijom i dugogodišnjim iskustvom. FINconsult ima 5 zaposlenih osoba i više od pedeset vanjskih saradnika i konsultanata, univerzitetskih profesora i eksperta iz prakse. FINconsult je tehnički potpuno osposobljen i raspolaže vlastitim poslovnim prostorom, odgovarajućom informatičkom i tehničkom opremom.

FINconsult je prva i do sada jedina edukativno-konsultantska kuća u BiH, koja je uspjela objediniti i uspješno realizirati set edukacija u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, i to:

 • Edukacije kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji: certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR) I certificirani računovodstveni tehničar (CRT),
 • Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) certificiranih računovođa i ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara,
 • Edukacija za vođenje poslovnih knjiga.

FINconsult u proteklih osamneast godina je postao prepoznatljiv po uspješnosti u pružanju usluga poslovnog konsaltinga: računovodstveni, porezni, finansijski i upravljački konsalting. Pored pružanja usluga poslovnog konsaltinga uspješnim firmama na području TK, Sarajevskog kantona i Brčko distrikta, ističu se uspješno realizirani projekti uvođenja menadžment informacionog sistema (MIS) podržanim od TAM-BAS-a (EBRD) najuspješnijim izvozno orjentiranim firmama na Tuzlanskom kantonu. FINconsult je prva domaća konsultantska kuća koja je uspješno realizirala projekat “Detaljan pregled, analiza i davanje preporuka  za budući sistem i procese u Odjeljenju za Javni registar pri Vladi Brčko distrikta BiH” za Vladu Brčko distrikta BiH, čime smo pokazali da možemo uspješno realizirati projekte i u javnom sektoru.

U cilju ostvarenja kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH, kao jedna od vodećih edukativno-konsultantskih kuća, već 15 godina tj. od januara 2009. godine izdajemo međunarodno indeksirani  naučno-stručni časopis „Poslovni konsultant“. Svrha Poslovnog konsultanta je blagovremena informisanost i praktična upotrebljivost u rješavanju aktuelne poslovne problematike, kao i podrška jačanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti računovodstva, finansija, revizije, menadžmenta, poreskih propisa, regulative i standarda EU, te općih i specijalističkih oblasti upravljanja i poslovanja.

Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH br: 60/23, Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu.

Uredništvo časopisa je formirano na međunarodnom nivou, dok je časopis indeksiran u tri najveće međunarodno priznate baze EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus i Business Source Complete. Do sada je nekoliko stotina kompanija i fizičkih lica sa područja Tuzlanskog kantona, Ze-Do kantona, Brčko Distrikta, Sarajevskog kantona i šire, sa područja cijele BiH i inozemstva, već prepoznalo kvalitet i korisnost sadržaja časopisa Poslovni konsultant, i ima godišnju pretplatu na časopis.

FINconsult je osnivač visokoškolske ustanove Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla, koja je otvorena 14. Jula 2016. godine. U akademskoj 2022/2023 godini upisane su I, II, III i IV generacija studenata.

Naša je osnovna misija potpuna posvećenost razvoju profesionalaca, jačanju kapaciteta i stručno osposobljavanje finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BiH, izgrađujući kontinuirano prijateljski poslovan odnos sa našim korisnicima usluga.

FINconsult je osnovao EDUKATIVNI CENTAR “Finconsult” Sarajevo u okviru pravnog lica FInconsult d.o.o. Tuzla, Poslovna jedinica Sarajevo – Općina Centar Sarajevo , upisan je u Registar organizatora obrazovanja odraslih po rješenju broj: 11/04-34-13303-8/20 od 18.05.2021. godine

RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH – PRIVREDNOG DRUŠTVA edukativni centar “FINconsult” Sarajevo možete pogledati OVDJE

RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI UVJETA ZA RAD ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH možete pogledati OVDJE

EDUKATIVNI CENTAR “Finconsult” Sarajevo ispunjava uvjete za realizaciju Programa obrazovanja odraslih – Program neformalnog obrazovanja odraslih: Vođenje poslovnih knjiga po rješenju broj: 11/04-04-10682-4/21 od 02.11.2021.godine. Program neformalnog obrazovanja odraslih Vođenje poslovnih knjiga , upisan je u Registar Programa obrazovanja odraslih. Upisom u registar Programa obrazovanja odraslih se dodjeljuje akreditacija za Program neformalnog obrazovanja odraslih Vođenje poslovnih knjiga.

RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI UVJETA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH možete pogledati OVDJE

III – POSLOVNI PROSTOR I OPREMA

Firma raspolaže vlastitim poslovnim prostorom od 55 m2 sa svom potrebnom infrastrukturom, u ulici Armije R BiH br. 15, Tuzla, kao i 600 m2 zakupljenog prostora u ulici Mitra Trifunovića Uče br.9 u Tuzli,  te zakupljenim prostorom od 602 m u ulici Asima Ferhatovića br. 2 u Sarajevu. Oprema firme se sastoji od:

 • Laptop (10 kom).
 • Projektor (5 kom).
 • Računara (50 kom).
 • Uredska oprema (kopir aparati, fax, skener, štampač, uredski namještaj i ostala oprema)
 • Oprema i učila za edukaciju (smart board 2 komada, whiteboard 5 kom., flipchart 5 kom., i drugo)
 • Računovodstveni aplikativni programi za obuku, koji  su modularno povezani (softverske kuće „SPIN“ Tuzla).

IV– DOSADAŠNJE AKTIVNOSTI I ISKUSTVA NA EDUKACIJAMA

1. Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se realizuje od osnivanja, tj. od oktobra 2004. godine.

Program edukacije se sastoji iz 11 modula:

 1. FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata)
 2. MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO (nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošak materijala, ulaz – izlaz materijala)
 3. PLATE I NAKNADE, AUTORSKI UGOVORI I UGOVORI O DJELU (Porezne kartice, Obračun plate i izrada specifikacija, popuna virmana za plaćanje plata i doprinosa, Obračun autorskih ugovora i ugovora odjelu i izrada specifikacija)
 4. TRGOVAČKO (ROBNO) KNJIGOVODSTVO (nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, prodaja robe)
 5. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE (naplata, isplata, blagajnički izvještaj/blagajnički dnevnik)
 6. PDV EVIDENCIJE (KUF, KIF i PDV prijava, elektronsko dostavljanje KUF i KIF),
 7. ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I OBRAČUN FINANSIJSKOG REZULTATA
 8. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).
 9. POSLOVNE KNJIGE PODUZETNIKA I OBRTNIKA ( Knjiga prihoda  rashoda KPR, Knjiga prometa KP, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI, Evidencija o potraživanjima i obavezama)
 10. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PODUZETNIKA I GRAĐANA (Godišnja porezna prijava poreza na dohodak)
 11. OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA (Popunjavanje i izrada poreznog bilansa kroz aplikativni program na osnovu Bilansa uspjeha).

Predavači:

 1. Dr. sc. Ismet Kalić, OR
 2. Mr. sc. Šerif Isović, OR
 3. Selma Hadžić, dipl. oec., CR
 4. Elvira Ribić, bacc. oec., CR
 5. Mr.sc. Amra Jašarević

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se realizira dva puta godišnje (maj-juli, novembar-januar). U periodu od osamnaest godina, ovu edukaciju je pohađalo više od 2.250 osoba.

2. “Kurs o PDV-u” je realiziran u decembru 2005. godine, a pohađalo ga je 28 polaznika, sa ukupno 36 održanih časova. 

3. Mercy Corps Scotland, Tuzla – pet projekta edukacije „Vođenje malog biznisa sa izradom biznis plana“ (u periodu 2005.-2009.), u kojima je educirano oko 300 polaznika-malih poduzetnika iz oblasti finansija i računovodstva, te održano oko 400 časova edukacije. Takođe, za Mercy Corps su održana dva jednodnevna seminara pod nazivom „Reforma javnog menadžmenta i budžetskog/proračunskog računovodstva“ i „Primjena  PDV-a i posljedice uticaja na javni sektor“ za predstavnike općina sjeveroistočne Bosne tj. uposlenim u finansijsko-računovodstvenim službama (april – maj 2006. godine).

4. Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla – dva projekta  edukacije; prvi projekat – edukacija korisnika koji se nalaze u projektnoj oblasti malih biznisa – DUCTCH 2006-SAR0065203; i drugi projekat – usluge konsaltinga u oblasti finansija, računovodstva i upravljanja poljoprivrednim zadrugama, u okviru implementacije mjera ekonomske održivosti – DUTCH 2006-SAR00588843.

5. Univerzitet u Tuzli, Business Start Up Centar, modul „Finansijski menadžment i računovodstvo“ (2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010.). Održana predavanja i konsultacije u trajanju od 40 radnih dana, sa ukupnim brojem od 260 održanih nastavnih časova.

6. Kontinuirana profesionalna edukacija (KPE) – Edukativno-konsultantska kuća FINconsult realizira seminare u okviru KPE od početka 2007 godine, u skladu sa odobrenjem UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH.

U 2007. godini je održano 4 seminara/radionice u: Tuzli, Gračanici i Jelahu-Tešnju, na temu:

 • „Godišnji obračun za 2006. Godinu“ 30 i 31. januara 2007. godine po odluci UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-4/07
 • “Obračun poreza na dobit za 2006. godinu” 13.03.2007. godine po odluci UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-9/07
 • „Polugodišnji obračun u 2007. godini i usklađivanja sa MRS/MSFI“ 03.07.2007. godine po odluci UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-22/07
 • „Revizija finansijskih izvještaja (stanje i perspektive) i novi sistemi oporezivanja dobiti preduzeća i dohotka građana“ 13., 14. i 15.11.2007. godine po odluci UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH broj: OD-29/07

U 2008. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao po 6 seminara/savjetovanja u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešanju i Brčkom. Seminari su održani uz odobrenja UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun i sastavljanje finansijskih izvještaja za 2007. godinu“, odobrenje br.: OD-3/08
 • „Obračun poreza na dobit za 2007. godinu“, odobrenje br.: OD-8/08
 • „Računovodstveni/porezni tretman stalnih sredstava i direktni porezi“, odobrenje br.: OD-15/08
 • „Polugodišnji obračun u 2008. godini“, odobrenje br.:OD-19/08
 • „Praktična primjena Pravilnika  o provedbi Zakona o porezu na dohodak i novi obračun doprinosa“, odobrenje br.: OD-26/08
 • „Obračun i plaćanje poreza na plaću/dohodak i doprinosa od 01.01.2009. godine i pripremne radnje za godišnji obračun“, odobrenje br.: OD-33/08.

U 2009. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao po 6 seminara/savjetovanja u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešanju i Brčkom. Seminari su održani uz odobrenja UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih izvještaja i poreznih prijava za 2008. godinu“. Odobrenje br. OD-5/09 od 12.01.2009. godine
 • „Obračun i prijava poreza na dobit za 2008. godinu i promjena novih poreza u BiH“. Odobrenje br: OD-9/09 od 05.03.2009. godine
 • „Upravljanje zalihama i troškovima u uslovima ekonomske krize i oporezivanje dohodaka u BiH“. Odobrenje br: OD-14/09 od 01.06.2009. godine
 • „Polugodišnji obračun u 2009. godini, javne nabavke u BiH i porezne aktualnosti“. Odobrenje br: OD-18/09 od 19.06.2009. godine
 • „Porezno okruženje u BiH – stanje i perspektive i novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH“. Odobrenje br:OD-25/09 od 16.10.2009. godine
 • „Praktična primjena zakona o računovodstvu i reviziji i pripremne radnje za godišnji obračun 2009. godine“. Odobrenje br: OD-29/09 od 26.11.2009. godine.

U 2010. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult  u okviru KPE je održao po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešanju, Brčkom i Sarajevu. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih izvještaja i poreznih prijava za 2009. godinu“. Odobrenje br. OD-3/10 od 11.01.2010. godine
 • „Poslovni ambijent i porezno okruženje u BiH-stanje i perspektive“. Odobrenje br: OD-9/10 od 05.03.2010. godine
 • „Upravljanje rizicima u poslovanju i jačanje konkurentne sposobnosti preduzeća u BiH“. Odobrenje br: OD-17/10 od 21.05.2010. godine
 • „Fiskalizacija u Federaciji BiH i druge porezne aktuelnosti“. Odobrenje br:OD-29/10 od 27.09.2010. godine
 • „Praktična provedba fiskalizacije u Federaciji BiH, novi Kontni okvir i obrasci financijskih izvještaja, pripremne radnje za godišnji obračun 2010“. Odobrenje br: OD-42/10 od 26.11.2010. godine

U 2011. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult  u okviru KPE je održao po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju i Brčkom. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2010. godinu“. Odobrenje br. OD-3/11 od 12.01.2011. godine
 • „Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2010. i praktična primjena novog Analitičkog kontnog plana“. Odobrenje br. OD-7/11 od 25.02.2011. godine
 • „Polugodišnji obračun u 2011. godini, budžetiranje kapitala, primjena IT sistema u računovodstvu“. Odobrenje br. OD-20/11 od 01.06.2011. godine
 • „Praktična primjena izmjenjenih i dopunjenih MRS/MSFI u BiH, novi izgled financijskih izvještaja u BiH i financijsko izvještavanje u EU, porezne i druge aktuelnosti“. Odobrenje br. OD-32/11 od 21.10.2011. godine
 • „Obračun završene i nezavršene proizvodnje učinaka, pripremne radnje za godišnji obračun-predbilansne radnje i inventarisanje za 2011. Godinu i porezne aktuelnosti“. Odobrenje br. OD-38/11 od 08.12.2011. godine

U 2012. godini edukativno-konsultantska kuća FINconsult  u okviru KPE je održao po 5 seminara/savjetovanja u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju i Brčkom. Seminari su održani  uz odobrenja UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2011. godinu“. Odobrenje br. OD-4/12 od 10.01.2012. godine
 • „Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2011. i primjena IT sistema u računovodstvu i reviziji. Odobrenje br.OD-10/12 od 23.02.2012. godine
 • „Polugodišnji obračun u 2012., upravljanje troškovima kvaliteta, računovodstveni obuhvat tekuće imovine, izvori finansiranja preduzeća u BiH“. Odobrenje br.OD-23/12 od 23.05.2012. godine
 • „Praktična primjena MSFI sa MSP, dugotrajna imovina, prekid poslovanja, upravljanje tekućom imovinom i izmjene poreznih propisa“. Odobrenje br. OD-33/12 od 28.09.2012. godine
 • „Porezno računovodstvo, uloga finansija i računovodstva u praktičnoj primjeni benchmarking sistema u bh.preduzećima, pripremne radnje za godišnji obračun – predbilansne radnje i inventarisanje za 2012., planiranje revizije i predrevizijske radnje – praktična iskustva, izmjene i dopune propisa iz oblasti PDV-a, te aktuelnosti u vezi sa carinama i akcizama“. Odobrenje br. OD-43/12 od 30.11.2012. godine.

U 2013. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 6 seminara/savjetovanja i jedan međunarodni simpozij u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2012. godinu“.Odobrenje br. OD-5/13 od 10.01.2013. godine.
 • Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za  2012. Godinu i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja. Odobrenje br. OD-8/13 od 15.02.2013. godine.
 • 1.Međunarodni simpozij: “Jačanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih preduzeća i implementacija standarda Evropske unije u BIH”. Odobrenje br. OD-16/13 od 08.03.2013. godine. Simpozij održan na Vlašiću, BiH.
 • “Polugodišnji obračun u 2013.godini, aktuelnosti iz prakse finansijsko-računovodstvene profesije, izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-25/13 od 24.05.2013. godine.
 • “Računovodstveno izvještavanje u turbulentnim uslovima, evidentiranje troškova u proizvodnim, uslužnim I trgovačkim preduzećima-problemi u praksi, glavni uzroci nedostatka novca, te izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-42/13 od 03.10.2013. godine.
 • “Pripremne radnje za godišnji obračun za 2013. godinu, mjesto i uloga eksterne i interne revizije i kontrole, javne nabavke-problemi u praksi, izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-52/13 od 28.11.2013. godine.

U 2014. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 seminara/savjetovanja i  jedan međunarodni simpozij u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2013. godinu“. Odobrenje br. OD-5/14 od 9.01.2014. godine.
 • “Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za  2013. godinu i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja”. Odobrenje br. OD-9/14 od 25.02.2014. godine.
 • 2.Međunarodni simpozij: “Izazovi finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u BIH-mogućnosti i ograničenja”. Odobrenje br. OD-15/14 od 13.03.2014. godine.
 • “Polugodišnji obračun u 2014., aktuelnosti iz prakse finansijsko-računovodstvene profesije, specifični tretmani u sistemu PDV-a I izmjene poreznih propisa”. Odobrenje br. OD-27/14 od 2.6.2014. godine
 • “Praktična primjena MRS/MSFI u BiH, finansijsko upravljanje i finansijska konsolidacija, aktuelni propisi od značaja za rad finansijsko-računovodstvene profesije i porezne aktuelnosti”. Odobrenje br. OD-43/14 od 3.10.2014. godine.
 • “Pripremne radnje za godišnji obračun za 2014. godinu, obračun troškova I upravljanje troškovima po projektima, inspekcijski nadzor, novi zakon o javnim nabavkama I drugi relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-53/14 od 02.12.2014. godine.

U 2015. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 seminara/savjetovanja i  jedan međunarodni simpozij u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom i Sarajevu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu“. Odobrenje br. OD-3/15 od 7.01.2015. godine.
 • “Obračun i prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za  2014. godinu, interna revizija i izmjene aktuelnih propisa”. Odobrenje br. OD-12/15 od 25.02.2015. godine.
 • 3.Međunarodni simpozij: “Pripreme BH. ekonomije za ulazak u EU”. Odobrenje br. OD-19/15 od 20.03.2015. godine.
 • “Polugodišnji obračun u 2015., vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku, izmjene poreznih i drugih propisa”. Odobrenje br. OD-32/15 od 26.5.2015. godine
 • “Finansijsko-računovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi Zakon o radu i njegova primjena, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-44/15 od 23.9.2015. godine
 • “Pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2015. godinu, upravljanje gotovim novcem, propisi i praksa novog Zakona o privrednim društvima”. Odobrenje br. OD-58/15 od 24.11.2015. godine.

U 2016. godini, edukativno-konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 seminara/savjetovanja i  jedan međunarodni simpozij u: Sarajevu, Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom i jedan seminar u Gradačcu. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2015. godinu“. Odobrenje br. OD-1/16 od 06.01.2016. godine.
 •  “Obračun i  prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2015.,  novi Zakon o porezu na dobit,  novi opći kolektivni ugovor i drugi novi propisi“.

Odobrenje br. OD-10/16 od 10.02.2016. godine.

 • 4. Međunarodni simpozij: Uloga finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u izboru i provedbi generalnog koncepta reformisanja bh. privrede”. Odobrenje br. OD-14/16 od 07.04.2016. godine.
 • “Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, praktična primjena novog Zakona o porezu na dobit, pripreme za polugodišnji obračun u 2016., naplata potraživanja faktoringom, aktuelne izmjene i primjena poreznih i drugih propisa”. Odobrenje br. OD-27/16 od 30.06.2016. godine.
 • “Finansijsko-računovodstveno poslovanje po novim propisima,  novi pravilnici o porezu na dobit i transfernim cijenama i ostali relevantni propisi”. Odobrenje br. OD-40/16 od 20.09.2016. godine.
 • “Novi zakoni o  porezu na dohodak, doprinosima, računovodstvu i reviziji, pravilnici o primjeni zakona o porezu na dobit i transfernim cijenama,  pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2016”. Odobrenje br. OD-64/16 od 08.12.2016. godine..

U 2017. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 seminara/savjetovanja i jedan međunarodni simpozij u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom, Gradačcu i Sarajevu. Seminari su održavani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2016. godinu i novi porezni i drugi propisi”. Odobrenje br. OD-5/17 od 09.01.2017. godine.
 • “Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2016., izvještaj o transfernim cijenama,  izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih  propisa”. Odobrenje br. OD-10/17 od 20.02.2017. godine.
 • 5. Međunarodni simpozij “Reformski procesi u BiH – poslovni ambijent i porezno okruženje – stanje i perspektive”. Odobrenje br.OD-26/17 od 23.03.2017. godine.
 • „Primjena novih i izmjenjenih MRS/MSFI, polugodišnji obračun u 2017., primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, nacrti novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima, aktuelne izmjene propisa“. Odobrenje br. OD-37/17 od 05.06.2017. godine.
 • „Prijedlog novog zakona o računovodstvu i reviziji, aktuelnosti inspekcijskog nadzora u oblasti direktnih poreza, aktuelne izmjene i primjene propisa i MRS/MSFI”. Odobrenje br. OD-51/17 od 29.09.2017. godine
 • „Pripremne radnje za godišnji obračun 2017., novi MRS/MSFI i finansijsko izvještavanje, poresko računovodstvo, finansijsko upravljanje i kontrola i primjena novih propisa”. Odobrenje br. OD-73/17 od 16.11.2017. godine.

U 2018. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 seminara u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom, Gradačcu i Sarajevu i 1 Međunarodni simpozij u Tuzli. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • “Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2017., izvještaj o transfernim cijenama, primjena novog zakona o PIO/MIO,  izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih  propisa i standarda”. Odobrenje br. OD-1/18 od 05.01.2018. godine
 • “Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2017., izvještaj o transfernim cijenama, primjena novog zakona o PIO/MIO,  izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih propisa i standarda”. Odobrenje br. OD-8/18 od 20.02.2018. godine
 • 6. Međunarodni simpozij “Savremene finansije i računovodstvo u kontekstu 
  reformskih procesa u Bosni  i Hercegovini”. Odobrenje br.OD-23/18 od 09.04.2018. godine
 • „Polugodišnji obračun u 2018., primjena propisa sa aspekta inspekcijskog nadzora, aktuelne izmjene propisa o porezima i doprinosima, kao i drugih propisa“.Odobrenje br. OD-33/18 od 04.06.2018. godine
 • „Primjena novih MRS/MSFI i relevantnih propisa, propisi i praksa finansijskog upravljanja i kontrole, interna revizija i upravljanje rizicima u javnom sektoru, i očekivane izmjene propisa“. Odobrenje br. OD-47/18 od 26.09.2018.
 • „Pripremne radnje za godišnji obračun 2018., pripreme za primjenu novog MSFI 16, mjesto i uloga računovođa i revizora u javnim nabavkama u BIH i primjena novih propisa“.Odobrenje br. OD-68/18 od 29.11.2018. godine.

U 2019. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 seminara u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom, Gradačcu i Sarajevu i 1 Međunarodni simpozij u Tuzli. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • “GODIŠNJI OBRAČUN-sastavljanje i podnošenje  finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava  za 2018. godinu i primjena novih standarda i propisa.”Odobrenje br. OD-1/19 od 04.01.2019. godine
 • “Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2018., izvještaj o transfernim cijenama, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i primjena novih  standarda i propisa.”  Odobrenje br.  OD-14/19 od 21.02.2019. godine.
 • 7. Međunarodni simpozij ” SAVREMENI IZAZOVI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA : finansije, računovodstvo, revizija, IT. ” Odobrenje br. OD-25/19 od 03.04.2019. godine.
 • „Polugodišnji obračun u 2019., primjena propisa iz oblasti radno pravnih odnosa, novi propisi o PDV, očekivane izmjene u javnim nabavkama u BiH“. Odobrenje br.  OD-35/19 od 25.05.2019. godine.
 • „Praktična primjena MRS/MSFI, inspekcijski nadzor kod primjene tržišnih i drugih propisa, aktuelna pitanja iz radnopravnih odnosa, računovodstva i poreza i novi propisi i njihova primjena“. Odobrenje br.  OD-55/19 od 24.09.2019. godine.
 • “Pripremne radnje za godišnji obračun 2019., pripreme za elektronsko dostavljanje KUF-a i KIF-a, aktuelnosti finansijskog upravljanja i kontrole i primjena novih propisa”. Odobrenje br. OD-73/19 od 27.11.2019. godine

U 2020. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 2 seminara u: Tuzli, Gračanici, Jelahu-Tešnju, Brčkom, Gradačcu i Sarajevu i 3 online seminar i 1 Međunarodni simpozij u Tuzli. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • “GODIŠNJI OBRAČUN-sastavljanje i podnošenje  finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava  za 2019. godinu i primjena novih standarda i propisa.”Odobrenje br. OD-3/20 od 13.01.2020. godine
 • “Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2019., izvještaj o transfernim cijenama, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, računovodstvene prevare i evazije poreza, primjena poreznih propisa.”  Odobrenje br.  OD-15/20 od 31.03.2020. godine.
 • Online seminar “Propisi i mjere u svrhu ublažavanja negativnih uticaja pandemije Covid 19, specifični radno – pravni odnosi u vrijeme pandemije, aktuelno postupanje inspekcijskih organa i porezne uprave, javne nabavke u vrijeme pandemije, primjena novih poreznih i drugih propisa”. Odobrenje br. OD-30/20 od 30.04.2020. godine
 • Online seminar: “Polugodišnji obračun u 2020., aktuelne subvencije, refundacije i poticaji, radno-pravni odnosi u vrijeme pandemije, aktivnosti porezne uprave i inspekcijski nadzor, te prilagođena primjena MRS/MSFI i primjena propisa u doba pandemije Covid 19”.Odobrenje br. OD-42/20 od 18.06.2020. godine
 • 8. Međunarodni simpozij ” FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT U KRIZNOM PERIODU. ” Odobrenje br. OD-56/20 od 02.09.2020. godine.
 • Online seminar: “Elektronski kif i kuf, novi zakon o računovodstvu i reviziji, nova korona uredba, ostali novi relevantni zakoni i propisi”. Odobrenje br. OD-72/20 od 21.10.2020. godine
 • Online seminar:„Pripremne radnje za godišnji obračun i izradu poreznih prijava za 2020., specifičnosti radno-pravnih odnosa u doba COVID 19., aktuelnosti finansijskog upravljanja i kontrole i primjene novih propisa”. Odobrenje br. OD-95/20 od 07.12.2020. godine.

U 2021. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 online seminara. Seminari su održani uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • “GODIŠNJI OBRAČUN-sastavljanje i podnošenje  finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava  za 2020. godinu i primjena novih standarda i propisa.”Odobrenje br. OD-01/21 od 13.01.2021. godine
 • “Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2020., izvještaj o transfernim cijenama, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, primjena novog zakona o računovodstvu i reviziji, te primjena novih poreznih i drugih propisa.”  Odobrenje br.  OD-19/21 od 19.02.2021. godine.
 • “Primjena novog zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i novih pravilnika, inspekcijski nadzor i primjena novih propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza i ostali novi propisi.” Odobrenje br. OD-50/21 od 21.06.2021. godine.
 • 9. Međunarodni simpozij “NOVO ‘’NORMALNO’’ DOBA U FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOJ I MENADŽERSKOJ PROFESIJI. “Odobrenje br. OD-60/21 od 25.08.2021.godine
 • Online seminar: „NOVI PRAVILNICI PROPISANI ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, NOVI PRAVILNIK  O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  TE DRUGI NOVI PROPISI I NJIHOVA PRIMJENA„ Odobrenje br. OD-76/21 od 13.10.2021.godine
 • „Pripremne radnje godišnjeg obračuna za 2021., primjena novog Kontnog okvira privrednih društava, podnošenje elektronskih PDV prijava i evidencija UIO  i primjena novih propisa”. Odobrenje br. OD-97/21 od 03.12.2021. godine.

U 2022. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 5 online seminara. Seminar je održan uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • GODIŠNJI OBRAČUN – sastavljanje i podnošenje  finansijskih i ostalih izvještaja i prijava  za 2021. godinu, preknjiženja na novi analitički kontni plan, izračun i usklađivanje sa najnižom plaćom. Primjena novih propisa”. Odobrenje br. OD-4/22 od 14.01.2022. godine
 • Sačinjavanje poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit za 2021., izvještaj o transfernim cijenama, izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja, primjena novog zakona o računovodstvu i reviziji,novi obračun bruto plaće, primjena novih poreznih i drugih propisa .”  Odobrenje br.  OD-18/22 od 23.02.2022. godine.
 • KNJIŽENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA, UGOVORNE IMOVINE, PRIHODA I UGOVORNIH OBAVEZA PO NOVOM KONTNOM PLANU, RAZLIČITOST U PRIMJENI MSFI ZA MSP I PUNOG SETA MRS/MSFI, SPECIFIČNOSTI RADNO-PRAVNIH ODNOSA, TE PRIMJENA NOVIH POREZNIH I DRUGIH PROPISA“. Odobrenje br: OD – 44/22 od 17.05.2022. godine.
 • 10. Međunarodni simpozij FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO, MENADŽMENT – jučer, danas, sutra – Odobrenje br. OD – 66/22 od 08.09.2022. godine
 • Računovodstvo i finansije u inflatornim uvjetima, primjena novih propisa o pdv-u, primjena uredbe o pomoći radnicima, izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama u bih i primjena drugih novih poreznih propisa”. Odobrenje br: OD-76/22 od 10.10.2022. godine.
 • „Provođenje predbilansnih i pripremnih radnji za izradu finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2022.godinu., provođenje inventarisanja kod privrednih društava i budžetskih korisnika, aktulenosti iz oblasti indirektnih poreza, te primjena novih propisa”. Odobrenje br: OD – 96/22.

U 2023. godini, edukativno – konsultantska kuća FINconsult u okviru KPE je održao 1 online seminara. Seminar je održan uz odobrenje UO Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH pod nazivom:

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2022 – sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih  izvještaja i prijava, sprečavanje računovodstvenih manipulacija kod sačinjavanja finansijskih izvještaja, primjena novih propisa. Odobrenje br. OD-6/23
 • SAČINJAVANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT, PRIJAVA POREZA NA DOHODAK 2022., PRIJAVA POREZA NA IMOVINU, IZRADA IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA, NOVI OBRAČUN BRUTO PLAĆE, PRIMJENA NOVIH POREZNIH I DRUGIH PROPISA. Odobrenje br. OD-6/23 od 07.03.2023. godine

7. Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je odlukom broj 31/07 od 20.04.2007. godine dala odobrenje FINconsult-u za vršenje obuke kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH, u skladu sa Jedinstvenim programom obuke za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji (CRT, CR i OR).

U toku 2007. godine  FINconsult je uspješno organizirao dva ciklusa edukacije kandidata za sticanje zvanja CRT i CR (u periodu maj-juni za Julski ispitni rok i periodu oktobar-novembar za Novembarski ispitni rok). 

U periodu od 15.03.2008 do 30.04.2008. FINconsult je uspješno realizirao treći  ciklus  edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

U periodu od 15.09.2008 do 30.10.2008 FINconsult je uspješno realizirao četvrti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR).

U toku 2009. godine FINconsult je uspješno realizirao peti i šesti ciklus edukacija  kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 18-01 od  05.02.2009. godine, u periodu od 01.03-30.04.2009. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 85/09 od  26.08.2009. godine, u periodu od 01.09.-30.10.2009. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR) 

U toku 2010. godine FINconsult je uspješno realizirao  sedmi i osmi ciklus edukacije  kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 84-1/10 od 20.09.2010. godine, u periodu od 25.09-31.10.2010. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR), sedmi ciklus i ovlašteni revizor (OR), treći ciklus.

U toku 2011. godine FINconsult je uspješno realizirao deveti i deseti ciklus edukacija  kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 22-4/11 od  21.02.2011. godine, u periodu od 01.03-30.04.2011. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 95-2/11 od  13.09.2011. godine, u periodu od 15.09.-30.10.2011. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR).

U toku 2012. godine FINconsult je uspješno realizirao jedanaesti i dvanaesti ciklus  edukacijakandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 19-2/12 od  09.03.2012. godine, u periodu od 10.03-30.04.2012. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 107-3/12 od  25.09.2012. godine, u periodu od 25.09.-31.10.2011. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR).

U toku 2013. godine FINconsult je uspješno realizirao trinaesti i četrnaesti ciklus  edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 54-2/13 od  18.03.2013. godine, u periodu od 20.03-30.04.2013. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 91/13 od  02.10.2013. godine, u periodu od 05.10.-31.10.2013. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR).

U toku 2014. godine FINconsult je uspješno realizirao petnaesti i šesnaesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 43-2/14 od  20.03.2014. godine, u periodu od 22.03-30.04.2014. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 95-2/14 od  24.09.2014. godine, u periodu septembar-oktobar 2014. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesij, i to: certificirani računovodstveni tehničar (CRT) i certificirani računovođa (CR).

U toku 2015. godine FINconsult je uspješno realizirao sedamnaesti i osamnaesti ciklus  edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 33/15 od  25.03.2015. godine, u periodu od 28.03-30.04.2015. godine, provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to:  certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 33/15 od  25.03.2015. godine, u periodu septembar-oktobar 2015. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesij, i to: certificirani računovođa (CR).

 U toku 2016. godine FINconsult je uspješno realizirao devetnaesti i dvadeseti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-13-3/16 od 18.3.2016. godine, u periodu od 19.03-30.04.2016. godine, sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-13-3/16 od  18.03.2016. godine, u periodu septembar-oktobar 2016. godine sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR).

U toku 2017. godine FINconsult je uspješno realizirao dvadeset prvi i dvadeset drugi ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji i peti ciklus edukacija za sticanje zvanja Ovlašteni revizor. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-30-2/17 od 30.3.2017. godine, u periodu od 19.03-30.04.2017. godine, sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-30-2/17 od 30.3.2017. godine, u periodu septembar-oktobar 2017. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

U toku 2018. godine FINconsult je uspješno realizirao dvadeset treći i dvadeset četvrti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji i šesti ciklus edukacija za sticanje zvanja Ovlašteni revizor. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-23-6/18 od 15.03.2018. godine, u periodu od 30.03-30.04.2018. godine, sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-23-6/18 od 15.3.2018. godine, u periodu septembar-oktobar 2018. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR).

U toku 2019. godine FINconsult je uspješno realizirao dvadeset peti i dvadeset šesti ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-121-4/19 od 28.03.2019. godine, u periodu od 30.03-30.04.2019. godine, sprovedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-121-4/19 od 28.3.2019. godine, u periodu septembar-oktobar 2019. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR).

U toku 2020. godine FINconsult je uspješno realizirao dvadeset sedmi i dvadest osmi ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-16-3/20 od 28.03.2020. godine, u periodu od 30.03-30.04.2020. godine, sprovedena je online edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR). i ovlašteni revizor (OR).Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-16-3/20 od 28.03.2020. godine, u periodu septembar-oktobar 2020. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

U toku 2021. godine FINconsult je uspješno realizirao dvadeset deveti i trideseti ciklus  edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-11-1/21 od 03.03.2021. godine, u periodu od 30.03-30.04.2021. godine, sprovedena je online edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR). i ovlašteni revizor (OR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: OD-11-1/21 od 03.03.2021. godine, u periodu septembar-oktobar 2021. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

U toku 2022. godine FINconsult je uspješno realizirao trideset prvi i trideset drugi ciklus edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji. U skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH od 09.03.2022. godine, sprovedena je online edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR). i ovlašteni revizor (OR). Takođe u skladu sa odobrenjem Komisije za računovodstvo i reviziju BiH od 09.03.2022. godine, u periodu septembar-oktobar 2022. godine provedena je edukacija kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji, i to: certificirani računovođa (CR) i ovlašteni revizor (OR).

Prema zvaničnim podacima prolaznost kandidata educiranih u edukativno-konsultantskoj kući FINconsult na ispitima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji je iznad prosjeka prolaznosti u BiH, uzimajući u obzir sva tri mjesta gdje se održavaju ispiti tj. Sarajevo, Mostar i Banja Luka.

V – OPIS OSTALIH AKTIVNOSTI (KONSALTING USLUGE)

Finansijski, računovodstveni, porezni i upravljački  konsalting FINconsult pruža domaćim i stranim kompanijama, od samog osnivanja tj. oktobra 2004. godine.

VI – VANJSKI SARADNICI: PREDAVAČI I KONSULTANTI

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult angažira sljedeće vanjske saradnike, predavače i konsultante:

 1. Emeritus Prof. dr. Adil Kurtić, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
 2. Prof.dr. Senada   Kurtanović, Ekonomski fakultet u Bihaću
 3. Prof.dr. Nenad Penezić, FPE Univerziteta „Educons“ Novi Sad
 4. Prof. dr. Rajko Radović,  Fakultet poslovne ekonomije u Bijeljini
 5. Prof.dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet u Tuzli
 6. Prof. dr. Kadrija Hodžić, Visoka škola za finansije i računovodstvoFINra Tuzla
 7. Dr.sc. Srđan Lalić, Ekonomski fakultet u Brčkom
 8. Dr.sc. Ševal Alić, UiNO, Regionalni centar Tuzla
 9. Dr.sc. Jozo Piljić, UiNO, Regionalni centar Tuzla
 10. Dr.sc. Goran Miraščić, Vlada FBiH
 11. Dr.sc. Zlatan Begić, dipl.ing.el., BH Telecom
 12. Dr.sc. Enver Ćosičkić, dipl.pravnik, advokat, Tuzla
 13. Dr.sc.Nermina Babajić, dipl. pravnik, DD “Spreča” Tuzla
 14. Dr.sc. Samir Mukinović, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
 15. Dr.sc. Lejla Jogunčić, ZZO TK
 16. Mr.sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava F BiH
 17. Mr.sc. Jasmira Avdić, Visoka škola za finansije i računovodstvoFINra Tuzla
 18. Mr.sc. Šerif Isović, ovlašteni revizor, Porezna uprava FBiH, Sarajevo
 19. Mr.sc. Jasmina Hurić-Bjelan, Središnji ured, Porezna uprava F BiH
 20. Mr.sc. Erna Delić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
 21. Mr.sc. Edin Zahirović, IPIA, Tuzla
 22. Mr.sc. Nahid Unkić, OR, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla
 23. Mr.sc. Asmir Mujanović, Poreska uprava Brčko distrikt BiH
 24. Mr.sc. Edina Kurtić, Privredna komora TK
 25. Hajrudin Hadžimehanović, Federalno ministarstvo finansija, Sarajevo
 26. Sabaheta Imamović, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće “Vincent“ Tuzla
 27. Sead Hadžić, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće „Respekt“ Tuzla
 28. Amira Jusufović, ovlašteni revizor, “Proconto” d.o.o. Tuzla
 29. Meliha Mustafić, ovlašteni revizor, direktor revizorske kuće “Ecomer”, Tuzla
 30. Almira Hurić, ovlašteni revizor, ZZO TK
 31. Mato Lučić, dipl. oec., direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH
 32. Osman Osmanović, dipl. oec., direktor Trezora Brčko distrikta BiH
 33. Slavica Vujić, dipl.oec., Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH
 34. Danica Pajić, dipl.oec., Poreska uprava Brčko distrikta BiH
 35. Nekir Suljagić, dipl.oec., Glavni revizor Ureda za reviziju institucija Brčko distrikta BIH
 36. Admir Ćebić, dipl.oec., Agencija za javne nabavke BiH
 37. Alma Kaloper, dipl. oec., Pododjeljanje za  javne nabavke Brčko distrikta BiH
 38. Amir Rahmanović, dipl.oec., certificirani trener javnih nabavki
 39. Selma Hadžić, CR, dipl.oec.
 40. Mujesira Brkan, CR, direktorica “WORK MM” Sarajevo
 41. Fatima Obhođaš, dipl.oec,  Federalno ministarstvo finansija, Sarajevo
 42. Dudo Medina, dipl.oec, Federalno ministarstvo finansija, Sarajevo
 43. Irma Borovac, dipl. oec, Porezna uprava FBiH
 44. Sanela Zukanović, dipl. oec, Porezna uprava FBiH
 45. Sulejman Terzić, dipl.oec, Porezna uprava FBiH