12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ 26. – 28. SEPTEMBAR 2024.

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult u saradnji sa Univerzitetom FINRA Tuzla će u skladu sa Godišnjim planom kontinuiranog profesionalnog razvoja/edukacije finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini, održati 12. Međunarodni simpozij 26- 28. septembra 2024. godine.

RADNA TEMA SIMPOZIJA : CIRKULARNA EKONOMIJA I ODRŽIVI RAZVOJ- STANJE I PERSPEKTIVE

PROGRAMSKI ODBOR SIMPOZIJA

 1. Prof.dr.sc. Adil Kurtić, Emeritus, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 2. Prof.dr.sc. Helena Blažić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 3. Prof.dr.sc. Malči Grivec, Fakultet za ekonomiju i informatiku, Univerzitet u Novom Mestu, Slovenija
 4. Prof.dr.sc. Vinko Belak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 5. Prof.dr.sc. Boris Tušek, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 6. Prof.dr.sc. Radojko Lukić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
 7. Prof.dr.sc. Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, BiH
 8. Prof.dr.sc. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH
 9. Prof.dr.sc. Kadrija Hodžić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, BiH
 10. Prof.dr.sc. Adnan Rovčanin, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 11. Prof.dr.sc. Džafer Alibegović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 12. Prof.dr.sc. Željko Šain, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, BiH
 13. Prof.dr.sc. Željko Rička, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 14. Prof.dr.sc. Božo Vukoja, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ u Vitezu, BiH
 15. Prof.dr.sc. Ismet Kalić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 16. Prof.dr.sc. Muhamed Omerović, Univerzitet u Tuzli, BiH
 17. Prof.dr.sc. Jamila Jaganjac, Univerzitet/ Sveučilište Vitez u Travniku,  BiH
 18. Prof.dr. sc. Midhat Glavić, Biotehnički fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 19. Prof.dr.sc. Edin Glogić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 20. Prof.dr.sc. Dubravka Bošnjak, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište „VITEZ“ , BiH
 21. Prof.dr.sc. Marko Jurakić, Velaučilište Vimal, Zagreb, Hrvatska
 22. Prof.dr.sc. Zoran Jasak, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 23. Prof.dr. sc. Merima Aljić, Fakultet turizma, ugostiteljstva i gastronomije, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 24. Prof.dr.sc. Bojana Ostojić, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd, Srbija

OKVIRNE TEME

 1. Zelena ekonomija i tranzicija – stanje i perspektive
 2. Cirkularna ekonomija
 3. Digitalna transformacija i digitalizacija poslovnih procesa
 4. Savremeni finansijski menadžment u funkciji održivog razvoja
 5. Integrisano izvještavanje – trend ili potreba
 6. Računovodstvo u službi održivosti: Pravci Razvoja ESG Praksi i cirkularne Ekonomije
 7. Finansijska održivost u akciji: Povezivanje Računovodstvena, ESG I cirkularne ekonomije
 8. Računovodstvo i finansije u eri održivosti: Izazovi i Perspektive ESG i cirkularne Ekonomije
 9. Upravljanje potraživanjima od kupaca, dobavljačima i zalihama u doba recesije
 10. Upravljačko računovodstvo u kriznim uslovima poslovanja
 11. Savremena revizija – privatni vs. javni sektor
 12. Izazovi upravljanja investicionim i poslovnim rizicima u doba recesije
 13. Izazovi upravljanja preduzećem u doba energetske, finansijske krize i recesije
 14. Izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u doba recesije
 15. Metode za kreiranje i upravljanje promjenama u organizacijama u doba energetske, finansijske krize i recesije
 16. Korporativno upravljanje i održivost poslovanja u kriznim uslovima – krizni menadžment
 17. Društvena odgovornost kompanija i briga menadženta za ekološka pitanja u doba krize
 18. Internet prodaja i drugi oblici prodaje na daljinu
 19. Savremeni menadžment i digitalno poslovanje
 20. Savremeno korporativno upravljanje i poslovna etika
 21. Savremeni IT sistemi i njihova primjena u modernim finansijama, računovodstvu i reviziji
 22. Primjena IT u donošenju strateških, taktičkih i operativnih odluka u doba recesije
 23. privreda pred izazovom digitalne ekonomije – napredni svijet i mi
 24. Digitalizacija poslovnih procesa i digitalna tehnologija
 25. Primjena Dokument Management Sistems – DMS u finansijama, računovodstvu i reviziji
 26. Podnošenje PDV i D-PDV prijave elektronskim putem – unapređenje sistema IKT
 27. Podnošenje eKUF i eKIF UIO – unapređenje sistema IKT

Autori članaka mogu uzeti neku od okvirnih tema ili predložiti temu koja se uklapa u radnu temu Simpozija.

Zbornik radova 12. Međunarodnog simpozija sadržavat će neobjavljene referate – članke koji budu prihvaćeni od strane Programskog odbora, recenzirani i kategorisani u naučne i stručne radove.

Referati 12. Međunarodnog simpozija prihvaćeni od Uredničkog kolegija će biti objavljeni u međunarodno indeksiranom naučno-stručnom časopisu Poslovni konsultant, u međunarodnim referentnim bazama EBSCO Publishinga, Business Source Corporate, Business Source Corporate Plus, Business Source Complete i Business Source Ultimate.

ORGANIZACIONI  ODBOR SIMPOZIJA

 1. Prof.dr.sc. Edin Jahić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 2. Prof.dr.sc. Arnela Bečić- Smajić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 3. Mr.sc. Toni Babić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 4. Mr.sc. Adem Azapagić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 5. Mr.sc. Aldijana Omerović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 6. Mr.sc.Nermina Ćatić, Ekonomski fakultet, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 7. Mag.iur Ajla Kuluglić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 8. Mag.iur Arnela Javrić, Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 9. Mirela Hodžić,bacc iur. Univerzitet FINRA Tuzla, BiH
 10. Selma Memišević, bacc.oec. FINconsult d.o.o. Tuzla
 11. Elvira Ribić,ecc.FINconsult d.o.o. Tuzla
 12. Fata Kalić, FINconsult d.o.o. Tuzla
 13. Anesa Husić, bacc.oec.Univerzitet FINRA Tuzla, BiH

ZNAČAJNI DATUMI

Dostavljanje teme i sažetka radova:                              do 31.07.2024.

Dostavljanje radova:                                                         do 30.8.2024.
Recenzija radova:                                                               do 10.9.2024.
Prijelom teksta i priprema za štampu:                        do 20.9.2024.
Održavanje simpozija:                                                 26. – 28.9. 2024.

Krajnji rok za dostavu radova: 31.08.2024. godine.

Radovi se dostavljaju putem e-maila: finconsult@bih.net.ba; simpozij@finconsult.ba

PROPOZICIJE ZA IZRADU RADOVA

Autori se trebaju pridržavati sljedećih propozicija koje su u skladu sa zahtjevima EBSCO Publishinga:

 1.  Obim radova (uključujući sažetak, popis literature, bilješke i mjesta za grafičke priloge) može iznositi najviše jedan autorski arak (do 16 kucanih stranica A4 formata).
 2. U gornjem lijevom uglu prve stranice treba stajati ime i prezime autora (font: Times New Roman, veličina fonta: 13, Bold). Za dvostruki prored niže, u sredini stranice, navodi se naslov rada istaknut velikim slovima na našem i engleskom jeziku (font: Times New Roman, veličina fonta: 13, Bold), a ispod naslova slijedi sažetak na našem i engleskom jeziku (Italic), ključne riječi rada takođe na našem i engleskom jeziku, kao i ostali tekst rada (font: Times New Roman, veliĉina fonta: 12). Uvod i zaključak ne numerisati. Tekst kucati bez proreda, praviti razmak između pasusa i ne uvlačiti prvi red pasusa. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, te e-mail adresa (font: Times New Roman, veličina fonta: 10).
 3. Tabele i grafički prikazi unose se na predviđeno mjesto u radu, a slike moraju biti izražene crno-bijelo.
 4. Reference citiranih dijelova teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Reference se stavljaju u zagrade i sadrže prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju navoda, stranicu, na primjer: (Babić, 2021.) odnosno (Babić, 2021, 129) .
 5. Bilješke (footnote) se oznaĉavaju arapskim brojkama u tekstu i pozicioniraju se na istoj stranici na dnu teksta.
 6. U popisu literature navode se svi korišteni izvori, i to abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati u zagradi iza godine izdanja. Ukoliko je više autora zajedničkog rada, na ovom se mjestu navode prezimena sa poĉetnim slovom imena abecednim redom.          Koristite se sljedećim primjerima:

Za knjige:

Vukonić, B., (2021.), Naziv knjige, izdavač.

Za časopise:

Novković, S., (2020.), Transition from self-management to employee ownershipin Croatia: A Survey, Ekonomska istraživanja, 12 (1-2):57-68. (12 označava volumen/godište/ časopisa, (1) broj sveska unutar godišta, a 57-68 paginaciju rada u tekstu).

Ključne riječi rada

Navesti do najviše osam riječi na našem i engleskom jeziku. Sažetak rada treba sadržavati do 100 riječi (do pola stranice kucanog teksta A4 formata). U sažetku se navodi svrha i ciljevi rada, metode, struktura rada, osnovni rezultati i zaključak o mogućoj primjeni rezultata. Svaki rad mora imati sažetak na nekom od naših jezika i engleskom jeziku.

KOTIZACIJA ZA SIMPOZIJ

Organizator 12. Međunarodnog Simpozija nije predvidio plaćanje kotizacije od strane autora i koautora radova.

MJESTO ODRŽAVANJA

Univerzitet FINRA  Tuzla, Bosna i Hercegovina

FIN-CONSULT- 12. International Simposium -english1

12. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ 26. – 28. SEPTEMBAR 2024.