Unesite pristupne podatke

 
Facebook

SIMPOZIJ

 

 

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult je dana 20. i 21. aprila 2017. godine, u Fojnici, BiH održala jubilarni 5. Međunarodni simpozij na temu:

 


REFORMSKI PROCESI U BIH - POSLOVNI AMBIJENT I POREZNO OKRUŽENJE - STANJE I PERSPEKTIVE

 


Programski odbor 5. Međunarodnog simpozija u sastavu:

Emeritus Prof. dr. Jozo Sović, Emirutus Prof. dr. Adil Kurtić, Prof. dr. Slobodan Vidaković, Prof. dr. Senada Kurtanović, Prof. dr. Džafer Alibegović, Prof. dr. Nenad Penezić, Prof.dr. Božo Vukoja i Doc. dr. Ismet Kalić  je odabrao i uvrstio u Zbornik radova 44 referata od 50 koliko je pristiglo za ovaj Simpozij.

 

 

Članovi Programskog odbora


 

Emeritus Prof.dr. Jozo Sović


Autori radova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore su prezentovali referate iz oblasti: finansija, računovodstva, revizije, menadžmenta, IT sistema i EU standarda i regulative.

 

 

Doc.dr. Ismet Kalić


Na dvodnevnom Simpoziju stručnjaci iz BiH i inozemstva ponudili su i otvorili mnoštvo zanimljivih tema i kvalitetnih rasprava, sa ciljem da finansijsko-računovodstvena i menadžerska profesija treba biti ključni partner u izboru i provedbi reformskih procesa, poboljšanja poslovnog ambijenta i poreznog okruženja.

 

 

Mr.sc. Šerif Isović


Uloga finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije treba da bude u profesionalnoj podršci domaćim vlastima pri provedbi i implementaciji aktuelnih reformskih aktivnosti kako bi se stvorio bolji poslovni ambijent i porezno okruženje.

 

 

Prof.dr. Senada Kurtanović


Teme koje su aktuelizirane na Simpoziju od značaja su za računovođe, revizore, finansijske menadžere, direktore, vlasnike preduzeća, članove upravnih i nadzornih odbora, članove odbora za reviziju, interne revizore, procjenitelje, inženjere na poslovima upravljanja kvalitetom i uvođenja standarda, kao i sve zaposlene u privatnom i javnom sektoru na knjigovodstveno-računovodstvenim, finansijskim i menadžerskim poslovima.

 

Tokom dva dana Simpozija u 5 sesija, 35 predavača je prezentiratiralo svoje referate i podijelilo svoja profesionalna iskustva.

 

 

Prof.dr. Džafer Alibegović


 

Prof.dr.Veljko Trivun


Struka je ukazala na poželjan smjer reformskih zahvata koji bi doprinijeli poboljšanju poslovnog i poreznog okruženja, kao ključnih segemenata ekonomskog sistema države. Potreban nam je povoljan, privlačan i stabilan poslovni ambijet. Sveobuhvatna i radikalna reforma poreznog sistema u BiH je imperetiv. Cilj tako sveobuhvatne reforme je poboljšanje poreznog sistema, uz smanjenje poreznog opterećenja poduzetnika i građana, kao i učiniti ga jednostavnijim, lakše provodivim kako za poreznog obveznika, tako i za poreznu adminstraciju.

 

 

Dr.sc Marija Zuber


 

Prof.dr. Nenad Penezić


Međutim, konačno usvojeni propisi koji reguliraju i utiču na poslovni ambijent i porezno okruženje su rezultat političkih odluka.

 

Veliki broj pripadnika finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije je uzelo učešÄ‡e na ovom Simpoziju, čime je potvđen kvalitet i korisnost Simpozija koje organizuje FINconsult.

 

 

Prof.dr. Slobodan Vidaković


Hajrudin Hadžimehanović dipl. oec


 

 

Doc.dr. Jozo Piljić


 

Almira Hurić, dipl. ecc


 

Nekir Suljagić, dipl.oec


U nastavku teksta možete pogledati prezentacije predavača koji su uzeli učešÅ¾e na jubilarnom 5. Međunarodnom simpoziju; 

 

I – FINANSIJE, RAÄŒUNOVODSTVO I REVIZIJA


 1. Okolinsko računovodstvo za poslovodstvo - vrijednosno usklađivanje razmjene dobara  između poslovnog sistema i prirodnog okruženja

Emeritus, Prof.dr. Jozo Sović


 2. Ekonomija realnih vrijednosti, jedini održivi poslovni ambijent za realizaciju reformskih procesa

Prof.dr. Slobodan Vidaković

Prezentaciju možete pogledati ovdje


 3. Uticaj oporezivih i neoporezivih primanja zaposlenih na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini

Prof.dr. Senada Kurtanović, Mr.sc. Samir Vuković, Mr.sc. Ismet Ȑuzelić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


 4. Mjenica kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja u pravu BiH

Prof.dr. Veljko Trivun

Prezentaciju močete pogledati ovdje


 5. Administrativne procedure u sustavu PDV-a - efikasnost i učinkovitost

Doc.dr. Jozo Piljić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


 6. Reforma poreznog sustava Hrvatske od 1. siječnja 2017

Dr. sc. Marija Zuber

Prezentaciju možete pogledati ovdje

 

7. Parafiskalni nameti u Bosni i Hercegovini, analiza stanja i komparacija sa zemljama u regionu– preporuke za unaprijeđenje

Dr.sc. Miro Džakula, Bojan Danon, dipl. oec., Mr.sc. Milica Vidović

Prezentaciju možete pogledati ovdje


 8. Uporedni pregled pokazatelja poslovnih i finansijskih performansi kompanija u različitim industrijama

Prof.dr. Džafer Alibegović

Prezentaciju možete pogledati ovdje


 9. Ograničenja u provedbi revizije učinkovitosti u Bosni i Hercegovini

Dr.sc. Vuković Dijana


10. Uloga nauke i okruženja u razvoju poduzetništva sa osvrtom na bih i druge zemlje u tranziciji

Dr.sc. Ninoslav Gregović, Dr.sc. Nedžad Hodžić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


11. Primjena finansijskog i upravljačkog računovodstva okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Selma Novalija Islambegović


12. Uloga fiskalne politike u ekonomskom rastu

Dr.sc. Amir Karalić


13. Novi i izmjena postojećih poreznih propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja kao pretpostavka za provođenje reformskog procesa u Bosni i Hercegovini

Dr.sc. Ševal Alić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


14. Poreski aspekt i finansijsko izvještavanje društva sa ograničenom odgovornošÄÂu u likvidaciji

Mr.Samir Sunulahpašić, Prof.dr. Božo Vukoja

Prezentaciju možete pogledati ovdje


15. Značaj interne revizije u javnom sektoru kroz kompariranje sustava RH i BiH

Prof.dr.sc.Božo Vukoja, Mr.oec. Semina Škandro, Mag.oec. Matea Nakić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


16. Reformski procesi poreskog i fiskalnog sistema u BiH i okruženju

Dr.sc. Gordana Lazović

Prezentaciju možete pogledati ovdje


17. Poreska politika u funkciji preduzetništa i inovacija

Prof.dr.  Kristijan Ristić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


18. Razvitak tržišta osiguranja u Federaciji BiH: sadašnji problemi i perspektive

Dr.sc. Slavko Vukić


19. Neophodnost praćenja dnevne profitabilnosti  u cilju efikasnijeg upravljanja preduzećem da bi bili konkurentni sa zemljama u regiji i EU

Čergić Fuad, dipl. oec, Prof.dr. Senada Kurtanović, Dr. sc. MušinbegovićSead

Prezentaciju možete pogledati ovdje


20. Uticaj novog zakona o finansijskom poslovanju na likvidnost preduzeća u FBiH

Dženita Golub, bachelor oec, Prof.dr. Senada Kurtanović, Lejla Kadić, dipl.oec

Prezentaciju možete pogledati ovdje


21. Uloga finansijskog upravljanja i kontrole u efikasnosti poslovanja javnog sektora

Mr.sc. Semina Škandro, Prof.dr. Senada Kurtanović


22. Izazovi finansijsko-računovodstvene profesije koje donose reformski procesi u BiH - propisi i praksa

Doc.dr. Ismet Kalić, Mr.sc. Jasmira Avdić, Mr.sc. Irina Alić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


23. Aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH u pravcu efikasnije naplate javnih prihoda i smanjenja sive ekonomije

Mr.sc. Šerif Isović

Prezentaciju možete pogledati ovdje


24. Reformska agenda i reformski procesi u BiH - uticaj na sektor osiguranja u FBiH

Mr.sc. Advija Alihodžić

Prezentaciju možete pogledati ovdje

 

25. Budžetska inspekcija -  novi oblik kontrole nad utroškom javnih sredstava - stanje i mogućnosti

Zineta Habul, dipl.ecc., Sanela Sabitović, dipl. ecc., Indijana Salihović, dipl.ecc.

Prezentaciju možete pogledati ovdje


26. Karakteristike emisije korporativnih obveznica u BiH

MA Damir Bećirović, MA Admir Čavalić


27. Osnovni principi oporezivanja dohodka fizikih lica u Federaciji BiH

Hajrudin Hadžimehanović dipl. oec., Medina Dudo, dipl. oec.


28. Uticaj novih zakonskih propisa na poslovanje preduzeća u BiH

Mr.sc. Nahid Unkić


39. Reforma fiskalnog okvira sa aspekta doprinosa za obavezna osiguranja – ciljevi i očekivanja na putu ka EU

Mirsad Hodžić, dipl.ecc., Almira Hurić, dipl. ecc.

Prezentaciju možete pogledati ovdje


30. Poreski podsticaji u sistemu poreza na dobit

Darija Ivanović, dipl.ecc.


31. Perspektive razvoja Revizije učinka kod VRI i nihova primjena u javnom sektoru

Nekir Suljagić, dipl.oec

Prezentaciju možete pogledati ovdje


32. Porez na dobit u Federaciji BiH i oporezivanje stranih "investitora" kao temelj za osnivanje kompanija sa dominantnim stranim vlasništvom

Mr.sc. Elman Nadžaković

Prezentaciju možete pogledati ovdje


33. Kretanje nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru zemaljama Jugoistočne Evrope i EU u kontekstu globalne finansijske krize i mjere vlada odabranih zemalja, sa osvrtom na BiH

Mr.sc. Irma Ljubijankić Halapić

Prezentaciju možete pogledati ovdje


34. Razvoj i jačanje interne revizije - iskorak u pridruživanju EU

Selma Delić, dipl.ecc.

 

II MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

35. Ključne determinente i dimenzije organizacijska predanost zaposlenika u funkciji unapređenja rada javne uprave

Emeritus, Prof.dr. Adil Kurtić, Doc.dr. Sabina Аonlagić Alibegović, MA Danijela Marinović


36.  Dualni sistem (visokog) obrazovanja - uzor jačanju ekonomije ili očekivana reformska nužnost?

Prof.dr. Nenad Penezić


37. Vođenje kao faktor utjecaja na uspješnost poslovanja preduzeća u Bosni i Hercegovini

Doc.dr. Mirela Kljajić-Dervić


38. Ponašanje potrošača u funkciji smanjenja stope nezaposlenosti i stvaranja novih radnih mjesta

Doc.dr. Arnela Nanić


39. Nestanak privrednog drustva – fenomen savremenog poslovanja

Malik Ikanović, dipl.oec


40. Položaj multinacionalnih korporacija u međunarodnom kretanju kapitala: analiza i perspektiva

Dr.sc. Pavle Jakovac, Dr.sc. Vesna Buterin, Mag.oec. Joelle Živolić

 

41. Utjecaj poslovnog ambijenta na konkurentnost domaće privrede Bosne i Hercegovine

Mr.sc. Jelena Ljubas Ćurak

Prezentaciju možete pogledati ovdje

 

42. Analiza poslovnog okruženja Bosne i Hercegovine u odnosu na države JI Evrope

Mr.sc. Erdin Hasanbegović, Envera Halilčević, dipl.oec 


43. Uticaj informaciono komunikacijskih tehnologija na organizacioni dizajn bh. preduzeća

Mr.sc. Muamer Bešić

 

44. Model nadzora i supervizije hrvatskog financijskog sustava u uvjetima suvremenih procesa konglomerizacije

Doc.dr.sc. Bojana Olgić Draženović, Tino Kusanović

 

Zaključci 5. Međunarodnog simpozija, Emeritus Prof.dr. Jozo Sović


<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri