NOVI WEBINAR NA PLATFORMI

FINconsult je pripremio  webinar o aktuelnim temama i pitanjima od značaja za rad računovođa i revizora, na vlastitoj platformi, kojoj se može pristupiti putem svih elektonskih uređaja za komunikaciju.

Prijave na webinar: www.finconsult.ba.

TEMA WEBINARA

SAČINJAVANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK ZA 2021., IZRADA IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, NOVI OBRAČUN BRUTO PLAĆE, PRIMJENA NOVIH POREZNIH I DRUGIH PROPISA

PROGRAM SEMINARA

 1. Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2021. godinu  u FBiH, specifičnosti poreznog perioda i mišljenja FMF po osnovu poreznih poticaja
 • Aktuelna mišljenja Federalnom ministarstva finansija u vezi sa obračunom poreza na dobit
 • Stavovi Porezne uprave FBiH i postupanje inspekcije pri vršenju kontrole obračuna i uplate poreza na dobit
 • Popuna poreznog bilansa, praktičan primjer
 • Podaci iz bilansa uspjeha, koji se unose u porezni bilans
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Privremeno i trajno porezno nepriznati rashodi
 • Prihodi koji ne ulaze u osnovicu poreza na dobit
 • Efekti transfernih cijena, porezni poticaji, porezni kredit i porezni gubici iz ranijeg perioda
 • Popuna ostalih obrazaca predviđenih Prvilnikom o primjeni zakona o porezu na dobit  za 2021. godinu, sa praktičnim primjerima
 • Popuna propisanih obrazaca za porezne poticaje i priprema potrebnih priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Popuna prijave poreza na dobit za 2021. godinu i  obračun akontacije poreza na dobit za
 • Nejasnoće, nedoumice i specifične situacije kod sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2021.
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, utvrđene inspekcijskim kontrolama

Predavači: Mr.sc. Irnesa Hašimbegović, CR,Porezna uprava FBiH

                        Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

 1. Elektronsko dostavljanje poreznih prijava u FBiH za 2021. godinu i ostale aktuelnosti u vezi sa dostavljanjem poreznih i drugih prijava

Predavač: Mr.sc. Irnesa Hašimbegović, CR,Porezna uprava FBiH

 1. Obračun bruto plaća, poreza i doprinosa, po novim propisima, sa posebnim osvrtom na niskoakumulativne djelatnosti, kroz primjere, te primjena ostalih novih poreznih i drugih propisa
 • Uredba o načinu izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBIH
 • Odluka o najnižoj plaći u FBiH
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa u FBIH

          Predavači: Almira Hurić, OR

                         Elvira Ribić, CR

 1. Sačinjavanje prijave poreza na dohodak za 2021. godinu u FBiH, za građane i obrtnike, specifičnosti poreznog perioda

Predavač: Mr.sc. Admir Omerbašić, Porezna uprava Federacije BiH

 1. Transferne cijene i njihov uticaj na porezni bilans, i izvještaj o transfernim cijenama za 2021.
 • Transferne cijene i kako ih prepoznati u našim uslovima poslovanja
 • Primjeri transakcija povezanih lica (pozajmice, kupo-prodajne transakcije)
 • Uticaj transfernih cijena na popunu poreznog bilansa (pozicije 57., 58. i 59. poreznog bilansa) za 2021.
 • Obrazac TP-900 (obaveza sačinjavanja i način popunjavanja)
 • Sadržaj izvještaja o transfernim cijenama i obveznici izrade izvještaja
 • Analiza studije o transfernim cijenama – praktičan primjer
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod tretiranja transakcija sa transfernim cijenama, utvrđene inspekcijskim kontrolama

         Predavač: Mr.sc. Zlatan Imamović, Porezna uprava Federacije BiH

 1. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava poreza na dobit za 2021. i primjena MRS/MSFI relevantnih za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja i novog Pravilnika o konsolidovanim finansijskim izvještajima u FBiH
 • Primjena Novog Zakona o računovodstvu i reviziji prilikom konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Pojam  i normativno uređenje konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Metode obračuna ulaganja u postupcima konsolidacije
 • Objavljivanja uz konsolidovane finansijske izvještaje
 • Uvjeti za konsolidaciju finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Sačinjavanje konsolidovane prijave poreza na dobit za 2021.

Predavači: Mr.sc. Šerif Isović, direktor Porezna uprava FBiH,

                          Almira Hurić, dipl.oec., OR

 1. Sačinjavanje prijave poreza na dobit u Brčko distriktu BiH za 2021. godinu, elektronsko dostavljanje poreznih prijava, te primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BiH
 • Ko je obavezan podnijeti  poreznu prijavu poreza na dobit za 2021. godinu
 • Porezne olakšice i priprema priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Izrada poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit  za 2021. godinu u Brčko distriktu- praktičan primjer
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, utvrđene inspekcijskim kontrolama
 • Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju poreznu prijavu;
 • Primjena novih propisa u Brčko distriktu BiH
 • Primjena propisa i inicijalna fiskalizacija u Brčko distriktu BiH.

         Predavači: Mr.sc.Asmir Mujanović, OR

                           Mr.sc. Davor Ninić, Porezna uprava Brčko distrikta BiH

 1. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:

 •  Elektronski seminarski Priručnik (u PDF):  Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit i poreza na dohodak za 2021., izrada izvještaja o transfernim cijenama i konsolidovanih finansijskih izvještaja, novi obračun bruto plaće, primjena novih poreznih i drugih propisa
 • Prezentacije u PP
 • Naknada (sa uključenim PDV-om):
 • 80 KM sa materijalom
 • Uplata naknade:
 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • Sberbank BH, račun broj: 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
 • ASA Banka d.d., račun broj: 1345801003317007
 • ZiraatBank BH d.d.: 1861410310441615

Link za  online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2 .