NOVI WEBINAR NA PLATFORMI

FINconsult je pripremio  webinar o aktuelnim temama i pitanjima od značaja za rad računovođa i revizora, na vlastitoj platformi, kojoj se može pristupiti putem svih elektronskih uređaja za komunikaciju.

Prijave na: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2 .

TEMA WEBINARA

SAČINJAVANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.,RASPODJELA I ISPLATA DOBITI I DIVIDENDE, RAČUNOVODSTVENE PREVARE I EVAZIJA POREZA, NOVA METODOLOGIJA RADA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU I PRIMJENA NOVIH PROPISA

PROGRAM SEMINARA

1.      Raspodjela i isplata dobiti -računovodstveni, pravni i porezni aspekt

 • Raspodjela i isplata dobiti i dividende -propisi i praksa
 • Pravni aspekt raspodjele i isplate dobiti
 • Računovodstveni aspekt raspodjele i isplate dobiti
 • Porezni aspekt raspodjele i isplate dobiti
 • Odgovori na pitanja i diskusija

Predavač: Prof.dr.sc. Ismet Kalić, OR

2.  Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022., primjena

 • Propisi i MRS/MSFI relevantni za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Sačinjavanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2022
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Metode obračuna ulaganja u postupcima konsolidacije              
 • Objavljivanja uz konsolidovane finansijske izvještaje
 • Uvjeti za konsolidaciju finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja za

Predavači: Almira Hurić, OR

Elvira Ribić, CR

3.  Metodologija rada i upravljanje internom revizijom u javnom sektoru FBiH i primjena propisa

 • Nova metodologija rada interne revizije u javnom sektoru
 • Upravljanje internom revizijom u javnom sektoru FBiH
 • Provedbeni propisi Zakona o obrtu: djelatnosti koje se mogu obavljati kao domaća radinost
 • Primjena novih poreznih i drugih

Predavači: Almira Hurić, OR

Elvira Ribić, CR

4.  Računovodstvene prevare i evazija poreza

 • Računovodstvene prevare i kako ih otkriti
 • Evazija poreza i kako je spriječiti
 • Reperkusije evazije poreza na prikupljanje javnih prihoda
 • Primjena i    poštivanje    Međunarodnog    kodeksa    etike    sa    ciljem     sprečavanja računovodstvenih prevara i utaje poreza
 • Mjesto i uloga računovođa i revizora u sprječavanju pranja novca i evazije poreza
 • Primjena ekonometrije i statistističkih metoda kod otkrivanja računovodstvenih prevara i utaje poreza

Predavač: Doc.dr.sc. Edin Glogić, OR

5.  Raspodjela i isplata dobiti po propisima Brčko distrikta BiH

 • Raspodjela dobiti po propisima Brčko distrikta BiH
 • Isplata dobiti u skladu sa relevantnim propisima
 • Primjena novih poreznih i drugih propisa u Brčko distriktu BiH

Predavač: Mr.sc.Asmir Mujanović, OR

 1. Pitanja, odgovori i diskusija

 

        Materijal uključen u cijenu seminara:

 • Elektronski seminarski Priručnik (u PDF):  Sačinjavanje konsolidovanih finansijskih     izvještaja za 2022. godinu,   raspodjela i isplata dobiti i dividende, računovodstvene prevare i evazija poreza, nova metodologija rada interne revizije u javnom sektoru i primjena novih propisa
 • Prezentacije u PP

       Naknada sa uključenim PDV-om

 • 80 KM za sve učesnike sa materijalom

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974
 • ASA banka d.d., račun broj: 1345801003317007
 • ZiraatBank BH d.d., račun broj: 1861410310441615

NAPOMENA: Od ukupnih 7 bodova kontinuirane edukacije, 4 bodova se priznaje kao opća edukacija i 3 boda se priznaju kao specijalistička edukacija (OR, IR, OP).

Link za  online prijavu na webinar: http://prijave.finconsult.ba/?izbor=2 .

www.finconsult.ba

NOVI WEBINAR NA PLATFORMI