INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR – APRIL 2024.

FINconsult će održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 3. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i
Hercegovini u 2024. godini. Seminar će se održati 25. aprila 2024. godine (četvrtak). Početak online live seminara/webinara u 10 sati.

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2.

Teme:
SAČINJAVANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023., RASPODJELA I ISPLATA DOBITI I DIVIDENDE, MJESTO I ULOGA RAČUNOVOĐA I REVIZORA U SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI, RAČUNOVODSTVENE PREVARE I EVAZIJA POREZA, PRIMJENA NOVIH PROPISA

PROGRAM SEMINARA

1. Raspodjela i isplata dobiti -računovodstveni, pravni i porezni aspekt
• Raspodjela i isplata dobiti i dividende -propisi i praksa
• Pravni aspekt raspodjele i isplate dobiti
• Računovodstveni aspekt raspodjele i isplate dobiti
• Porezni aspekt raspodjele i isplate dobiti
• Isplata i zabrana isplate dobitu vlasnicima
• Isplata dohotka vlasnicima obrta
• Odgovori na pitanja i diskusija
Predavač: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

2. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023.
•Sačinjavanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023.
•Primjena propisa i MRS/MSFI relevantni za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja
•Predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023.
•Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
• Metode obračuna ulaganja u postupcima konsolidacije
• Objavljivanja uz konsolidovane finansijske izvještaje
• Uvjeti za konsolidaciju finansijskih izvještaja
• Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
• Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja za 2023.
•Odgovori na pitanja i diskusija
Predavači: Almira Hurić, OR; Elvira Ribić, CR

3. Mjesto i uloga računovođa i revizora u sprečavnju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
• Mjesto i uloga računovođa i revizora u sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti
• Novi propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti
• Ključne odredbe novih propisa, kao i odredbe koje se ne odnose na finansijsko-računovodstvenu profesiju
• Odgovori na pitanja i diskusija
Predavač: Prof.dr.sc. Željko Rička

4. Računovodstvene prevare i evazija poreza
• Računovodstvene prevare i evazija poreza
• Reperkusije evazije poreza na prikupljanje javnih prihoda
• Primjena i poštivanje Međunarodnog kodeksa etike sa ciljem sprečavanja računovodstvenih prevara i utaje poreza
• Primjena ekonometrije i statistističkih metoda kod otkrivanja računovodstvenih prevara i utaje poreza
• Odgovori na pitanja i diskusija
Predavač: Doc.dr.sc. Edin Glogić, OR

5. Raspodjela i isplata dobiti po propisima Brčko distrikta BiH
• Specifičnosti raspodjele i isplate dobiti u kladu sa propisima Brčko distrikta BiH
• Novi porezni i drugi relevantni propisa u Brčko distriktu BiH
• Odgovori na pitanja i diskusija
Predavač: Mr.sc.Asmir Mujanović, OR

6. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:
-Elektronski seminarski Priručnik (u PDF): Sačinjavanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023., raspodjela i isplata dobiti i dividende, mjesto i uloga računovođa i revizora u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, računovodstvene prevare i evazija poreza, primjena novih propisa
– Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om: 90 KM za sve učesnike sa materijalom.
Uplata naknade:
– lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
– ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
– UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
– ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007
– ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615

NAPOMENA: Od ukupnih 7 bodova kontinuirane edukacije, 5 bodova se priznaje kao opća edukacija i 2 boda se priznaju kao specijalistička edukacija (OR, IR, OP).

INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR – APRIL 2024.