FINconsult ORGANIZUJE INTERAKTIVNI ONLINE LIVE SEMINAR/WEBINAR

FINconsult će u skladu sa Godišnjim planom KPR održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 6. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini u 2023. godini.

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

PROGRAM WEBINARA

1. Pripremne radnje godišnjeg obračuna privrednih društava za 2023., predbilansne i kontrolne radnje – propisi i standardi vs. praksa.

 • Predbilansne i kontrolne radnje i zaključna knjiženja sa 31.12.2023.- specifičnosti obračunskog perioda i praktična iskustva,
 • Kontrolni postupci u aktivi i pasivi bilansa stanja,
 • Kontrolni postupci na računima rashoda i prihoda,
 • Obračun amortizacije za 2023. godinu – specifičnosti perioda,
 • Primjena MRS/MSFI u obračunskom periodu za 2023.,
 • Pripremne radnje u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,
 • Odgovori na pitanja i diskusija.                                                                       

Predavač: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

2. Aktuelnosti u sistemu PDV-a i oblast indirektnih poreza

 • Šta u praksi znači povećanje praga za ulazak u sistem PDV-a?,
 • Da li nas očekuje popis zaliha akciznih proizvoda i plaćanje akciza po novoj Odluci UiNO BiH?,
 • Kako da stvorimo uslove za digitalno potpisivanje PDV prijava?,
 • Ko su od 1.1.2024. veliki obveznici indirektnih poreza i šta to u praksi znači?,
 • Nejasnoće, pitanja i odgovori.

Predavač: Dr.sc. Milica Vidović, CR, UIO BiH

3. Pripremne radnje godišnjeg obračuna budžeta za 2023. u FBiH, inventarisanje- popis imovine i obaveza sa 31.12.2023. godine

  ➢ Pripremne radnje godišnjeg obračuna budžeta za 2023. u FBiH – predbilansne radnje i zaključna knjiženja sa  31.12.2023.- specifičnosti obračunskog perioda za budžetske korisnike

 • Godišnji popis imovine i obaveza,
 • Zaključna knjiženja,
 • Usaglašavanje povezanih konta,
 • Usaglašavanja prihoda,
 • Usaglašavanje rashoda,
 • Zatvaranje konta prihoda i rashoda.

 ➢ Inventarisanje – popis imovine i obaveza, te usklađivanje potraživanja i obaveza kod privrednih društava i budžetskih korisnika sa 31.12.2023. godine

 • Inventarisanje – godišnji popis imovine i obaveza sa 31.12.2023.- specifičnosti obračunskog perioda i problemi u praksi,
 • Manjak i višak utvrđen popisom-računovodstveni i porezni tretman,
 • Sravnjenje potraživanja i obaveza,
 • Usaglašavanje stanja – IOS,
 • Evidentiranje promjena po popisu,
 • Inventarisanje i pripremne radnje u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Predavači: Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR

4. Aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza i primjena novih propisa

 • Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak,
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa,
 • Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće,
 • Druge aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza.

Predavači: Almira Hurić, OR, Elvira Ribić, CR

5. Međunarodni kodeks etike u računovodstvenoj profesiji

 • Poštivanje Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe u kontekstu dosljedne primjene MRS/MSFI,
 • Postupanje računovođa i revizora u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom u praksi.

Predavač: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

6. Pripreme za godišnji obračun za 2023. u Brčko distriktu BiH – specifičnosti obračunskog perioda

 • Obaveza popisa imovine i obaveza,
 • Usaglašavanje potraživanja i obaveza,
 • Obaveza obračuna amortizacije,
 • Obaveze u slučaju revalorizacije stalnih sredstava,
 • Upotreba računa 595 i 596 s ciljem utvđivanja promjena vrijednosti zaliha učinaka,
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata,
 • Zaključivanje poslovnih knjiga,
 • Ovjeravanje i potpisivanje finansijskih izvještaja,
 • Primjena odluke o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 2023.,
 • Ostali relevantni propisi.

Predavač: Mr.sc. Asmir Mujanović, OR

7. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:

-Elektronski seminarski Priručnik (u PDF): Provođenje predbilansnih i pripremnih radnji za sačinjavanje finansijskih izvještaja i godišnjeg obračuna za 2023., inventarisanje kod privrednih društava i budžetskih korisnika, aktulenosti u sistemu PDV i oblasti indirektnih poreza, te primjena novih poreznih i drugih propisa.
– Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om: 80 KM za sve učesnike sa materijalom

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • UniCredit bank d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
 • ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007

NAPOMENA: Od ukupnih 7 bodova kontinuirane edukacije, 5 bodova se priznaje kao opća edukacija i 2 boda se priznaju kao specijalistička edukacija (OR, IR, OP).

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

 

 

 

 

FINconsult ORGANIZUJE INTERAKTIVNI ONLINE LIVE SEMINAR/WEBINAR