Unesite pristupne podatke

 
Facebook

EDUKACIJE ZA CR->OPńÜE INFORMACIJE (USLOVI)

O zvanju

 


Certificirani rańćunovońĎa je osposobljen da radi kao šef rańćunovodstva, finansijski kontrolor, upravljańćki rańćunovońĎa ili viši rańćunovońĎa u bilo kojem preduzeńáu srednje velińćine, kao i u velikim preduzeńáima.

 

CR moŇĺe organizovati rańćunovodstveni sistem, sastavljati rańćunovodstvene izvještaje koristeńái meńĎunarodne rańćunovodstvene standarde, pripremati informacije za vanjske korisnike, razvijati rańćunovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema prorańćune i planove preduzeńáa, priprema poslovne planove, pomaŇĺe preduzeńáu osigurati finansijska sredstva i ima kljuńćnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka.

 


CR treba biti obuńćen u skladu s najvišim meńĎunarodnim standardima upravljańćkog rańćunovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomońáu kojih moŇĺe upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se takońĎer moŇĺe brinuti da preduzeńáe ima sisteme koji osiguravaju njegovo potpuno pridrŇĺavanje vaŇĺeńáih zakona i poreznih propisa.

 

Osoba koja je poloŇĺila ovu razinu ispita moŇĺe polagati ispite za ovlaštenog revizora. TakońĎer, CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konsultantskim firmama te vladinim agencijama i odjeljenjima.

 

 

Uslovi


Kandidat za sticanje zvanja Certificirani rańćunovońĎa (CR), treba da ispunjava sljedeńáe uslove:

 

2.1. Ima završen:

 

a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i steńćeno zvanje diplomirani ekonomist ili

b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i steńćeno zvanje magistar ekonomije ili 

c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili 

d) struńćni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili

e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)

f) diplomski, dodiplomski ili struńćni neekonomski studij

 

2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod tańćkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine praktińćnog rada na poslovima vońĎenja poslovnih knjiga, od ńćega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,

 

2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod tańćkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje ńćetiri godine praktińć¬ćnog rada na poslovima vońĎenja poslovnih knjiga, od ńćega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

 

2.2. PoloŇĺio je profesionalno-struńćne ispite predvińĎene za stjecanje zvanja Certificirani rańćunovońĎa. 

 

2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o steńćdnom formalnom obrazovanju, polaŇĺu ispite:

 

2.3.1. Osobe pod tańćkom 2.1. a) i 2.1.b) polaŇĺu:

 

- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);

 

- ISPIT 2. Finansijski menadŇĺment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menadŇĺment i Primjena upravljańćkog rańćunovodstva).

 

U skladu sa Zakljuńćkom Komisije za rańćunovodstvo i reviziju BiH kandidati pod tańćkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete ispita 1. i ispita 2. pojedinańćno.

 

2.3.2. Osobe pod tańćkom 2.1.c), 2.1.d) pojedinańćno polaŇĺu sljedeńáe predmete

 

 • Primjena upravljańćkog rańćunovodstva
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i sistemi interne kontrole
 • Primjena finansijskog menadŇĺmenta

 

 

2.3.3. Osobe pod tańćkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedinańćno polaŇĺu sljedeńáe predmete:

 

 • Poslovno pravo i porezi
 • Primjena upravljańćkog rańćunovodstva
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i sistemi interne kontrole
 • Primjena finansijskog menadŇĺmenta

 

 

Validnost


Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

 

 

Trajanje edukacije


Edukacija traje ukupno 8 sedmica, a organizuje se dva puta godišnje, i to:

 • Mart – April (Majski ispitni rok)
 • Septembar – Oktobar (Novembarski ispitni rok)

 

Cijena i nańćin plańáanja


Cijena edukacije za (CR) je 1000 KM (plus PDV)

Moguńánost plańáanja u ratama (tri rate)

I rata – prije pońć¬ćetka edukacije

II rata – poslije prvog mjeseca edukacije

III rata – na kraju edukacije

Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti plańáanje prije pońćetka edukacije.

 

ŇĹiro-rańćuni za uplatu


Intesa Sanpaolo Banka Rn.br. : 1544002000541593

ProCredit bank Rn. br. : 1941160349501128

Sberbank Rn. br. : 1404011120021829

UniCredit bank Rn. br. : 3384402215365974  

ID: 4209808770009

PDV: 209808770009


Termini odrŇĺavanja edukacije


Tuzla:

Subota od 09:00 do 14:00

Nedjelja od 09:00 do 14:00

 

Sarajevo:

Subota od 09:00 do 14:00

Nedjelja od 09:00 do 14:00


Dodatne informacije i prijave


Tuzla

Telefon/Fax: 035/277-275

Mobitel: 061/963-917

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Sarajevo

Telefon/Fax: 033/204-769

Mobitel: 061/963-917

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Prijavu moŇĺete izvršiti odmah putem interneta - Prijava


O zvanju

 

Certificirani raĬćunovoÄ‘a je osposobljen da radi kao šef raĬćunovodstva, finansijski kontrolor, upravljaĬćki raĬćunovoÄ‘a ili viši raĬćunovoÄ‘a u bilo kojem preduzeću srednje veliĬćine, kao i u velikim preduzećima.

 

CR mo�e organizovati raĬćunovodstveni sustav, sastavljati raĬćunovodstvene izvještaje koristeći meÄ‘unarodne raĬćunovodstvene standarde, pripremati informacije za vanjske korisnike, razvijati raĬćunovodstvene i kontrolne sustave poslovanja, priprema proraĬćune i planove preduzeća, priprema poslovne planove, poma�e preduzeću osigurati finansijska sredstva i ima kljuĬćnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka.

 

CR treba biti obuĬćen u skladu s najvišim meÄ‘unarodnim standardima upravljaĬćkog raĬćunovodstva i da posjeduje vještine i znanja pomoću kojih mo�e upravljati ili pomagati u upravljanju kako na operativnim, tako i na strateškim razinama. CR se takoÄ‘er mo�e brinuti da preduzeće ima sustave koji osiguravaju njegovo potpuno pridr�avanje va�ećih zakona i poreznih propisa.

 

Osoba koja je polo�ila ovu razinu ispita mo�e polagati ispite za ovlaštenog revizora. TakoÄ‘er, CR su osposobljeni da rade u revizorskim i konsultantskim firmama te vladinim agencijama i odjeljenjima.

 

admin/images/1639-1371826857.jpg

 

http://finconsult.ba/admin/images/1639-1371826857.jpg

 

Uslovi

Kandidat za sticanje zvanja Certificirani raĬćunovoÄ‘a (CR), treba da ispunjava sljedeće uslove:

 

2.1. Ima završen:

 

a) diplomski znanstveni ekonomski studij po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa i steĬćeno zvanje diplomirani ekonomist ili

b) diplomski znanstveni ekonomski studij (II. ciklus) po bolonjskom procesu i steĬćeno zvanje magistar ekonomije ili 

c) dodiplomski ekonomski znanstveni studij (I. ciklus) po bolonjskom procesu ili 

d) struĬćni ekonomski studij po bolonjskom procesu ili

e) višu ekonomsku školu (po programima koji su se primjenjivali prije bolonjskog procesa)

f) diplomski, dodiplomski ili struĬćni neekonomski studij

 

2.1.1. Ako osoba ima završen studij pod taĬćkom 2.1.a) ili 2.1.b) tada treba imati najmanje dvije godine praktiĬćnog rada na poslovima voÄ‘enja poslovnih knjiga, od Ĭćega najmanje jednu godinu na sastavljanju finansijskih izvještaja,

 

2.1.2. Ako osoba ima završen studij pod taĬćkom 2.1.c), 2.1.d), 2.1.e) ili 2.1.f), tada treba imati najmanje Ĭćetiri godine praktiĬćnog rada na poslovima voÄ‘enja poslovnih knjiga, od Ĭćega najmanje dvije godine na sastavljanju finansijskih izvještaja.

 

2.2. Polo�io je profesionalno-struĬćne ispite predviÄ‘ene za stjecanje zvanja Certificirani raĬćunovoÄ‘a. 

 

2.3. Kandidati za ovaj nivo zvanja, ovisno o steĬćenom formalnom obrazovanju, pola�u ispite:

 

2.3.1. Osobe pod taĬćkom 2.1. a) i 2.1.b) pola�u:

 

- ISPIT 1. Finansijsko izvještavanje i revizija koji se sastoji od dva predmeta (Finansijsko izvještavanje 2 i Revizija i sistemi interne kontrole);

 

- ISPIT 2. Finansijski menad�ment i kontrola koji se sastoji od dva predmeta (Finansijski menad�ment i Primjena upravljaĬćkog raĬćunovodstva).

 

U skladu sa ZakljuĬćkom Komisije za raĬćunovodstvo i reviziju BiH kandidati pod taĬćkom 2.1.a) i 2.1.b) mogu, na osobni pisani zahtjev polagati predmete ispita 1. i ispita 2. pojedinaĬćno.

 

2.3.2. Osobe pod taĬćkom 2.1.c), 2.1.d) pojedinaĬćno pola�u sljedeće predmete

- Primjena upravljaĬćkog raĬćunovodstva

- Finansijsko izvještavanje

- Revizija i sistemi interne kontrole

- Primjena finansijskog menad�menta

 

2.3.3. Osobe pod taĬćkom 2.1.e) i 2.1.f) pojedinaĬćno pola�u sljedeće predmete:

- Poslovno pravo i porezi

- Primjena upravljaĬćkog raĬćunovodstva

- Finansijsko izvještavanje

- Revizija i sistemi interne kontrole

- Primjena finansijskog menad�menta

 

Validnost

 

Certifikat o završenoj edukaciji na kraju edukacije

 

admin/images/1638-1371826680.jpg

 

http://finconsult.ba/admin/images/1638-1371826680.jpg

 

Trajanje edukacije

 

Edukacija traje ukupno 8 sedmica, a organizuje se dva puta godišnje, i to:

 • Mart – April (Majski ispitni rok)
 • Septembar – Oktobar (Novembarski ispitni rok)

 

Cijena i naĬćin plaćanja

 

Cijena edukacije za (CR) je 1000 KM (plus PDV)

Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)

I rata – prije poĬćetka edukacije

II rata – poslije prvog mjeseca edukacije

III rata – na kraju edukacije

Kandidati za koje troškove edukacije snosi firma trebaju izvršiti plaćanje prije poĬćetka edukacije.

 

Termini odr�avanja edukacije

 

Tuzla:

 

Subota od 09:00 do 14:00

Utorak od 16:30 do 19:30

 

Sarajevo:

 

Srijeda od 17:00 do 20:00

Subota od 09:00 do 14:00

 

Dodatne informacije i prijave

 

Tuzla

 

Telefon/Fax: 035 277 275

Mobitel: 061 963 917  

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Sarajevo

 

Telefon/Fax: 033 204 769

Mobitel: 061 963 917 

E-mail: [email protected]

Web site: www.finconsult.ba

 

Prijavu mo�ete izvršiti odmah putem interneta - Prijava

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri