NA UNIVERZITETU FINRA ZAVRŠEN 11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ „ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA“

Na Univerzitetu FINRA u Tuzli danas je završen trodnevni 11. Međunarodni simpozij na temu „Zelena ekonomija i digitalna transformacija “ koji je organizovala edukativno-konsultativna kuća FINconsult, u saradnji s Univerzitetom FINRA.

Prezentirano je 30 radova predavača, uglednih profesora i istaknutih stručnjaka iz prakse iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Slovenije, od ukupno 46 radova koji su uvršteni u Zbornik radova, sa 880 stranica.

Na simpoziju su tokom tri dana prisustvovali računovođe, revizori, finansijski menadžeri, direktori, vlasnici preduzeća, članovi upravnih i nadzornih odbora, članovi odbora za reviziju, interni revizori, procjenitelji, kao i zaposleni u privatnom i javnom sektoru na knjigovodstveno-računovodstvenim, finansijskim i menadžerskim poslovima.

Na 11. Međunarodnom simpoziju prezentirani su radovi iz raznih oblasti, i to: finansija i finansijskog menadžmenta, računovodstva, forenzičkog računovodstva, finansijskog okruženja, revizije, interne revizije,  marketinga, IT sistema i digitalizacije, prava i regulative, poreza, turizma, poljoprivrede, gastronomije, digitalnih tehnologija i njihove primjene u ostalim oblastima.

Na zatvaranju Simpozija definirani su zaključci i date poruke sa jednog od najvećih i najprestižnijih skupova finansijsko – računovodstvene i menadžerske profesije u BiH u ovoj godini.

Zaključci i poruke:

 • Globalno poslovno i finansijsko okruženje i dalje je pod snažnim pritiskom krize: inflatornih tendencija u većini ekonomija, političke nesigurnosti radi rata u Ukrajini, poremećaja i neizvjesnosti u snabdijevanju hranom. Bosna i Hercegovina trpi posljedice globalnih tokova koji znatno mijenjaju poslovni ambijent, otežavaju poslovanje, te negativno utiču na životne uslove građana;
 • Priroda rizika poslovanja se mijenja, a skup rizika proširuje. Upravljanje rizicima, posebno na nivou kompanija snažno dobija na značaju. Naglašena je potreba upravljanja rizicima likvidnosti, kao i upravljanja rizicima u specifičnim privrednim djelatnostima (poput poljoprivrede);
 • Poslovno i finansijsko okruženje ne dopušta nasumično djelovanje i nesistemsko upravljanje biznisom, ali i javnim finansijama. Naglašena je potreba primjene finansijske analize, te savramenih metoda ocjene poslovnih i finansijskih performansi kompanija, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru;
 • Autori su posebno istaknuli potrebu konstantnog praćenja inovacija u finansijskoj i računovodstvenoj nauci i struci, kao i nephodnost prihvatanja i primjene novih standarda i alata, sve u svrhu podizanja efikasnosti i unapređenja konkurentske pozicije kompanija;
 • Ipak, kako nove mogućnosti donose i nove izazove, skrenuta je pažnja na ulogu i značaj forenzičkog računovodstva u prevenciji i otkrivanju finansijskih manipulacija i prevara, kao značajne forme operativnog rizika poslovanja;
 • Naposljetku, data je preporuka menadžmentu kompanija, ali i nosiocima makroekonomskog menadžmenta za intenzivnijim korištenjem alata finansijske analize, računovodstvenih inovacija, te naučno-istraživačkog instrumentarija, sve sa ciljem optimizacije upravljačkih procesa i odluka koje su u tom kontekstu donose.
 • U savremenom, brzo mijenjajućem društvu, institucionalni investitori ne samo da postaju ključni akteri u finansijskom sektoru, već i katalizatori promjena u tranziciji prema zelenijoj ekonomiji i sveprisutnoj digitalizaciji. Njihova sposobnost da prepoznaju i finansiraju održive projekte čini ih nezamjenjivim u poticanju korporativnih strategija koje se sve više usmjeravaju prema održivosti i inovacijama.
 • U međuvremenu, turistički sektor, koji je tradicionalno oslanjao na konvencionalne marketinške metode, sada se sve više okreće digitalnom marketingu. Internet marketing, s obzirom na svoju široku dostupnost i mogućnost ciljanja, postaje ključan alat za izgradnju prepoznatljivih i privlačnih brendova destinacija u konkurentnom globalnom okruženju.
 • Industrijski sektor također doživljava revoluciju, posebno kroz implementaciju naprednih ERP sistema poput SAP S-4 HANA. Ovi sistemi omogućavaju kompanijama da optimizuju proizvodne procese, smanjujući troškove, povećavajući efikasnost i osiguravajući bolje upravljanje resursima.
 • Saobraćajna industrija, koja je nekad bila prvenstveno fokusirana na fizičku infrastrukturu, sada prepoznaje prednosti digitalizacije. Kroz digitalne alate i tehnologije, održavanje voznog parka postaje efikasnije, dok se sigurnost saobraćaja povećava kroz bolje praćenje i upravljanje vozilima.
 • Javni sektor, koji je često podložan kritikama zbog nedostatka transparentnosti, sada prepoznaje važnost interne revizije. Revizija igra ključnu ulogu u osiguranju transparentnosti, efikasnosti i odgovornog upravljanja javnim sredstvima, pružajući građanima veće povjerenje u institucije.
 • Na finansijskom frontu, tržište kapitala u regiji suočava se s kompleksnim izazovima. Geopolitički, ekonomski i socijalni rizici zahtijevaju pažljivo upravljanje, strategije ublažavanja i stalno praćenje kako bi se osigurala stabilnost i rast.
 • Potrebno je da dražava Bosna i Hercegovina donese odgovarajuće zakone i provedbene propise koji će omogućiti i olakšati prohodnost procesa ka zelenoj ekonomiji i digitalnoj transformaciji.

Ovogodišnjem 11. Međunarodnom simpoziju na temu „Zelena ekonomija i digitalna transformacija“, prisustvovao je veliki broj učesnika iz BiH i regiona. Realizovan je u kombinovanom obliku inclass i online putem ZOOM platforme. Ovim su FINconsult i FINRA pokazali visok nivo profesionalnosti uz kvalitetan tim stručnog kadra i tehničke opremljenosti za izvođenje ovako složenih projekata kao što je međunarodni simpozij.

NA UNIVERZITETU FINRA ZAVRŠEN 11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ „ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA“