FINconsult ORGANIZUJE INTERAKTIVNI ONLINE LIVE SEMINAR/WEBINAR

FINconsult će u skladu sa Godišnjim planom KPR održati interaktivni online live seminar/webinar u okviru 5. ciklusa seminara kontinuirane edukacije finansijsko- računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini u 2023. godini.

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

PROGRAM SEMINARA

1.  Elektronsko potpisivanje PDV prijava ( E-POTPIS), izmjena tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF

 • Elektronsko potpisivanje PDV prijava-konačna rješenja
 • Podnošenje elektronske PDV prijeve uz upotrebu KEP-a
 • Izmjene i dopune propisa o PDV (doniranje hrane, upotreba dobara u vanposovne svrhe)
 • Izmjene tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF
 • Novi tipovi dokumenata (isporuke, nabavke)
 • Odgovori na pitanja i diskusija

 Predavač: Dr.sc. Milica Vidović, CR, UIO BiH

2.  Praktična primjena kvalifikovane potvrde – tehnički aspekt

 • Tehnički aspekt kvalifikovane potvrde
 • Proces izdavanja KEP-a – akteri i uloge
 • Instaliranje i rad u aplikativnom programu
 • Ostale aktivnosti i koraci u uspostavi i funkcionisanju KEP
 • Nejasnoće, pitanja i odgovori

Predavač: Bojana Mazalović, UIO BiH

 3.    Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

 • Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode
 • Ključne odredbe i ciljevi koji se žele postići Odlukom
 • Reperkusije Odluke o ograničenju marže – kupci trgovci
 • Pitanja i odgovori

Predavač: Dr.sc. Amir Hasičević, OR

 4.  Inspekcijski nadzor o ograničenju trgovačke marže- primjeri iz prakse

 • Inspekcijski nadzor nad primjenom Odluke o ograničenju trgovačke marže
 • Na koji način će se vršiti inspekcijski nadzor i kontrola da li trgovci poštuju Odluku
 • Nejasnoće, pitanja i odgovori

Predavač: Mr.sc. Elmir Ramić, glavni Federalni tržišni inspektor

 5.   Funkcionisanje FUK-a u praksi, primjena novih propisa i specifičnosti radno-pravnih odnosa u FBIH

 •  Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) u javnom sektoru – propisi i praksa
 • Primjena propisa iz oblasti radno- pravnih odnosa
 • Obračun bolovanja- specifičnosti kantona
 • Prava radnika zbog neuplaćivanja doprinosa za PIO

Predavači: Almira Hurić , OR, Elvira Ribić, CR

 6.    Uredba o naknadama, akontacijama i ostalim troškovima službenog putovanja i primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BIH

 • Obračun naknada troškova službenog putovanja kontekstu oporezivanja prema propisima Brčko distrikta BiH
 • Primjena odluke o visini novčane pomoći zaposlenicima usljed rasta potrošačkih cijena u Brčko distriktu BiH za 2023.godinu
 • Primjena ostalih relevantnih propisa u Brčko distriktu BiH

Predavač: Mr.sc. Asmir Mujanović, OR

Materijal uključen u cijenu seminara:

 – Elektronski seminarski Priručnik (u PDF): Digitalno potpisivanje PDV prijava, izmjena u e-KIF i e-KUF, tehnički aspekt kvalifikovane potvrde, primjena propisa i inspekcijski nadzor o ograničenju marže odabranih proizvoda, finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru, novi propisi i njihova primjena

 – Prezentacije u PP

Naknada sa uključenim PDV-om: 80 KM za sve učesnike sa materijalom

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • UniCredit bank d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
 • ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007

NAPOMENA: Od ukupnih 7 bodova kontinuirane edukacije, 5 bodova se priznaje kao opća edukacija i 2 boda se priznaju kao specijalistička edukacija (OR, IR, OP).

Link za online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2

FINconsult ORGANIZUJE INTERAKTIVNI ONLINE LIVE SEMINAR/WEBINAR