INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR

FINconsult će u skladu sa godišnjim planom KPR za 2024. održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 1. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini u 2024. godini.

Seminar će se održati 25. januara 2024. godine (četvrtak).

Početak online live seminara/webinara u 10 sati.

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023.
-SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH I OSTALIH IZVJEŠTAJA I PRIJAVA ZA 2023., SPREČAVANJE RAČUNOVODSTVENIH MANIPULACIJA KOD SAČINJAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, PRIMJENA NOVIH PROPISA

PROGRAM SEMINARA

1. Godišnji obračun za 2023.-specifičnosti obračuna i sačinjavanje finansijskih izvještaja u skladu sa MRS/MSFI i propisima

• Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2023.
• Izvještaj o gotovinskim tokovima za period 01.01-31.12.2023.
• Zabilješke uz finansijske izvještaje i računovodstvene politike za 2023.
• Događaji nakon bilansa stanja i Izvještaj o poslova
• Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

2. Godišnji obračun za 2023. – specifičnosti obračuna i sačinjavanje finansijskih izvještaja u skladu sa MRS/MSFI i propisima

• Izvještaj o ukupnom rezultatu za period 01.01-31.12.2023.
• Izvještaj o promjenama u kapitalu za period 01.01-31.12.2023.
• Dodatni Računovodstveni izvještaj – Aneks za period 01.01.- 31.12.2023.
• Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Doc.dr.sc.Edin Glogić, OR

3. Godišnji obračun budžeta za period 01.01.-31.12.2023.godine i nove osnovice obračuna doprinosa za određene djelatnosti i minimalna plaća za 2024.

• Finansijski izvještaji budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova za 2023.
• Izjava o fiskalnoj odgovornosti
• Godišnje izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli (FUK)
• Godišnji izvještaj interne revizije
• Sačinjavanje izvještaja o naknadama i članarinama za period 01.01- 31.12.2023. godine
– Obračun općih vodnih naknada
– Obračun članarine turističkim zajednicama
– Obračun članarine komorama
– Obračun za eksploataciju šuma i ostalih prihoda
– Obračun posebnog poreza za zaštitu od nesreća
– Doprinos za invalidna lica
• Sačinjavanje godišnjeg statističkog izvještaja za 2023. godinu
• Sačinjavanje godišnjeg izvještaja o investicijama za 2023. godinu
• Primjena novih relevantnih propisa u FBiH
– Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika, sa primjerima obračuna
– Najniža plaća za 2024. godine
• Odgovori na pitanja i diskusija

Predavači:- Almira Hurić, OR
– Elvira Ribić, CR

4. Podnošenje finansijskih i drugih izvještaja godišnjeg obračuna za 2023. godinu Finansijsko-informatičkoj agenciji – FIA FBiH

• Predaja finansijskih i ostalih izvještaja za 2023. godinu finansijsko-informatičkoj agenciji- FIA FBiH
• Tehničko uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca i podnošenje obrazaca elektronskim putem
• Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Mr.sc. Irma Borovac, CR, FIA FBIH

5. Godišnji obračun za 2023. u Brčko distriktu BiH -specifičnosti obračuna i sačinjavanje finansijskih izvještaja u skladu sa propisima u Brčko distriktu BiH

• Godišnji obračun i sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2023. godinu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
• Ovjeravanje, potpisivanje i predaja finansijskih i ostalih izvještaja Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH
• Novi porezni i drugi relevantni propisi u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
• Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Mr.sc. Asmir Mujanović, OR,

6. Sprečavanje računovodstvenih prijevara i manipulacija u finansijskim izvještajima za 2023.

• Pojavni oblici računovodstvenih prijevara i manipulacija u finansijskim izvještajima
• Metode i tehnike za otkrivanje i sprečavanje računovodstvenih prijevara i manipulacija u finansijskim izvještajima
• Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Doc.dr.sc.Edin Glogić, OR

7. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal uključen u cijenu seminara:
-Elektronski seminarski Priručnik (u PDF): GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2023.-sastavljanje i podnošenje finansijskih i ostalih izvještaja i prijava za 2023., sprečavanje računovodstvenih manipulacija kod sačinjavanja finansijskih izvještaja, primjena novih propisa
– Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om:
90 KM za sve učesnike sa materijalom
Uplata naknade:
– lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
– ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
– UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
– ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007
– ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

NAPOMENA:  Od ukupnih 7 bodova  kontinuirane edukacije, 5 bodova se priznaje kao opća edukacija i 2 boda se priznaju kao  specijalistička edukacija (OR, IR, OP). 

INTERAKTIVNI LIVE WEBINAR