INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR – JUNI 2024

FINconsult će održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 4. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini u 2024. godini. Seminar će se održati 20. juna 2024. godine (četvrtak). Početak online live seminara/webinara u 10 sati.

Link za  online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

Tema webinara:

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU, NOVI PRAVILNIK O POREZNIM PRIJAVAMA, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK I POREZU NA DOBIT, SPECIFIČNOSTI PRIMJENE ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA, NOVINE U JAVNOM SEKTORU I PRIMJENA DRUGIH NOVIH PROPISA

Program seminara:

1.     Pravilnik o poreznim prijavama, izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak i dobit, te primjena ostalih novih poreznih i drugih propisa
 • Izmjene i dopune Zakona o radu
 • Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave FBiH
 • Novi Pravilnik o poreznim prijavama
 • Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit
 • Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBIH
 • Drugi novi porezni propisi
 • Odgovori na pitanja i diskusija

Predavači: Mr.sc. Fahra Ćatović, Porezna uprava FBiH Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

2.    Primjena Zakona o obrtu I srodnim djelatnostima, osnovice za obračun za 2024 godinu, način obračuna I uplate članarine obrtničim komorama
 • Specifičnosti praktične primjene Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, sa akcentom na različite oblike i statuse obrtničke
 • Različite osnovice obračuna doprinosa za , s obzirom na oblik obrtničke djelatnosti
 • Način obračuna i uplata članarine obrtničkim komorama, popunjavanje propisanog obrasca (ČOK) i pojašnjenje Člana Zakona (Članstvo)
 • Pojašnjenje odredbi Odjeljka B Zakona (Majstorski ispit)
 • Ostale nejasnoće i nedoumice u primjeni Zakona
 • Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

3.        Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u javnom sektoru, Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju poslova interne revizije, te primjena ostalih novih poreznih i drugih propisa 
 • Novi propisi u javnom sektoru: Izmjene i dopune Pravilnika o provođenju FUK-a
 • Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju poslova interne revizije
 • Koristi za zaposlene u javnom sektoru (korištenje službenih vozila u privatne svrhe, korištenje mobitela, stambenih prostora i druge imovine u privatne svrhe, naknade za rad u raznim komisijama, radnim grupama i slično)
 • Druge aktuelnosti u javnom sektoru
 • Odgovori na pitanja i diskusija

Predavači: Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR

4.       Polugodišnji obračun za 2024 godinu u Brčko distriktu BiH, te primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BiH
 • Polugodišnji obračun za godinu u Brčko distriktu BiH
 • Novi propisi relevantni za računovodstvenu profesiju u Brčko distriktu BiH
 • Primjena propisa iz oblasti direktnih poreza i drugih relevantnih propisa
 • Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Mr.sc.Asmir Mujanović, OR

5.  Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:
-Elektronski seminarski Priručnik (u PDF): Izmjene i dopune Zakona o radu, novi Pravilnik o poreznim prijavama, izmjene i dopune pravilnika o porezu na dohodak i porezu na dobit, specifičnosti primjene Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, novine u javnom sektoru i primjena drugih novih propisa
– Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om: 90 KM za sve učesnike sa materijalom.
Uplata naknade:
– lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
– ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
– UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
– ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007
– ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615

NAPOMENA: Od ukupnih 7 bodova kontinuirane edukacije, 5 bodova se priznaje kao opća edukacija i 2 boda se priznaju kao specijalistička edukacija (OR, IR, OP).

INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR – JUNI 2024