11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult će održati trodnevni 11. Međunarodni simpozij od 28.9 -30.09.2023. godine, na Univerzitetu FINRA  u Tuzli, Bosna i Hercegovina

RADNA TEMA SIMPOZIJA

ZELENA EKONOMIJA I DIGITALNA TRANSFORMACIJA

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. dr.sc.Adil Kurtić, Emeritus, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 2. dr.sc. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 3. dr.sc. Malči Grivec, Fakultet za ekonomiju i informatiku, Univerzitet u Novom Mestu,  Slovenija
 4. dr.sc.Vinko Belak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 5. dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 6. dr.sc. Radojko Lukić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 7. dr.sc. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 8. dr.sc. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 9. dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 10. dr.sc.Adnan Rovčanin, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 11. dr.sc. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 12. dr.sc. Željko Rička, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 13. dr.sc. Božo Vukoja, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ u Vitezu, BiH
 14. dr.sc. Ismet Kalić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 15. dr. sc. Midhat Glavić, Biotehnički fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 16. dr.sc. Edin Glogić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 17. dr.sc. Dubravka Bošnjak, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ , BiH
 18. dr.sc.Marko Jurakić, Vimal Akademija, Zagreb, Hrvatska
 19. dr.sc. ZoranJasak, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 20. dr. sc. Merima Aljić, Fakultet turizma, ugostiteljstva i gastronomije, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH,

PRIJAVLJENE TEME

 1. Upravljanje rizikom likvidnosti preduzeća u BiH

         Predavači: Prof.dr.sc. Adnan Rovčanin

         Doc.dr. Adem Abdić

         Doc.dr. Ademir Abdić

                                               

2. Ocjena poslovne performanse kompanije: primjena Z-SCORE I BEX modela na tržištu BIH

        Predavači: Prof.dr.sc. Džafer Alibegović

                  Mr. Jasna Skalonjić

3. Pravni tretman autorskog ugovora i ugovora o djelu kod istog poslodavca

         Predavač: Prof.dr.sc.Veljko Trivun

                                         

4. Upravljanje finansijama i rizicima u poljoprivrednoj proizvodnji

          Predavači: Prof.dr.sc. Ismet Kalić

          Mr. Nermina Kalić

 

5. Forenzičko računovodstvo u funkciji unapređenja finansijskog izvještavanja

           Predavači:  Prof. dr.sc.  Senada Kurtanović

          Mr. sc. Dženita Golub

6. Tehnološke inovacije u računovodstvu i ESG izvještavanju

          Predavač: Doc.dr.sc. Edin Glogić

7. Uticaj stepena realizacije preporuka na  revizorska  mišljenja  i ukupan  budžet uBIH

          Predavači: Mr. sc. Sandra Čaušević

         Prof. dr. Senada Kurtanović

 

8. Implementacija financijskog upravljanja i kontrole  u javnom sektoru u BiH kao  preduvjet za pristupanje BiH  Europskoj uniji

          Predavači: Prof.dr.sc. Božo Vukoja

         Matea Antonela Vukoja, dipl.ecc

9. Nužnost uvođenja kontrolinga kao savjetodavne funkcije  menadžmenta  u poslovanje  poduzeća u BiH

          Predavači: Doc.dr sc Branka Vukoja  

         Mag.oec.Antonio Vukoja

10. CARBON računovodstvo i održivost

             Predavač: Prof.dr.sc. Kosana Vicentijević

11. Izazovi forenzičkog računovodstvau uslovima digitalnog poslovanja

            Predavač: Dr.sc. Gordana Lazović

12. Uticaj interne kontrole na pouzdanost finansijskog izvještavanja privrednih društava

            Predavač: Doc.dr.sc. Semina Škandro

 

13. Kriptovalute kao predmet ulaganja

           Predavač: Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović 

 

14. Forenzičko računovodstvo u korporativnom sektoru i njegov eksponencijalni rast

           Predavač: Doc. dr Envera Halilčević

 

15. Finansijski izveštaji i kreativno računovodstvo

             Predavač: Mr.sc. Nemanja Budimir

 

16. Naplata javnih prihoda u Bosni i Hercegovini i refleksije na ekonomski razvoj

            Predavač: Doc.dr.sc. Jasmina Hurić- Bjelan

 

17. Istraživanje uticaja naplate indirektnih poreza i rada inspekcijskoh organa UINO na sivu ekonomiju u BiH

            Predavač: Mr. Elmir Ramić

 

18. Matrica procjene revizijskog rizika

              Predavači: Dr.sc. Jagoda Osmančević,

19. Mogućnost primjene sistema obračuna troškova po aktivnostima u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini

              Predavači:Dr.sc. Amir Osmančević,

 

20. Uticaj postojećeg uređenja uprave za indirektno oporezivanje BiH na efikasnost poreznog sistema

             Predavači: Dr.sc. Amir Osmančević,  

             Dr.sc. Jagoda Osmančević

 

21. Finansijska održivost komunalnih preduzeća u Srednjobosanskom kantonu

Predavač: Doc.dr.sc.Samir Sunulahpašić

 

22. Doprinos etike tačnom obračunavanju i prijavljivanju direktnih poreza

               Predavači: Mr.sc. Ankica Čanić,.

              Dr.sc. Azira Osmanović

 

23. Važnost interne revizije za sprečavanje i otkrivanje prevara

                Predavači: Dr.sc. Azira Osmanović

               Prof.dr.sc. Damir Šarić

               Admir Muharemović, dipl.oec

 

24. Interna revizija u javnom sektoru – kontrolno okruženje, rizici i zakonodavna regulativa

              Predavač: Mr.sc. Zvezdana Popović

 

25. Savremeni rizici na tržištu kapitala u BiH i zemljama u okruženju

              Predavač: Dr.sc. Spasenija Mirković

 

26. Digitalna transformacija – put do konkurentnosti

Predavač: Dr.sc. Muzafer Brigić

 

27. Obrada anketa. Česte greške i kako ih riješiti

              Predavač: Doc. Dr.sc.  Zoran Jasak

 

28. Strateško planiranje ljudskih potencijala i praćenje uspješnosti unutar poduzeća

              Predavači: Doc.dr.sc. Lena Sigurnjak

29. Učinkovitost određenih metoda u suprotstavljanju organiziranom kriminalu

              Predavači: Doc.dr.sc. Ćehić Indira

              Mr.sc. Edin Malkić

 

30. Konceptualna kriza bankarstva: “zeleno” i “digitalno” vs tradicionalno bankarsko poslovanje

              Predavač: Prof. dr Kristijan Ristić

 

31. Elektronske nabavke u funkciji povećanja transparentnosti

              Predavač: Doc. dr Brankica Šarić

 

32. Uloga institucionalnih investitora u zelenoj ekonomiji i digitalnoj transformaciji društva

              Predavač: Mr.sc. Advija Alihodžić

 

33. Ekonomska kriza-kako je možemo izlečiti?

              Predavač: Mr.sc. Nemanja Budimir

                                        

34. Značaj revizije poslovanja u implementaciji investicijskih programa institucija Bosne i Hercegovine

              Predavač: Dr. sc. Vesna Bogičević

35. Utjecaj društvenih mreža na komunikaciju među mladima

               Predavači: Doc.dr.sc. Anita Kulaš Mirosavljević

                                      

36. Utjecaj pandemije covid-19 na digitalizaciju trgovine u Republici Hrvatskoj

               Predavači: Doc.dr.sc.Sanja Knežević – Kušljić

37. Internet  marketing u  brendiranju turističkih   destinacija

                Predavači: Doc.dr.sc. Bojana Ostojić

               Prof.dr.sc.  Biljana Ilić

 

38. Poslovni procesi u bolničkim zdravstvenim ustanovama

               Predavač: Dr.sc. Anita Kedačić

39. Uticaj blokchain tehnologije na oblikovanje savremenog računovodstva

                Predavač: Mr.sc. Nevena Drobnjaković

40. Unapređenje procesa planiranja proizvodnje i upravljanja materijalom primjenom SAP S-4 HANA

               Predavač:  Mr.sc. Tijana Milanović

ORGANIZACIONI  ODBOR SIMPOZIJA

 1. sc.Adem Azapagić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 2. sc.Aldijana Omerović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 3. sc.Nermina Kalić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 4. sc. Amra Jašarević, FINconsult d.o.o. Tuzla
 5. Mirela Hodžić, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 6. Selma Memišević, FINconsult d.o.o. Tuzla
 7. Elvira Ribić, FINconsult d.o.o. Tuzla
 8. Fata Kalić, FINconsult d.o.o. Tuzla
 9. Jasmina Ribić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 10. Aiša Ćorić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINra Tuzla, BiH
 11. Anesa Husić, Univerzitet FINra Tuzla, BiH

KOTIZACIJA ZA SIMPOZIJ

Naknada za učešće:

–  200 KM plus PDV

15% popusta za učesnike 10. Međunarodnog simpozija (prošlogodišnji Simpozij), za učesnike na paketu usluga FINconsulta, učesnike seminara/webinara, pretplatnike časopisa Poslovni konsultant, te za više od 3 učesnika iz iste kompanije/banke/organizacije. Cijena naknade za učesnike sa popustom 170 KM plus PDV.

 

Naknada uključuje:

– Prisustvo trodnevnom Simpoziju

– Zbornik radova Simpozija u elektronskoj verziji (PDF) i prezentacije

– Osvježenje i ručak

VRIJEME ODRŽAVANJA

Vrijeme održavanja Simpozija: 28.09.-30.09.2023.

Simpozij će se moći pratiti kombinovano inclas i online (putem ZOOM platforme).

MJESTO ODRŽAVANJA

Univerzitet FINRA  u Tuzli

Mitra Trifunovića Uče br.9

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Tel.035/310-390

www.finra.edu.ba

PRIJAVE I INFORMACIJE ZA UČEŠĆE NA SIMPOZIJU

Prijave i informacije za učešće na Simpoziju:

Tel: 035/277-275; 035/255-275; 033/204-769

e-mail: finconsult@bih.net.ba 

www.finconsult.ba

                                                                                 http://prijave.finconsult.ba/?izbor=6

 

Računi za uplatu kotizacije:

FINconsult d.o.o.

Intesa Sanpaolo banka BH 1544002000541593

ProCredit bank BH 1941160349501128

Unicredit bank d.d 3384402215365974

ASA Banka d.d.:1345801003317007

ZiraatBank BH d.d.:1861410310441615

Napomena:

Ovlaštenim revizorima (OR), certificiranim računovođama (CR), certificiranim računovodstvenim tehničarima (CRT), certificiranim procjeniteljima, internim revizorima i ostalim certificiranim osobama finansijsko-računovodstvene profesije koji budu prisustvovali Simpoziju biće upisano 10 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije, 2 boda se priznaje kao opća edukacija i 8 bodova se priznaje kao  specijalistička edukacija.

Učesnicima Simpozija koji nisu certificirani i koje ne skupljaju bodove KPE, izdat ćemo certifikat/uvjerenje o učešću na Simpoziju.

 

11. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ