EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Završen je 39. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga  u Sarajevu i Tuzli. Naredni 40. ciklus će se održati u periodu novembar – januar 2024. godine. 

Prijave u toku!

 
Obuka se provodi in class (u učionici) i online .

Cilj edukacije je osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, kandidati će steći praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja, te sačinjavanju poreznih prijava. 

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga je jedna od najaktuelnijih edukacija, što potvrđuje konstantno prisutan interes za istom. Do sada je ovu edukaciju uspješno završilo više od 2.500 osoba.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 11 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

Ciljevi

 • Osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga
  • (Pre-Do) kvalifikacija za administrativno-finansijske i knjigovodstveno – računovodstvene poslove.
  Višestruka korisnost
  • Sticanje praktičnog znanja neophodnog za vođenje poslovnih knjiga
  • Znatno povećena šansa za dobijanje posla
  • Prekvalifikacija na aktuelnije i traženije zanimanje i poslove
  • Podizanje nivoa samopouzdanja i stručne kompetencije u obavljanju knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
  • Podrška po završetku kursa (pri pokretanju vlastitog biznisa – servisa za knjigovodstvene usluge, podrška pri zaposlenju, u riješavanju računovodstvenih problema u poslu i sl.) od strane “FINconsult”-a.

Koncept rada

 • Jedinstvena metodologija koja spaja teoriju i praksu računovodstvene profesije
  • Koncept rada se sastoji iz dva dijela:
  1. Upoznavanje sa pojmovima i tehnikom knjiženja poslovnih promjena, kroz praktične primjere i uz korištenje adekvatne dokumentacije,
  2. Knjiženje praktičnih primjera na računaru u aplikativnim programima (finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i kreiranje finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)
  • Predznanje iz knjigovodstva nije neophodno (kandidat može biti bilo koje struke)
  • Za svakog polaznika je obezbijeđen računar sa aplikativnim programima (nije neophodno poznavanje rada na računaru.

Validnost

 • Po završetku edukacije i položenom testu kandidati dobivaju certifikat – uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga
  Najveća vrijednost ove edukacije je u tome da polaznici stiču praktična znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i finansija, što im daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa. Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 2.250 osoba, od kojih je preko 80 % pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90 % je u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

Moduli

Program edukacije se sastoji iz 11 modula:

 1. FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO (stalna sredstva, tekuća sredstva, troškovi, obračun plaća, obaveze, kapital, prihodi, rashodi, obračun finansijskog rezultata)
 2. MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO (nabavka materijala, uvoz, kalkulacija, trošak materijala, ulaz – izlaz materijala)
 3. PLATE I NAKNADE, AUTORSKI UGOVORI I UGOVORI O DJELU (Porezne kartice, Obračun plate i izrada specifikacija, popuna virmana za plaćanje plata i doprinosa, Obračun autorskih ugovora i ugovora odjelu i izrada specifikacija)
 4. TRGOVAČKO (ROBNO) KNJIGOVODSTVO (nabavka robe, uvoz, maloprodajna kalkulacija, prodaja robe)
 5. BLAGAJNIČKO POSLOVANJE (naplata, isplata, blagajnički izvještaj/blagajnički dnevnik)
 6. PDV EVIDENCIJE (KUF, KIF i PDV prijava, elektronsko dostavljanje KUF i KIF),
 7. ZAKLJUČNA KNJIŽENJA I OBRAČUN FINANSIJSKOG REZULTATA
 8. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje).
 9. POSLOVNE KNJIGE PODUZETNIKA I OBRTNIKA ( Knjiga prihoda  rashoda KPR, Knjiga prometa KP, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI, Evidencija o potraživanjima i obavezama)
 10. OBRAČUN POREZA NA DOHODAK PODUZETNIKA I GRAĐANA
 11. OBRAČUN POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA

Predavači

 1. Prof. dr. sc. Ismet Kalić, OR
 2. Mr. sc. Šerif Isović, OR
 3. Selma Hadžić, dipl. oec., CR
 4. Elvira Ribić, bacc. oec., CR
 5. Mr.sc. Amra Jašarević

Cijena edukacije i način plaćanja

Cijena edukacije za svih 11 modula: 800,00 KM + PDV.

Mogućnost uzimanja jednog ili više modula.

Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)

Dodatne informacije:

Sarajevo,
Telefon/Fax: 033/204-769;
E-mail: finconsult.sa@bih.net.ba;

 Tuzla,
Telefon/Fax: 035/277-275;
E-mail: finconsult@bih.net.ba;

Online prijave na: www.finconsult.ba

 

EDUKACIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA