Unesite pristupne podatke

 
Facebook

O ńĆASOPISU


 

 


Od januara 2009. godine edukativno-konsultantska kuća Finconsult Tuzla izdaje meÄ‘unarodno indeksirani nauĬćno-struĬćni Ĭćasopis „Poslovni konsultant“,  koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-raĬćunovodstvene  i menad�erske profesije u Bosni i Hercegovini. 
NauĬćno-struĬćni Ĭćasopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomoći jaĬćanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti raĬćunovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te opštih i specijalistiĬćkih oblasti upravljanja i poslovanja. 
ÄŒasopis ima za cilj i afirmaciju nauĬćno-istra�ivaĬćkog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje nauĬćnih i struĬćnih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju praktiĬćnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BiH. 
Nekoliko stotina preduzeća sa podruĬćja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, BrĬćko Distrikta i šire, sa podruĬćja cijele BiH, već prepoznalo kvalitet i korisnost sadr�aja Ĭćasopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na Ĭćasopis. 
Do sada je izašlo 20 brojeva „Poslovnog konsultanta“ sa objavljenim preko 200 nauĬćnih i struĬćnih radova od strane više od 100 autora,  sa podruĬćja cijele BiH, ali i iz inostranstva.
NauĬćno-struĬćni Ĭćasopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u dvije najveće meÄ‘unarodno priznate baze akademskih Ĭćasopisa, publikacija i Ĭćlanaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete. 
Cilj Ĭćasopisa
Kontinuirana edukacija finansijsko - raĬćunovodstvene i menad�erske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).
Svrha 
Blagovremena informiranost i praktiĬćna upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduzeća u BiH
Sadr�aj Ĭćasopisa
NauĬćni i struĬćni radovi iz oblasti finansija, raĬćunovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menad�menta, poslovnog prava i dr.
Primjena propisa u poslovnoj praksi
Pravni i porezni savjetnik
Aktuelnosti iz zemlje i svijeta iz ekonomije i biznisa
Pitanja i odgovori (koje uređuje Mr.sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH)
Godišnja pretplata i broj izdanja
Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus PDV) 
Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus PDV) 
Šest izdanja u toku godine (dvomjeseĬćno)
Pogodnost za pretplatnike
Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuće «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatniĬćke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100,00 KM u toku godine)
Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (minimalno u visini od 100,00 KM u toku godine)
Jedno besplatno predstavljanje vašeg preduzeća ili objavljivanje propagandne poruke u Ĭćasopisu tokom pretplatniĬćke godine 
Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u Ĭćasopisu po znatno povoljnijim cijenama 
Savjetodavna struĬćna podrška u rješavanju poslovne problematike u vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona , fax-a ili direktno posjetom)
Mogućnost kontaktiranja i saradnje sa našim vanjskim saradnicima i konsultanatima, univerzitetskim profesorima i eksperatima iz prakse
Uredništvo Ĭćasopisa:
Prof. dr. Adnan RovĬćanin, Ekonomski fakultet Sarajevo, BiH
Prof. dr. Slobodan Vidaković, FPE Univerziteta «Educons» Novi Sad, Srbija
Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof.dr.  Zijad D�afić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH
Prof. dr. Helena Bla�ić,  Ekonomski fakultet SveuĬćilišta u Rijeci, Hrvatska 
Prof.dr.  Jasmina Gr�inić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska
Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kalić
Uplatu pretplate mo�ete izvršiti na raĬćune kod sljedećih banaka:
Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj: 1544002000541593 i
ProCredit Bank dd BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj: 1941160349501128.
Informacije i prijave za pretplatu:
telefon/fax.: 035 277 275, mob.:061/963-917
Ul. Armije RBiH 15 (TC Skojevska), Tuzla
www.finconsult.ba
Već 9. godinu, od januara 2009. godine edukativno-konsultantska kuća Finconsult izdaje meÄ‘unarodno indeksirani nauĬćno-struĬćni Ĭćasopis „Poslovni konsultant“,  koji je sastavni dio našeg ukupnog djelovanja na kontinuiranoj edukaciji finansijsko-raĬćunovodstvene  i menadžerske profesije u Bosni i Hercegovini


NauĬćno-struĬćni Ĭćasopis nosi naziv «Poslovni konsultant», jer je upravo njegova svrha pomoći jaĬćanju konkurentske pozicije naših bh. kompanija, putem aktueliziranja savremenih tema iz oblasti raĬćunovodstva, finansija, revizije, poreske regulative, evropskih standarda, te opštih i specijalistiĬćkih oblasti upravljanja i poslovanja. 


ÄŒasopis ima za cilj i afirmaciju nauĬćno-istraživaĬćkog rada u BiH, te je fokusiran na objavljivanje nauĬćnih i struĬćnih radova univerzitetskih profesora i asistenata, te eksperata iz prakse u BiH i susjednim zemaljama iz oblasti ekonomije i biznisa. Glavna odrednica tih radova je da oni imaju praktiĬćnu upotrebljivost i korisnost u rješavanju aktuelne problematike preduzeća u BiH. 


Nekoliko stotina preduzeća sa podruĬćja Tuzlanskog kantona, Sarajevskog kantona, Ze-Do kantona, BrĬćko Distrikta i šire, sa podruĬćja cijele BiH, već prepoznalo kvalitet i korisnost sadržaja Ĭćasopisa «Poslovni konsultant», i ima godišnju pretplatu na Ĭćasopis. 


Do sada je izašlo 70. brojeva „Poslovnog konsultanta“ sa preko 630 objavljenih nauĬćnih i struĬćnih radova od strane više od 400 autora,  sa podruĬćja cijele BiH, ali i iz inostranstva.


NauĬćno-struĬćni Ĭćasopis «Poslovni konsultant» je indeksiran u dvije najveće meÄ‘unarodno priznate baze akademskih Ĭćasopisa, publikacija i Ĭćlanaka EBSCO Publishing-a, Business Source Corporate i Business Source Complete


Cilj Ĭćasopisa

Kontinuirana edukacija finansijsko - raĬćunovodstvene i menadžerske  profesije u Bosni i Hercegovini (obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina).


Svrha 

Blagovremena informiranost i praktiĬćna upotrebljivost za rješavanje aktuelne poslovne problematike preduzeća u BiH


Sadržaj Ĭćasopisa

 • NauĬćni i struĬćni radovi iz oblasti finansija, raĬćunovodstva, revizije, bankarstva, poduzetništva, menadžmenta, poslovnog prava, marketinga, porezne regulative i evropskih standarda 
 • Primjena propisa u poslovnoj praksi
 • Porezni i pravni savjeti
 • Odgovori na Vaša pitanja
 • StatistiĬćki podaci i servis za podršku u radu


Godišnja pretplata i broj izdanja

 • Cijena pretplate za printanu verziju iznosi 200 KM (plus PDV) 
 • Cijena pretplate za elektronsku verziju iznosi 150 KM (plus PDV)
 • Cijena pretplate za printanu+elektronsku verziju 300 KM (plus PDV) 
 • 10 izdanja u toku godine


Korist za pretplatnike

 • Prisutnost seminarima edukativno-konsultantske kuće «FINconsult» po povlaštenim cijenama u toku pretplatniĬćke godine (popust 20% – u iznosu od najmanje 100 KM u toku godine)
 • Jedan besplatan seminar u okviru KPE u toku godine (minimalno u visini od 100 KM u toku godine)
 • Jedno besplatno predstavljanje Vašeg preduzeća ili objavljivanje propagandne poruke u Ĭćasopisu tokom pretplatniĬćke godine
 • Objavljivanje propagandnih poruka i oglašavanje u Ĭćasopisu po znatno povoljnijim cijenama (sa popustom do 50%) 
 • Savjetodavna struĬćna podrška u rješavanju poslovne problematike u Vašoj firmi (otvorena komunikacija sa Finconsultom putem e-maila, telefona, fax-a ili direktno posjetom)
 • Besplatni odgovori na Vaša pitanja iz oblasti direktnih i indirektnih poreza (odgovore daju i ureÄ‘uju Mr. sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH i Dr. sc. Jozo Piljić, Uprava za Indirektno oporezivanje BiH), kao i na pitanja iz oblasti radno-pravnih odnosa (odgovore daje dr.sc. Nermina Babajić, dipl. pravnik) i pitanja iz raĬćunovodstva i finansija (odgovore daje dr.sc.ismet Kalić).

 

Odlukom Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine broj 30-3/17, Poslovni konsultant se priznaje kao program kontinuirane profesionalne edukacije finansijsko-raĬćunovodstvene profesije u BiH, sa 8 bodova na pretplatu.

 

Uredništvo Ĭćasopisa:

Prof.dr. Jozo Sović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku

Prof. dr. Adil Kurtić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH

Prof.dr.  Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla, BiH

Prof. dr. Senada Kurtanović, Ekonomski fakultet Bihać, BiH

Prof. dr. Helena Blažić,  Ekonomski fakultet SveuĬćilišta u Rijeci, Hrvatska 

Prof.dr.  Jasmina Gržinić, Ekonomski fakultet Pula, Hrvatska

Glavni i odgovorni urednik: Dr.sc. Ismet Kalić


Uplatu pretplate možete izvršiti na raĬćune kod sljedećih banaka:

 • Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj: 1544002000541593 
 • ProCredit Bank d.d. BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj: 1941160349501128.
 • Sberbank dd BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj : 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. BiH Filijala Tuzla, raĬćun broj : 3384402215365974    


Ino uplata Ž-R: BA391544002000541593;  SWIFT:UPBKBA22Informacije i prijave za pretplatu:

telefon/fax.: 035 277 275

Ul. Armije RBiH 15 ( TC Skojevska ), Tuzla

e-mail: [email protected]

Online obrazac za prijavu ovdje


CJENOVNIK OGLAŠAVANJA U NAUÄŒNO-STRUÄŒNOM ÄŒASOPISU

"POSLOVNI KONSULTANT"

Shvatajući Vaš interes i voÄ‘eni željom da uspostavimo i kontinuirano održavamo poslovne i partnerske odnose, želimo Vam ponuditi da kao korisnik i pretplatnik našeg meÄ‘unarodno indeksiranog nauĬćno-struĬćnog Ĭćasopisa iskoristite mogućnost da u 2017. godini, na stranicama Poslovnog konsultant-a jedanput besplatno predstavite Vaše preduzeće ili objavite propagandnu poruku. TakoÄ‘er Vam pružamo mogućnost da kao pretplatnik Ĭćasopisa objavljujete Vaše propagandne poruke i druge informacije po povoljnijim cijenama (uz veće popuste).

ÄŒasopis izlazi 10 puta godišnje u tiražu od 1.000 primjeraka, a distribuira se na podruĬćju cijele BiH, Ĭćiji su Ĭćitaoci uglavnom raĬćunovoÄ‘e, revizori, finansijski direktori, generalni direktori i vlasnici preduzeća.  

 

Cijene su izražene bez PDV-a. 

 

Za kontinuirano reklamiranje u Ĭćasopisu "Poslovni konsultant" na navedene cijene dajemo sljedeće popuste:

 • Za dva broja 15%
 • Za tri broja 20%
 • Za Ĭćetiri broja 25%
 • Za pet brojeva 30%
 • Za šest brojeva 35%
 • Za sedam i više brojeva 40%

 

Za pretplatnike Ĭćasopisa dodatni popust od 10%.


Link za pretplatu na Ĭćasopis "Poslovni konsultant"

 

 

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri