Unesite pristupne podatke

 
Facebook

UPUTE AUTORIMA


Me√Ą‚Äėunarodno indeksiran nau√Ą¬ćno-stru√Ą¬ćni √Ą¬ćasopis “Poslovni konsultant” objavljuje stru√Ą¬ćne i nau√Ą¬ćne radove iz podru√Ą¬ćja ekonomije i biznisa. Uredništvo √Ą¬ćasopisa  prima samo neobjavljene radove. Radovi se dostavljaju na jednom od naših jezika (bosanskom, srpskom i hrvatskom) u A4 formatu, elektronskom poštom (e-mailom). Uredništvo pridr√Ö¬ĺava pravo da rad redakcijski prilagodi propozicijama i standardima √Ą¬ćasopisa i knji√Ö¬ĺevnog jezika, odnosno engleskog jezika, kao i zahtjevima EBSCO Publishing-a, gdje je indeksiran √Ą¬ćasopis


Rukopisi se upu√Ą‚Ä°uju elektronskim putem na e-mail: 

[email protected]


Da bi radovi bili objavljeni, moraju zadovoljiti navedene kriterije:


I. PODACI O AUTORU:


 1. Obim radova (uklju√Ą¬ćuju√Ą‚Ä°i sa√Ö¬ĺetak, popis literature, bilješke i mjesta za grafi√Ą¬ćke priloge) smije iznositi najviše jedan autorski arak (do 16 kucanih stranica A4 formata).
 2. Na po√Ą¬ćetku rada treba navesti titulu, ime i prezime autora, sa osnovnim podacima autora u fusnoti (npr: Dr. sc. Ime Prezime1). 
 3. U fusnoti na istoj stranici navodi se naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, te e-mail adresa.


II. FORMATIRANJE TEKSTA RADA:


 1. Cijeli tekst treba biti u Times New Roman fontu, veli√Ą¬ćina 12, bez proreda.
 2. Uvod i zaklju√Ą¬ćak ne numerisati. 
 3. Prvi red pasusa ne uvla√Ą¬ćiti.
 4. Sve fusnote su bez proreda, Times New Roman 10.


III. TABLICE I SLIKE:


 1. Tablice i slike unose se na predvi√Ą‚Äėeno mjesto u radu.
 2. Tablice i slike moraju biti izra√Ö¬ĺene crno-bijelo
 3. Za tablice preporu√Ą¬ćujemo crna slova na bijeloj pozadini, bez sivih nijansi.
 4. Tablice i slike ne smiju biti skenirane.
 5. Sve slike treba dostaviti odvojeno od samog rada, u cdr i pdf formatu
 6. Obavezno navesti izvor ispod svake slike/tablice.
 7. Formatiranje slika treba biti uskla√Ą‚Äėeno, dakle sve slike i tabele u radu trebaju da budu koherentne, da √Ą¬ćine jednu vizulenu cjelinu (korištenje iste vrste i veli√Ą¬ćine slova u naslovu slike, korištenje istih ili sli√Ą¬ćnih stilskih elemenata)
 8. Kao i u tekstu rada, u slikama koristiti font Times New Roman, prikladne veli√Ą¬ćine


IV. REFERENCE, FUSNOTE, LITERATURA:


 1. Reference citiranih dijelova teksta navode se u tekstu, a ne u bilješkama. Reference se stavljaju u zagrade i sadr√Ö¬ĺe prezime autora, godinu izdanja i, u slu√Ą¬ćaju navoda, stranicu, na primjer: (Babi, 2005) odnosno (Babi, 2005, 129) ili se navodi redni broj citiranog djela u popisu literature uz naznaku stranice, na primjer: 6, str.12.
 2. Bilješke (fusnote) se ozna√Ą¬ćavaju arapskim brojkama u tekstu i pozicioniraju se na istoj stranici na dnu teksta.
 3. U popisu literature navode se svi korišteni izvori, i to abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. Ako su korišteni izvori istog autora s istom godinom izdanja, treba ih razlikovati (a, b, c i sl.) u zagradi iza godine izdanja. Ukoliko je više autora zajedni√Ą¬ćkog rada, na ovom se mjestu navode prezimena sa po√Ą¬ćetnim slovom imena abecednim redom. Koristite se sljede√Ą‚Ä°im primjerima:


Za knjige:


Vukoni√Ą‚Ä°, B., (2005), Naziv knjige, izdava√Ą¬ć. 


Za √Ą¬ćasopise:


Novkovi√Ą‚Ä°, S., (1999), Transition from self-management to employee ownership in Croatia: A Survey, Ekonomska istra√Ö¬ĺivanja, 12 (1-2): 57-68. (12 ozna√Ą¬ćava volumen/godište/ √Ą¬ćasopisa, (1) broj sveska unutar godišta, a 57-68 paginaciju rada u tekstu).


V. KLJU√ĄŇíNE RIJE√ĄŇíI RADA:

      

Navesti do najviše osam rije√Ą¬ći na našem i engleskom jeziku. 


VI. SA√Ö¬ĹETAK RADA:Sa√Ö¬ĺetak rada treba sadr√Ö¬ĺavati do 100 rije√Ą¬ći (do pola stranice kucanog teksta A4 formata). U sa√Ö¬ĺetku se navode svrha i ciljevi rada, metode, struktura rada, osnovni rezultati i zaklju√Ą¬ćak o mogu√Ą‚Ä°oj primjeni rezultata. Svaki rad mora imati sa√Ö¬ĺetak na nekom od naših jezika i engleskom jeziku.

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri