INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR

FINconsult će održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 2. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH u 2024. godini.

Webinar će se održati 14. marta 2024. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati.

Tema Webinara:

SAČINJAVANJE POREZNOG BILANSA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK 2023., PRIJAVA POREZA NA IMOVINU,  IZRADA IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA, NOVI OBRAČUN BRUTO PLAĆE, PRIMJENA NOVIH POREZNIH I DRUGIH PROPISA

Link za  online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

Program Webinara:

 1. Sačinjavanje Poreznog bilansa i prijave poreza na dobit za 2023. godinu, kao i konsolidovane prijave poreza na dobit
 • Izrada Poreznog bilansa i popuna propisanih obrazaca
 • Prijava poreza na dobit za 2023. godinu
 • Izrada konsolidovane prijave poreza na dobit
 • Priprema priloga uz prijavu na dobit (dokazi po osnovu korištenja poticaja i ostalo)
 • Postupanja računovođa kod sačinjavanja poreznih prijava u skladu sa profesionalnim etičkim kodeksom
 • Odgovori na pitanja i diskusije

                                         Predavači: Mr.sc. Irnesa Hašimbegović, CR, Porezna uprava FBiH

                                                          Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

2. Godišnja prijava poreza na dohodak za obrtnike i građane za 2023. i poreza na imovinu za 2024. godinu

 • Godišnja prijava poreza na dohodak za obrtnike i građane
 • Utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti za 2023. (Obrazac SPR-1053)
 • Obračun akontacije poreza na dohodak za 2024. Godinu
 • Dostavljanje poreznih i drugih prijava online uz korištenje IT sistema i informacijsko komunikacijskih tehnologija-IKT Poreznoj upravi
 • Obračun i prijava poreza na imovinu za 2024.
 • Odgovori na pitanja i diskusije

                                        Predavač: Mr.sc. Fahra Ćatović, Porezna uprava FBiH

 1. Obračun bruto plaća, poreza i doprinosa, po novim  propisima, sa posebnim osvrtom na niskoakumulativne djelatnosti, izmjene i dopune Zakona o spriječavanju pranja novca,  te primjena ostalih novih poreznih i drugih propisa        
 • Obračun bruto plaća, poreza i doprinosa, sa posebnim osvrtom na niskoakumulativne djelatnosti, kroz primjere
 • Primjena ostalih novih poreznih i drugih propisa
 • Izmjene i dopune  Zakonao sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija u BiH
 • Odgovori na pitanja i diskusije

                                    Predavači: Almira Hurić, OR

                                                     Elvira Ribić, CR

 1. Transferne cijene i njihov uticaj na porezni bilans i izvještaj o transfernim cijenama za 2023.
 • Transferne cijene i njihov uticaj na porezni bilans kroz primjere
 • Izvještaj o transfernim cijenama za 2023. godinu
 • Obrazac TP-900 (obaveza sačinjavanja i način popunjavanja)
 • Sadržaj izvještaja o transfernim cijenama i obveznici izrade izvještaja
 • Analiza studije o transfernim cijenama – praktičan primjer
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod tretiranja transakcija sa transfernim cijenama, utvrđene inspekcijskim kontrolama
 • Odgovori na pitanja i diskusije

                                 Predavač: Mr.sc. Zlatan Imamović, CR, Porezna uprava Federacije BiH

 1. Sačinjavanje prijave poreza na dobit u Brčko distriktu BiH za 2023. godinu, elektronsko dostavljanje poreznih prijava, te primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BiH
 • Ko je obavezan podnijeti  poreznu prijavu poreza na dobit za 2023. godinu
 • Porezne olakšice i priprema priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Izrada poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit  za 2023. godinu u Brčko distriktu- praktičan primjer
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poreza na dobit, utvrđene inspekcijskim kontrolama
 • Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju poreznu prijavu;
 • Prijava poreza na imovinu u Brčko distriktu BiH
 • Novi porezni i drugi relevantni propisi u Brčko distriktu BiH
 • Odgovori na pitanja i diskusije

                              Predavač: Mr.sc.Asmir Mujanović, OR

 1. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:

–  Elektronski seminarski Priručnik (u PDF):  Sačinjavanje poreznog bilansa i prijave poreza na dobit i poreza na dohodak 2023., prijava poreza na imovinu,  izrada izvještaja o transfernim cijenama, novi obračun bruto plaće, primjena novih poreznih i drugih propisa

– Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om: 90 KM za sve učesnike sa materijalom

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
 • ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007
 • ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615

Link za  online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

NAPOMENA:  Od ukupnih 7 bodova  kontinuirane edukacije, 5 bodova se priznaje kao opća edukacija i 2 boda se priznaju kao  specijalistička edukacija (OR, IR, OP). 

INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR